6
Ae Jesús quiato ererecua rimba mo nae, sã ũquɨ̃ ndiqui nguerecua cheẽ mumbayã tuchɨ. Sã eriqui turã nguerecua je. Eɨ̃ mose ra mbia ñee ɨcuã eã Dios cheẽ nɨɨ cote. Timoteo, mbia rimba embaaquiatu quiatu quia. Ã echeẽ ee. —Jenderecua Jesús quiato mose, echeẽ jemumbayã ño nguia mbae raã turã turã ee. “Jesús rimba ja chõ nande re” jenyechɨ̃ nda jenderecua ucuãyã cuãyã jẽ. Jenderecua Jesús quiato mose, mbae jẽsaã turã tuchɨ quiatu quia ee. Jẽɨngo turã tuchɨ chõ nguia ee, ere ererecua rimba je ñee.
Nandendua tuchɨã jiri quiatu quia mbae isiquia rese
à ndei Jesucristo cheẽ tuchɨ ã. Emo siqui mose ã nduɨ, siqui turã nda Dios rã sɨ. Emo mbia mbaaquiatu quiatu mose ã abi, Dios cheẽ nduɨ eã ño ũquɨ̃ ndiqui nguiã. Ucuasu raã naa ño nguiã ũquɨ̃. Ñee tuchɨ beɨte equia ũquɨ̃. Eaquiatu rocoĩ. Mbia mbɨɨcuã ɨcuãte equia ũquɨ̃. Mbia mbucheẽ ɨcuã ɨcuãte equia nyue ũquɨ̃. Mbia mumae ɨcuã ɨcuãte equia nyɨese ũquɨ̃. Ndua ɨcuã ɨcuã mbeɨte equia ñee turã ndocoĩ ũquɨ̃. Eɨcuã ɨcuã mbeɨte riqui emo je ũquɨ̃. —Mbia ra mbae isiquia mee seje, se Dios cheẽ nenei nenei mose ee, ɨ beɨte equia ũquɨ̃. Ũquɨ̃ ndese eɨcoã tuchɨ, Timoteo. Nandeɨco mose Dios ruɨ, ae ae ra nandembia nandembae mɨɨ ndese. Mbae mo ngue nanderuãte nandechaacuquia mose ra. Eɨ̃ nande sɨ ra nandemano mose mbae mo nderao eã no. Nandechɨurã nandereco mose, nandeɨrao abe nandereco mose, nandeya chõ nandeɨco ũquɨ̃ ndese. Ae “mbaecha tuchɨ ra se” ɨ beɨ quia ndua ndua, ũquɨ̃ nda nɨmbirãcuã eã mbae ɨcuã sɨ. Mbae ɨcuã tã ɨ mose ee, mbae ɨcuã nda esaã jeɨ. Mbae Isiquia quiatu ebi tuchɨte riqui nguiã. Echɨoseɨ oseɨ ɨcuã nda equerao chee tata cuásuu. 10 Ae ndua beɨte quia mbae isiquia rese, ũquɨ̃ mbae ɨcuã saã ja arondete. Emo emo ndiqui ndua tuchɨ mbae isiquia rese ã. Nyebe eriqui nguiã huɨ Dios sɨ ã. Nyebe eya eã ndasi tuchɨ riqui nguiã ã.
Dios eɨcua tuchɨ, ɨ Pablo ñee Timoteo je
11 Eɨ̃ erechɨ̃ nda nde, Timoteo. Dios rimba tuchɨ chõ nde re. Mbae turã ndese beɨ eɨco. Dios rã mbeɨ chõ eɨco. Dios eɨcua beɨ chõ nguia. Echesecua beɨ chõ nguia mbia rese. Eɨco mingue chõ nguia. Ndecuasu ra eresaã saãchɨ̃ nguia jẽ. 12 Echɨmbirãcuã tuchɨ quiatu quia Dios cheẽ ndese jẽ. Aba mingo beɨsa rese quia eɨco tuchɨ jẽ. Ae quia ngue ndeirabo nguiã nyii. Sã erecheẽ turãte mbia résaa nyii no. —Dios riqui semingo beɨte co, ere que equia nyii. Ũquɨ̃ ndese beɨ chõ eɨco. 13 Dios ae chõ mbae mingo ja nguiã co. Erésaa tacheẽ ndeje. Jesucristo résaa abe tacheẽ ndeje. Sã Jesucristo siquicheã ñee Poncio Pilato je no. 14 Ae rɨɨ̃ Dios ñee ndeje nae, ũquɨ̃ emumbayã ja chõ nguia eraã turã. Jesucristo tu mose chee eɨco echeẽ mumbayã mbeɨ. Ɨ̃ nda emo ñee eã ndeje. 15 Dios quia rei equirãcuã tuchɨ mbia mo sɨ. Ae quia ererecua tuchɨ mbia mo sɨ re. Emo mose ra Dios “Jesucristo tamondo íbii mbia rea” ɨ. Aque mose ra Jesucristo nyecua tuchɨ mbia je. 16 Dios mɨɨ nda manoa. Ae mɨɨ ño siqui beɨ nguiã nyaashĩ na co. Mbia mo nda esɨɨchã eã. Mbia mo mae eãte erese emo mose. Emo nda mae eã mbeɨ erese. Sã mbia ñee turã mbeɨ quia erɨɨ̃. Sã eriqui ñee turã mbeɨ equirãcuã nɨɨ. Amén.
17 Ae mbaechate nae, ũquɨ̃ je echeẽ. Sã ucuasu raã naa eã. Sã eya siquíã umbae mɨɨ ndese. Embae ra ua emo mose. Sã Dios rese quiatu eya riqui. Ae mɨɨ ño mbae mee nguiã nande je. 18 Echeẽ mbaecha je. —Mbae turã jẽsaã saã mbeɨ quia jembae je jẽ. Jẽɨngo turã jiri quia mbaecha reã je. Abeɨ chiãte ra jẽɨngochɨ̃ jẽ, ere mbaecha mbaaquiatu quiatu. 19 Ũquɨ̃ naa naa mose ra Dios mbae mee tuchɨ ee ibate. Ũquɨ̃ naa naa mose ra siqui turã tuchɨ no.
Pablo ñee huɨ beɨ Timoteo je
20 Timoteo, ae rɨɨ̃ Dios ñee ndeje, ũquɨ̃ emumbayã mbeɨ quia. Mbia ñee ñooño mose nyue, nde abe ra erecheẽchɨ̃. Ũquɨ̃ ñee aba mundua turã eã ño nguiã. Uaquiatu raã naasa chõ ũquɨ̃ nde. 21 Dios cheẽ abi chõ eriqui nguiã ũquɨ̃ naa naa ũuuuuu uuuquɨ̃. Dios ɨcuasa reã ño ũquɨ̃ nde. Sã Dios turã ndiqui beɨ ndeje. mén.