24
Paulus nu Feliks tugumŋge pasa kuklina
Paulus nu mara 5 Sesareaŋge minna le pris suŋgo Ananias Zu mbal tuku taŋgo mage mage turmba Yerusalemŋge ndek Sesarea pronaig. Taŋgo ande pasa te-tiwam tuku kila suŋgo ŋak nyunu Tertulus nu ndoŋ pronaig. Pro gabat suŋgo tugumŋge nane Paulus tumba pasa mbolŋge pilnaig.
Gabat suŋgo ta Paulus wikina le Tertulus nu Paulus mbarna ŋga teŋenmba sakina: Feliks siŋgine gabat suŋgo, ne kilke te kulat mayete le sine kame kugatok mineg. Ne maŋau ŋaigonu afu kaŋgerka kile-tidiŋga maŋau kitek magenu tumsiŋgit. Ta tuku sine Zu mbal ma ŋakmba mbolŋge ne tuku sakeg. Ye ne tuku ait puram idus ndawet. Ye pasa fagnu ndo ne isam tuku sanamŋgit.
Taŋgo te nu maim maim tugu. Nu ma ŋakmba mbolŋge Zu mbal tetkate le nane ŋgamukŋge kame pulukate. Zu afu siŋgine maŋau kusrekade le sine nane Nasaretnu ŋgeg ta nu nane tuku gabat minit. Ta ndo kuga. Nu sine tuku kusem wande suŋgo kutur pile tambim bafuna le sine nu biye tigeŋ. Nu biye timba siŋgine tukul maŋau mbolŋge nu tuku pasa pileŋgam sakigeŋ ta kame gabat Lisias nu pro nuŋe kame mbal saniŋgina le nane sine tuku wai mbolŋge nu tumba kinaig. Sine nu tuku pasa ŋak mbal sine ne tugum promba pasa te-tiwam sasiŋgina. Nuŋe mbar ŋakmba sakeg te ne nu kusnawa ta sanuwa le isamŋgat ŋga Feliks sana le Zu mbal afu Tertulus turmba pasa tugu ndindo Paulus tuku sakinaig.
10 Taŋakinaig le gabat suŋgo Feliks gabatmbi saka ŋgina le Paulus ndek nu sana: Gabat suŋgo, ne yar gudommba sine Israel mbal tuku pasa pileŋgate. Ta tuku ye yiŋe pasa ne isam tuku piti kugatok sanamŋgit. 11 Ye Kuate tuku nyu te-duŋga nu mbariŋam tuku Yerusalem prowen ta mara 12 kuganaig. Ne nane afu kusnaniŋga ta pasa ndui ta isamŋgat. 12 Yerusalem kusem wande suŋgo mbolŋge ye ande ndoŋ pasambi muŋgu tuliŋgen le kaŋger ndanaig. Kusem wande foŋfoŋ ko tumbraŋ suŋgo sinamŋge taŋgo pino siseŋniŋganu wam ta mata ke ndaken. 13 Ye mbaranu pasa ta nane tugunu te-mayoke fugude.
14 Nane pasa ande ne sanaig ta son. Yesus tuku maŋau yabrikanu ŋgade ta ye nu dubimba maŋau tambi sine tuku mbuŋ kame tuku Kuate mbariŋet. Ye tukul pasa tuan taŋgo tuku kuyar turmba son ŋget. 15 Zu mbal nane taŋgo magenu ŋaigonu kumwaig le Kuateŋge kile-tidiŋgamŋgat ŋga idusde ta ye mata taŋamba iduset. 16 Ta tuku ye mara mara Kuate am mbolŋge taŋgo pino am mbolŋge maŋau tiŋreknu kam tuku ndo idusmba matuk tukulket.
17 Ait kuennu ye Yerusalem kaŋger ndamba ailfu ndo yiŋe mbal turkam tuku ye ndametiŋ kilmba Kuate atraukam tuku prowen. 18 Ye Kuate atraukam tuku ŋgarosu minyaŋga ka kusem wandekŋge minen le nane ye kaŋgeryinaig. Ye taŋgo gudommba ndoŋ zigna minen le kaŋger ndayinaig. Asianu Zu afu pro taŋge ye te-silikinaig ta 19 nane kile aniŋge minig? Nane ye tuku pasa ŋak ndeta pro ne tugumŋge sakuwaig.
20 Ye Zu mbal tuku pasa pilewanu sugo tugumŋge pasa kukliwen ta taŋgo kame teŋge minig ta nane isnaig. Nane ye tuku pasa ande isnaig ndeta kile sanuwaig. 21 Ait ta ye nane ŋgamukŋge wika saken: Kumanu mbal maŋ aboŋga tinuŋgaig ŋgen. Ta tuku nane ye pasa mbolŋge pilnaig inde ŋga Feliks sana.
22 Feliks nu Yesus dubinaig mbal tuku maŋau buk kila pilna tukunu nu nane tuku pasa te-ibeŋmba saniŋgina: Taŋaig. Kame gabat suŋgo Lisias te prowa le ye tane tuku pasa te-tiwamŋgit ŋgina. 23 Taŋakina sulumba nu kame mbal tuku gabat sana: Tane Paulus tumba kumba kulatkap. Nu suŋgomba tukul ndamba nuŋe gulab afu nu turam tuku peu ndaniŋgap ŋgina.
24 Ait afu kuganaig le Feliks nu piyo nuŋe Drusila ndoŋ luka pronaik. Piyo nuŋe nu Zunu. Feliks nu Paulus wikina le nu nale tugum promba Kristus Yesus tuku saŋgri tomba tiŋgam tuku wam sanikina. 25 Maŋau tiŋreknu nzali ŋaigonu towam tuku Kuate nu sine ŋakmba pilesiŋgam tuku maŋau ta ŋakmba sakina le Feliks nu kuru-kuruka Paulus sana: Ye ait ande mayenu kaŋgermba ndeta ne maŋ wikamŋgit. Kile ne kaye ŋgina. 26 Feliks nu wamdus ande tina ta teŋenmba. Paulus tuku ndametiŋ ande ake didika tumba nu muli wandekŋge paskam idusmba nu mara gudommba Paulus wika nu ndoŋ pasa-pasakanu.
27 Yar armba kugana le Porsius Festus nu Feliks tuku ma tina. Feliks nu nuŋe piro kusremba Zu mbal nu nzaliwaig ŋga Paulus muli wandekŋge kusrena le minna.