4
Satan nu Yesus tagona
(Mateus 4.1-11)
Yohanus nu Yesus kule pisnena le Tukul Guwa nu mbolŋge kumuŋgina. Kile Tukul Guwa nu wamdus tuna le nu tiŋga Yordan kule kusremba ka ma baknu mbolŋge minna le Satan pro mara 40 taŋaŋ nu tago-tagomba minna. Yesus nu agaŋ inum nye ndaka minna le ait ta kugana le nu guba mayena.
Kile Satan nu Yesus sana: Ne Kuate tuku Kiŋo ŋga sakate ta kile ndame te sawa le bret kuilkuwa le ne tumba nya ŋga sana. Taŋakina le nu lafumba sana: Kuate tuku kuyar pasa ande teŋenmba sakate.
Taŋgo nane bret nyade ta mbolŋge ndo abo minam kumuŋ kuga ŋga sakate ŋgina. Lo 8.3
Kile Satan nu Yesus tumba ka biŋ suŋgo ande mbol kumba ka pitik ndo kilke te tuku sugo ŋakmba tummba sana: Nyu sugo saŋgri ŋakmba mine likade te ŋakmba ye tuku wai mbolŋge minig. Ye ande tambim idusmba ta tambimŋgit. Ne ye tuku nyu te-duŋga mbariŋya ta saŋgri ŋakmba te ne tanmbimŋgit ŋgina le nu lafumba sana: Kuyar ande teŋenmba minit.
Taŋgine Suŋgo Kuate nu tuku nyu te-duŋga nu mbariŋap. Nu tuku miŋge ndo kumnemŋge minap ŋga sakate ŋgina. Lo 6.13-14
Kile Satan nu Yesus tumba ka Yerusalem kusem wande suŋgo funu kuennu ta mbolŋge pilna sulumba sana: Ne Kuate tuku Kiŋo ŋga sakate ta pateŋga o ibeŋ nzi kaye. 10 Kuyar pasa ande teŋenmba sakate.
Kuate nu nuŋe eŋel kame kukulniŋguwa le pro ne kulatkamŋgaig ŋgate tukunu ne maye minamŋgat.
11 Ne ndame mbolŋge naŋe kupe daŋŋga fetkikat ŋga nane pro waimbi ne biye-biyenamŋgaig ŋgate. Mune 91.11-12
12 Taŋakina le nu ndek Satan sana: Kuyar pasa ande teŋenmba sakate.
Taŋgine Suŋgo Kuate tago ndawap ŋga sakate ŋgina. Lo 6.16
13 Satan nu taŋamba Yesus mbolŋge tago ŋakmba ke sulumba nu kusremba nu maŋ tagowam tuku ait mayenu ande tairŋga minna.
Yesus nu Galileaŋge piro tugu pilna
(Mateus 4.12-17; Markus 1.14-15)
14-15 Yesus nu Tukul Guwa tuku saŋgri ŋak tiŋga luka Galilea ma mbol kumba taŋge minna. Nu nane tuku kusem wande sinam kine lika pasa kuklina le ŋakmba nu tuku nyu te-duŋginaig. Ma patuk patuk ŋakmba nu tuku nyu ise likinaig.
Nasaret mbal Yesus talanaig
(Mateus 13.53-58; Markus 6.1-6)
16 Yesus nu kumba nuŋe suŋgokina tuku tumbraŋ Nasaret prona. Pro taŋge nuŋe maŋau dubimba kusem ait mbolŋge kusem kaŋgeram kina ka taŋge Kuate tuku pasa burkam tuku tiŋgina. 17 Andeŋge tuan taŋgo Aisaia tuku kuyar ta tuna le nu ndek waŋe kuklimba pasa sota ka ande kaŋgermba teŋenmba burkina.
18 Suŋgo tuku Guwa nu ye mbolŋge minit.
Nuŋge ye madiyina le ye piro teŋenmba kam tuku minet.
Ye sanzal mbal tugumŋge pasa mayenu kukliwamŋgit.
Ye saniŋgi le muliŋ kilanu taŋgo minig ta nane mayok kaŋgaig. Am tukulok mbal am maraŋgamŋgaig.
Ye sinamanzerka minig mbal muskil kile-tidiŋge niŋgamŋgit.
19 Kuate nu kilke mbol mbal turkam tuku ait prote ŋga saniŋgamŋgit. Aisaia 61.1-2
20 Yesus nu kuyar ta burka waŋe maŋ filfilmba luka piro taŋgo tumba minyokina. Minyokina le kusem wandekŋge minyok minnaig mbal nane ŋakmba nu kaŋger timba minnaig le 21 nu pasa tugu pilmba saniŋgina: Kuyar pasa burkit le isaig ta ki ait te mbolŋge alonu mayok kinit ŋgina.
22 Nu miŋge bulokmbi pasa purfeŋnu kuklina le nane ŋakmba nu tuku saka minmba pirerek purka sakinaig: i ... Taŋgo te Yosef tuku kiŋo. Ndaŋmba nu pasa teŋen kuklite ŋga saka minnaig le 23 nu ndek nane saniŋgina: Ye kila. Tane yaba pasa ande teŋenmba sayam idusde. Dokta, naŋe miroŋ ŋgarosu wakeiya ŋga idusde. Kaperneum tumbraŋŋge maŋau saŋgrinu ke likina le isgeŋ ta kile naŋe tumbraŋ tuguk teŋge ka le sine kaŋgerbe ŋga sayam idusde ŋgina.
24 Yesus nu maŋ lato saniŋgina: Ye siŋka satiŋgamŋgit. Tuan taŋgo ande nuŋe tumbraŋ tugukŋge pasa kukliwa ta nane nu talawamŋgaig. 25 Tuan taŋgo Elia nu minna le yar keŋmba tambun 6 sawe piye ndakina le ma tugu ŋakmba mbol guba suŋgo prona. Ait ta mbolŋge Israel pino kuembol gudommba minnaig ta Kuate nu Elia kukulna le nane tuku inum tugum kine ndakina. 26 Kasomok pino kuembol ande Sarefat tumbraŋ Sidon ma mbolok ta tugum kina. 27 Tuan taŋgo ande Elisa minna le Israel taŋgo gudommba ŋgirŋger ŋak minnaig ta Elisa nu nane tuku inum wakei ndana. Sirianu kasomok taŋgo Neaman ndo wakeina ŋga saniŋgina.
28 Yesus nu taŋamba saniŋgina le kusem wandekŋge minnaig mbal ndek gubra suŋgo tinaig sulumba 29 nane pastiŋga Yesus biye timba didika kumba ka tumbraŋ kusremba naŋgine tumbraŋ tabe ndumor mbolŋge bukŋgam kinaig kande 30 nu nane kusreka ŋgamuk ŋgamuk kina.
Yesus nu taŋgo ande bukla ŋak wakeina
(Markus 1.21-28)
31 Kile Yesus nu Galilea ma mbol kumba ka Kaperneum tumbraŋ prona. Pro kusem ait mbolŋge nu nane pasa tumniŋmba minna le 32 nane ismba nu pasa miro taŋgo taŋaŋ tumniŋgina tukunu nane pirerek purkinaig.
33 Kusem wandek sinam taŋge bukla ŋak taŋgo ande minna. Nu wi kueŋka sakina: 34 Yesus Nasaretnu, ne sine ndoŋ wamdus tuma kuga. Ne sine bale faram prote e? Ye kila. Ne Kuate tuku Kiŋo ŋgina le 35 nu ndek bukla ta sawe lika sana: Ne maninka. Taŋgo ta kusremba mayok ka kaye ŋgina le bukla ta nane ŋgamukŋge taŋgo ta tumba te-bukŋga nu ŋayo sili ndamba mayok ka nu kusremba kina. 36 Taŋana le nane ŋakmba ndek pirerek purka muŋgu kusnaŋginaig: Pasa ta ame pasa taŋaŋ. Nu saŋgri ŋak gabat suŋgo taŋaŋ bukla saniŋgit le kua ka taŋgo kusreka kinig ŋginaig.
37 Kile Yesus tuku nyu ma ta tuku tumbraŋ ŋakmba kumuŋge likina.
Yesus nu guaze mbal gudommba wakeikina
(Mateus 8.14-17; Markus 1.29-34)
38 Yesus nu kusem wande kusremba ka Simon tuku wande mbol kina. Simon tuku magma nuŋe ŋgaro suŋgomba pa tiŋgina le nane Yesusŋge nu turwa ŋga nu sanaig le 39 nu ka ŋgaro pa tiŋgina ta sawe likina le ŋgaro mukumba nu mayekina. Taŋamba nu pitik ndo tiŋga nane tuku paguna.
40 Ait ta mbolŋge ki butuŋgam bafuna le afuŋge naŋgine mbal guaze tugu yimyam ta ŋakmba kilmba mindeka Yesus tugum prowe likinaig le nu ŋakmba waimbi kigrekina le mageke likinaig. 41 Nu bukla ŋak mbal mata wakeikina le bukla nane kusreka wikaraumba sakinaig: Ne Kuate tuku Kiŋo ŋginaig. Bukla nane Yesus nu Kuateŋge madina taŋgo ta kila tukunu nu nane miŋge pipniŋgina le nu tuku sa ndakinaig.
42 Mafemba minna le Yesus nu tiŋga ma yamok kina le nane afu nu sota ka te-silika nu nane ndoŋ minam tuku ŋgailkinaig le 43 nu ndek nane saniŋgina: Kuga. Ye tumbraŋ afu mbolŋge Kuate nuŋe gageu kulatkate pasa mayenu ta kukliwamŋgit. Kuate nu ta tuku ye kukulyina ŋgina. 44 Taŋakina sulumba tiŋga kumba ka Yudea mbal tuku kusem wande ŋakmba mbolŋge pasa kuklimba saniŋmba minna.