6
Baꞌ aapiꞌm na pim tɨ gɨgɨꞌkoraꞌ, tuꞌ kaꞌm japim jup xi ja nɨidhat, na pim guꞌ aapiꞌm buiñor bap tuiꞌdhiꞌ guch Xoiꞌkam, puiꞌ jaꞌk jam aꞌm jum aaꞌ baꞌ na pim duiñchuꞌndaꞌ. Dhiꞌ bɨɨpɨꞌm aaꞌ nach puiꞌ duñiaꞌ na baꞌx bhaiꞌ tuch jimdaꞌ nat jax tu daasak gu Dios na tu aagix kaꞌ, nat baꞌ miꞌ dhɨr jup tu uaꞌna gu Moisees, jaꞌpnim kaiꞌch: “Tuꞌ kaꞌm jap nɨidhat miꞌ puiꞌ jimdaꞌ na jax jum tɨɨdaidhaꞌ gum taat gio gum naan na baꞌx bhaiꞌ tum jimdaꞌ gio nap baꞌ mɨk duakaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan.”
Baꞌ aapiꞌm na pim tu maamar, chaꞌpim tuꞌ bhaan ja bhakkutuꞌndaꞌ gu jam maamar, chaꞌpim buam pɨx ja tɨtdadaꞌ. Jaꞌkbuiꞌ kat japim xi ja mamtuxdhaꞌ nam jax jaꞌk jir jix kɨkɨɨꞌ jaꞌtkam kaꞌ, xi ja aagiꞌñdhaꞌ pim na jax jaꞌk jix aaꞌ guch Xoiꞌkam.
Gio aapiꞌm na pim puiꞌ pɨx jir tujuandam nam cham jam namkiꞌñ, tuꞌ kaꞌm japim ja nɨidhat miꞌ puiꞌ xi chu duñiidhaꞌ jax ñam jam tɨɨdaidhaꞌ guiꞌ nam jir jam gɇꞌgɇrkam tuk yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, jix ja ɨɨbhidhat japim miꞌ puiꞌ tu duñiidhaꞌ gu tuꞌ nam jam chiñiidhaꞌ. Gio cham tuꞌ na pim jix oodat parban pu buadaꞌ gu tuꞌ, guꞌ jaꞌpjix bhaiꞌ, panaas ku pim guch Xoiꞌkam pɨx tujuañxiꞌñdhaꞌ.
Gammɨjɨ pim jix bhaiꞌ tu ja juañxiꞌñdhaꞌ sia noꞌm cham jam nɨiꞌñ, cham tuꞌ na dai noꞌm jam nɨiꞌñ na pim baꞌx bhaiꞌ miꞌ pu duñiaꞌ gu tuꞌ, na pim guꞌ aapiꞌm jir tujuandam tugiꞌñ guch Xoiꞌkam, jum aaꞌ baꞌ na pim miꞌ puiꞌ tu duñiidhaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios. Chaꞌpim oꞌjodat mi jaꞌp puiꞌ xi chu duñiidhat nañ jax ba kaiꞌch. Puiꞌ pim pɨx xim aagat na pim gu Dios pɨx tu juañxiꞌñ, cham tuꞌ gu jam gɇꞌgɇrkam tuk yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn. Bax maat japim guꞌ na gu Dios tu ja makiaꞌ bɨɨx gu jaꞌtkam guiꞌ nam jɨꞌk buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam na tuꞌr ja maiꞌchɨk kaꞌ, jaꞌxbuiꞌ tu ja makiaꞌ nam jɨꞌx tuꞌx bhaiꞌm duukam jup tu duñiaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, cham jax bua sia kum jaiꞌ dhɨt puꞌñir tujuandam kat puiꞌ cham ja namkidhat piam ku guꞌ cham, na guꞌ gu Dios maaꞌn na jax pɨx ja ɨlhiiꞌñ.
Baꞌ aapiꞌm na pim jir gɇꞌgɇrkam, chaꞌpim buam pɨx ja buadaꞌ gu jam tujuandam tuk nam puiꞌ pɨx tu jam juañxiꞌñ cham ji ja namkidhat, jir jix bhabhaiꞌkam kaꞌ pim ja bui. Tɨꞌñchokat japim na jumaip jix jaiꞌch guiꞌ nax ioꞌm jir gɇꞌkam, jir jam gɇꞌkam tuk aapiꞌm gio gu jam tujuandam tuk, na pim guꞌ buiñor jup tuiꞌdhiꞌ. Gu Dios jañ dho aagɨt jup kaiꞌch nax dhaam jup tuꞌiiꞌ, guiꞌ na maaꞌn na jax pɨx ja ɨlhiiꞌñ bɨɨx gu jaꞌtkam.
Na ba tu aaꞌndaꞌ gu Paablo na jax jir tuutuꞌm guiꞌ nam kɨꞌn tu kokdadaꞌ buiñor gux buam jum duukam guiꞌ nam buiñor tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam
10 Baꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, xi chañiaꞌ pim guch Xoiꞌkam na jam makiaꞌ guiꞌ na kɨꞌn bɨɨx aixim jix bhaaiꞌn kaꞌ na pim pu duñiaꞌ gu tuꞌ. 11 Gio dhiꞌ kɨꞌn japim jum palhbuiꞌñkaꞌ nat tuꞌ ba tu jam maa gu Dios, dhiꞌ kɨꞌn cham jax jam doodaꞌ gu jaꞌook sia kut tɨi ba ji jam oi. 12 Nach guꞌ aach cham tuꞌ tu kokdaꞌ ja bui gu jaꞌtkam gu yaꞌ kam nam jix maax, guꞌ guiꞌ ji nam iꞌiiꞌmdaꞌ bhaan jix chu jaiꞌch nam cham maax, nam jix dhaam jaꞌp oipo, nam jir jix buam jum duuꞌnkam. Puiꞌ bɨxchuꞌx bhaaiꞌ ɨp nam pu tu duñiaꞌ nam jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ, guꞌ pɨx ji na guꞌ dai yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, na guꞌ dai yaꞌ pɨx nam gɇꞌgɇrkam jum ɨlhiiꞌñ. 13 Puiꞌ ku baꞌm aaꞌ na pim xi ja daꞌngiaꞌ bɨɨx dhiꞌ nat Dios ba tu jam maa na pim kɨꞌn jum palhbuidhaꞌ na paiꞌ dhuuk tɨi ji jam maiꞌchiaꞌ gux buam jum duukam. Maaꞌn baꞌ na pim jax miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios, na guꞌ cham jɨꞌxdhaꞌ jax jam doodaꞌ sia pɨk jax kaꞌ gɨt noꞌ pim aapiꞌm xi guꞌkiꞌ. 14 Baꞌ gammɨjɨ pim miꞌ puiꞌ xi jiimɨt na jax jix aaꞌ gu Dios, dai dhiꞌ pim bhaan tu daaꞌñchuꞌndaꞌ na jax jir sɨlhkam, na jax jir miꞌ puiꞌ. Dhiꞌ baꞌ jaꞌp ji buusandaꞌ na pim jum tɨꞌiiꞌñkaꞌ gu baiñum kutuun na pim kɨꞌn jum taaꞌbiꞌñkaꞌ na cham jam jur am jam aayaꞌ gux buam jum duukam na bhaiꞌ ji jam mumuuyaꞌ. 15 Gammɨjɨ pim jix kɨɨꞌm duukaꞌ na pim baꞌ cham xijaichdhaꞌ na pim naiꞌ tu aꞌgaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam na bhaan tu aꞌga nach jax jaꞌk jix bhaiꞌch chaatɨt tu oiꞌñkaꞌ. Baꞌ dhiꞌ jaꞌp ji buusandaꞌ na pim aaꞌnkaꞌ gu sussak guiꞌ nam jax chuꞌm sandaaruiꞌx ja aꞌda. 16 Baꞌ na pim tuꞌ sɨlhkam soiꞌm ɨlhdhat tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ gu Dios, dhiꞌ jaꞌp ji buusandaꞌ na pim daaꞌnkaꞌ gu baiñum komaarak na pim kɨꞌn sosbhidhaꞌ gu uꞌuuꞌn gu jaꞌook na paiꞌ dhuuk muiꞌ ji jam mumuuyaꞌ xi mɨmɨichdhai na paiꞌ dhɨr jix muꞌmuk. 17 Guꞌ baꞌ na pim cham tuꞌ mu jaꞌk ka jiim na pim paiꞌ gammɨjɨ gɨt miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ, dhiꞌ jaꞌp ji buusan na pim jam moom am ja baapas gu bapaiñum bopnam na pim kɨꞌn taaꞌbiꞌñ, na baꞌ cham bhaiꞌ jaꞌk jam aayaꞌ gux buam jum duukam na bhaiꞌ ji jam mumuuyaꞌ. Baꞌ na pim jix mat kaꞌ na jɨꞌk jax tu uaꞌñix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios, dhiꞌ jaꞌp ji buusniaꞌ na jax noꞌ pim daaꞌ maaꞌn gu tɇb kuxiir na pim kɨꞌn jup jum palhbuiꞌñkaꞌ, guiꞌ nat jam maa gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ. 18 Gammɨjɨ pim jup tɨꞌñchokat na pim tu daandaꞌ buiñor gu Dios, puiꞌ pim jaꞌk tu daandaꞌ na jax jaꞌk jam jurtudidhaꞌ gux Dhuuduaꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ, sia gu tuꞌ na pim taandaꞌ. Gio soiꞌ pim jum ɨlhdhat, gio na pim cham tuꞌm oꞌjolhiꞌñdhaꞌ, jaꞌpji na pim xi buaꞌtgɨdaꞌ na pim miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ. Ja aꞌmkam japim tu daandaꞌ ɨp sia bɨɨx guiꞌ nam jɨꞌk jir jaꞌtkam tugiꞌñ gu Dios. 19 Sia aañ japim jiñ aꞌmkam xi chu daandaꞌ, puiꞌ pim xi chɨtdadaꞌ gu Dios na guiꞌ pɨx jiñ guguuxdhatgɨdaꞌ nañ naiꞌ tu aꞌga dhiꞌ bhaan nat jax ɨlhdhak bɨjɨk xib yaꞌ puiꞌ ba tu duu, na dɨɨlh pɨx puiꞌx chu maatɨt. 20 Gu Dios pɨx guꞌ dɨɨlh naiꞌñ joot nañ puꞌñi naiꞌ tu aꞌgaꞌ dhiꞌ puiꞌ nat jax ɨlh pu bɨjɨk nat xib baꞌ yaꞌ puiꞌ ba tu duu, dhiꞌ nañ baꞌ kɨꞌn yaꞌ kuup xib. Puiꞌ pim soiꞌ xi chɨtdadaꞌ gu Dios nañ aañ cham tuꞌ bhaan tooꞌnnɨt naiꞌ xi chu aꞌgidhaꞌ dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam.
Na ba ja tabuimgidhaꞌ gu Paablo
21 Baꞌ gu Tiikiko nach joidham jix kɨɨgalhiꞌñ nar jich jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan, gam na joidham jir jix kɨɨꞌ tujuandam tugiꞌñ guch Xoiꞌkam, dhiꞌ mu jimiaꞌ jam bui na baꞌ jam aagiꞌñdhaꞌ nañ jax jiñ ɨlhiiꞌñ aañ gio nañ jɨꞌk tuꞌ jax bua. 22 Muiꞌñ xi jam joochxidhaꞌ na jam aagiꞌñdhaꞌ nach jax jich ɨlhiiꞌñ na pim baꞌ bhaan jum guguuxdhaꞌ.
23 Baꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ gio gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam pɨx jam tajaañdhaꞌ am guiꞌ na pim kɨꞌn joidham jix bhaiꞌm taatɨt tu oiꞌñkaꞌ, 24 gio baꞌ nam gammɨjɨ gɨt pɨx baꞌ moo xi jam joiꞌmdat jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ bɨɨx na pim jɨꞌk buiñor jup tuiꞌdhiꞌ gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam.