2
Guch Xoiꞌkam jich aꞌmkam ñiok buiñor gu Dios
Baꞌ aañ dhiꞌ puꞌñi jaꞌk pɨx miꞌ tu jam uaꞌñxiꞌñ jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan nañ bhaan jam guguuxiꞌñ na pim miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios, na pim baꞌ moo cham kam uaꞌtulhiꞌñdhaꞌ. Piam kut guꞌ moo jax dhuuk jaroiꞌ maadɨt mam uaꞌtulh cham jum ɨlhdham, maadɨt biaꞌ ich ji guꞌ matgɨm guiꞌ na jaroiꞌx bhaaiꞌ nach aꞌmkam nokiaꞌ buiñor gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ, na baꞌ tuch uañiꞌñkaꞌ nach jich uaꞌtulhiꞌñ. Guiꞌ dho Jesuus jich Xoiꞌkam jañ aagɨt jup kaiꞌch na jaroiꞌx uañ kɨꞌn kɨɨk, nat jaroiꞌ jich aꞌmkam jum makgɨrta bo janoꞌ bhaan gu kuruus na baꞌ puꞌñi dhuuji tu namkix kaꞌ bɨɨx nach jɨꞌx jix uaꞌtulhdhix. Ku guꞌ cham tuꞌ ji na dai nach jɨꞌk jir yaꞌ kam dhi Israel nat tuch ñamkix, jaꞌpji dappaam ji na jɨꞌx oiꞌñgaꞌn kam gu jaꞌtkam.
Baꞌ noꞌch miꞌ puiꞌ xi jiim na jax jix aaꞌ gu Dios, dhiꞌ bhaan bax maatɨꞌ kaꞌ nach tuꞌ sɨlhkam bɨɨx jich jujur kɨꞌn tɨ jɨɨꞌñdhat tuꞌ kaꞌm ba nɨiꞌñ, baꞌ puiꞌ bam kaiꞌchdhaꞌ nach jix bhaiꞌ bax maat na jax jir tuꞌm kam. Guꞌ ji noꞌch guꞌ pu cham tuꞌ miꞌ puiꞌ jiim na jax jix aaꞌ, sia kuch guꞌ puiꞌ tɨi xi kaiꞌch nach bɨɨx jich jujur kɨꞌn ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor, pɨx jap kaiꞌchdhaꞌ ich, cham tuꞌr puiꞌ kaꞌ. Guꞌ matgɨm gu jaroiꞌ noꞌt moo tuꞌ sɨlhkam ba maat na jax jir tuꞌm kam gu Dios, joidham ji na tuꞌ kaꞌm nɨidhat miꞌ puiꞌ jimdaꞌ na jax jix aaꞌ. Dhiꞌ baꞌ bhaan bax maatɨꞌ kaꞌ na bɨɨx juraaꞌn kɨꞌn ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor, baꞌ maap bam kɇkɇɇ am gu Dios. Baꞌ noꞌ jaroiꞌ jax kaiꞌch nam maap maaꞌn ñiꞌook bap duuk gu Dios, jum aaꞌ na puiꞌ jaꞌk jup xi chu jimdaꞌ nat jax tu jii guch Xoiꞌkam janoꞌ na yaꞌ xi oilhimɨk na baꞌ bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ nar sɨlhkam.
Na jax jaꞌk tu aagix kaꞌ yaꞌ dɨr jaꞌp jaꞌk
Baꞌ dhiꞌ nañ jɨꞌk tuꞌ mu tu jam uaꞌñxiꞌñ jiñ jaaduñ, jir diꞌ pɨx gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios na pim bɨjɨk dɨr pu ba kɇɇ na pu chuꞌm tum aꞌga, nat pu bɨjɨk dɨr puiꞌ jaꞌk tu dai gu Dios. Cham tuꞌ na pim jax jum aaꞌndaꞌ na dhiꞌ baꞌ bar xibkam nañ aañ muiꞌ ba tu jam uaꞌñxiꞌñ. Ku baꞌ guꞌ dhiꞌ nañ jɨꞌk tuꞌ mu tu jam uaꞌñxiꞌñ jiñ jaaduñ, jaꞌp ji buus ji nar xibkam ñioꞌkiꞌñ gu Dios, sia ku guꞌ bɨjɨk dɨr pu chuꞌm bhaan ba tum aꞌga, nat guꞌ kiaꞌpɨx puiꞌ tum kuugalh na jax yaꞌ xi oilhimɨk guch Xoiꞌkam. Dhiꞌ baꞌr diꞌ baꞌ xib guiꞌ na joidham gɇꞌ tanoor yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn.
Baꞌ noꞌ guꞌ maadɨt jax kaiꞌch nax chu maax kɨr bap tuꞌiiꞌ na puiꞌ jim aagɨt na ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, guꞌ ji noꞌ guꞌx bhaamkiꞌñ gu jumai na puiꞌp tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, cham tuꞌx chu maax kɨr jup tuiꞌkaꞌ, puix chukgam kɨr kap tuiꞌkaꞌ. 10 Jɨɨꞌ ji noꞌ guꞌ joidham jix joiꞌndat pɨx jix bhaiꞌ tɨtda gu jumai na puiꞌp tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, dhiꞌ jɨꞌ ji na baꞌ puiꞌ bam kaiꞌch na joidham jix chu maax kɨr bap tuiꞌdhiꞌ, baꞌ cham jɨꞌxdhaꞌ tuꞌ bhaan jutbui ɨlhiaꞌ. Jaꞌp jañ kaiꞌñkam jup kaiꞌch na cham jɨꞌxdhaꞌ maiꞌchiaꞌ gux buam jum duukam. 11 Guꞌ ji noꞌ guꞌ daix bhaamkiꞌñ gu jumaich Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham, dhiꞌ dho gi guꞌ puix chu tukgam kɨr jup tuiꞌkaꞌ ji, baꞌ pu cham mat kaꞌ na paiꞌ jaꞌk bhɨichgɨdaꞌ, puiꞌ pɨx ba ji buusniaꞌ na jax maaꞌn gu cham ñiakam.
12 Jaꞌpniñ baꞌ moo yaꞌp tu jam uaꞌñxiꞌñ jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan na pim jix bhaiꞌ pɨx jum taat kaꞌ, nat guꞌ ba tu jam uañ gu Dios bɨɨx gu jam uaꞌtulhdharaꞌ nat jix bhaiꞌ duu guch Xoiꞌkam nat tuch ñamkix. 13 Baꞌ aapiꞌm na pim jɨꞌk bar gɇꞌgɇr jaꞌtkam, mu tu jam uaꞌñxiꞌñ iñ ɨp nañ jix bhaiꞌñ chaat na pimɨt puiꞌp ba maat guch Xoiꞌkam guiꞌ na bɨjɨk dɨr pux jaiꞌch, na gammɨjɨ pur gɇꞌkam. Gio aapiꞌm na pim jɨꞌk jir tu biipibop, puiꞌñ muiꞌp tu jam uaꞌñxiꞌñ nañ jix bhaiꞌñ chaat na pim cham ka kaichuꞌ gux buam jum duukam, na pim guꞌ ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam.
14 Puꞌñi jaꞌk jañ dho baꞌ pɨx tu jam uaꞌñxiꞌñ jiñ jaaduñ nañ bhaan jam guguuxiꞌñ na pim jix bhaiꞌ pɨx bam taat kaꞌ, na pim guꞌ bax maat baꞌ xib na jax jir tuꞌm kam gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ. Gio aapiꞌm na pim jɨꞌk jir gɇꞌgɇr jaꞌtkam, puꞌñi jaꞌk pɨx jañ muiꞌp tu jam uaꞌñxiꞌñ na pim baꞌ moox bhaiꞌ pɨx jup bam taat kaꞌ na pimɨt puiꞌp ba maat guch Xoiꞌkam guiꞌ na bɨjɨk dɨr pux jaiꞌch. Bɨɨx sia aapiꞌm na pim jir tu biipibop jañ puꞌñi pɨx jaꞌk muiꞌp tu jam uaꞌñxiꞌñ, nañ guꞌx bhaiꞌñ chaat na pim bhaan bax oꞌjoꞌ baꞌ xib buiñor guch Xoiꞌkam, na pim guꞌ ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor, baꞌ cham jɨꞌxdhaꞌ jax ka jam doodaꞌ gu jaꞌook.
15 Jam guguuxiꞌñ iñ ɨp jiñ jaaduñ na pim siamri mɨk ba buaꞌ gu tuꞌ nar yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn. Chaꞌpim bhaan kam tutkagiꞌñkaꞌ, ni ku pim puiꞌ jaꞌk jup ka tu jimdaꞌ nam jax tu jim guiꞌ nam chakui tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Na guꞌ gu jaroiꞌ noꞌ dai mu jaꞌk bhaan tɨtɨɨꞌñcho gu tuꞌ nar yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn, dhiꞌ bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ na cham tuꞌ bɨɨx juraaꞌn kɨꞌn tɨ jɨɨꞌñdhat tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñdhaꞌ gu Dios. 16 Na guꞌ cham tuꞌ gu Dios na puiꞌ jaꞌk jurtuꞌnkaꞌ noꞌx buam bax chu duñiim na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ, yaꞌ dɨr pɨx ji bhaan dhi oiꞌñgaꞌn na pu chuꞌm busaak. Bɨɨx nam jɨꞌk tuꞌ jax bua gu jaꞌtkam nar jix buam jum duukam, jir yaꞌ kam pɨx dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, puiꞌ na jax nam gɇꞌgɇrkam bam taat kaꞌ noꞌm bar jix chutumñigam, piam nam bɨxchuꞌ bhax chu joiꞌñdhaꞌ jix dhaꞌram namkɨm, gam nam jaiꞌ bhax ja joiꞌñdhaꞌ gu uꞌuub. 17 Ku guꞌ dhiꞌ alhio pɨx ji nam yaꞌ puiꞌ xi chu buimɨi dai yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, iam guꞌ gammɨjɨ kɨꞌn yaꞌ pux bhaiꞌm taat kaꞌ am gɨt. Na guꞌ na paiꞌ dhuuk jum tɨɨmoꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, bɨɨx pu cham paiꞌ matgilhiaꞌ gu tuꞌ na yaꞌx chu jaiꞌch. Guꞌ matgɨm gu jaroiꞌ noꞌt ba tɨ jɨɨꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, gammɨjɨ ji na pux jɨkgɨm bap tuiꞌkaꞌ, na guꞌ pu baidhikaꞌ bhammɨ jaꞌk jix dhaam na buiñor bap tuiꞌkaꞌ.
Nam jax jaꞌk tu jimdaꞌ guiꞌ nam jix bhaamut aꞌgadaꞌ guch Xoiꞌkam
18 Jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, yaꞌ moo ba miamlhim na paiꞌ dhuuk tum kuugalhdhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan. Baꞌ na pim jax bax maat jiñ jaaduñ na puiꞌ tum kaiꞌch bo na saak maaꞌn jaiꞌchdhɨlhiaꞌ guiꞌ nax bhaamut aꞌgidhaꞌ guch Xoiꞌkam na paiꞌ dhuuk puꞌñi bar miaꞌn kaꞌ na tum kuugalhdhaꞌ. Dho guꞌ xib muiꞌ ji nam pu chuꞌm ba oipo gu jaꞌtkam nam jix bhaamut aꞌga guch Xoiꞌkam. Dhiꞌñ baꞌ bhaan puiꞌ ba kaiꞌch na bar miaꞌn ji na paiꞌ dhuuk tum kuugalhdhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn. 19 Dhiꞌ dhi jaꞌtkam nam xib naiꞌ jiimɨt jix bhaamut aꞌgim guch Xoiꞌkam, yaꞌ maap jich jumpadat ich nach chu daandat buiñor guch Xoiꞌkam, nam guꞌ panaas ka tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor. Guꞌ ji na mɨt guꞌ mɨkkat yaꞌ dɨr ji jii jich bui, mummu jaꞌp jam pɨx jix bhaamut ba aꞌgim guch Xoiꞌkam. Dhiꞌ baꞌ bhaan ba matgir nam bak guꞌ pu cham kɨɨgalhiꞌñ ji sia pu bɨjɨk dɨr, nam guꞌ chi pu cham tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor bɨɨx ja jujur kɨꞌn. Na guꞌ noꞌm pux kɨɨgalhiꞌñdhaꞌ gɨt pu bɨjɨk dɨr, puich bɨɨm jup tuiꞌñgɨdaꞌm gɨt sia gu xib.
20 Aapiꞌm na pim guꞌ bɨɨx jam jujur kɨꞌn ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, baꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn jam aꞌm ba tajaañix gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdagaꞌn. Dhiꞌ bax bhaiꞌ jam mattuꞌn na jax jir tuꞌm kam guch Xoiꞌkam, gio na jax jaꞌk jix aaꞌ na pim tuiꞌñgɨdaꞌ. 21 Puiꞌ kuñ baꞌ mɨjɨ tu jam uaꞌñxiꞌñ jiñ jaaduñ, nañ guꞌx bhaiꞌñ chaat na pim jix bhaiꞌx maatɨt tuꞌ kaꞌm ba nɨiꞌñ guch Xoiꞌkam, gam na pim bɨɨx jam jujur kɨꞌn ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor. Baꞌ guiꞌ nam jɨꞌk puꞌñix bhaiꞌ bax mat kaꞌ na jax jir tuꞌm kam guch Xoiꞌkam, cham tuꞌx bhaamut aaꞌndaꞌ am.
22 Guiꞌ nam jɨꞌk puiꞌ kaiꞌchdhaꞌ na gu Jesuus cham tuꞌr diꞌ guch Xoiꞌkam nat Dios bha joot jix dhaam dɨr na baꞌ yaꞌch aꞌmkam mukiaꞌ, dhiꞌr diꞌ kaꞌ am guiꞌ nam jix bhaamkiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam. Baꞌ puiꞌ bam kaiꞌchdhaꞌ nam tuꞌ sɨlhkam jir jix iatkum kaꞌ, nam guꞌ naiꞌ jiimɨt tu iatgidhidhaꞌ nam jix bhaamut aꞌgidhaꞌ guch Xoiꞌkam, jaꞌp jum aaꞌndaꞌ am na guꞌ ja aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ gu Dios nam chi sap pɨk baꞌ panaas tɨi tɨ jɨɨgiꞌñ guiꞌ buiñor. Jax gi dhui ɨp nam guꞌ maap jup tuiꞌdhiꞌ gu Dios gio gu Maraaꞌn jich Xoiꞌkam. Baꞌ gu jaroiꞌ noꞌ tuꞌ pɨx ɨlhdhat jaꞌp xi dhuukat gu Jesuus jich Xoiꞌkam, cham tuꞌ bhaan tɨ nɨidhidhaꞌ gu Dios, na guꞌ puiꞌ ji buusandaꞌ na bɨɨx jix bhaamkiꞌñdhaꞌ noꞌ tuꞌ pɨx ɨlhiiꞌñ gu Maraaꞌn jich Xoiꞌkam. 23 Na guꞌ kaiꞌñkam nañ jax ba kaiꞌch, na gu jaroiꞌ noꞌ tuꞌ pɨx ɨlhdhat jaꞌp xi dhuukat gu Jesuus jich Xoiꞌkam, cham tuꞌ bhaan tɨ nɨidhidhaꞌ gu Dios, sia ku guꞌ kaiꞌñkam tɨi tɨ jɨɨgiꞌñ dai gu Dios buiñor. Jɨɨꞌ ji gu jaroiꞌ noꞌ tɨ jɨɨgiꞌñ bɨɨx juraaꞌn kɨꞌn buiñor gu Maraaꞌn jich Xoiꞌkam na baꞌ bhaan tɨ nɨidhidhaꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ, nam guꞌ kaiꞌñkam maap jum kɇkɇɇ gu Dios gio guch Xoiꞌkam.
24 Baꞌ aañ jam guguuxiꞌñ na pim cham tuꞌ mɨk buppadaꞌ dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na pimɨt janoꞌ dɨr pu maat na pimɨt paiꞌ dhuuk tɨ jɨɨꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Jam jujur am japim xi baapsai na pim baꞌ gammɨjɨ tɨꞌñchokat miꞌ puiꞌ tu daaꞌñchuꞌndaꞌ na pim jax ba jiim, na baꞌ bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ na jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ gio gu Maraaꞌn jich Xoiꞌkam. 25 Na baꞌ noꞌch puꞌñi miꞌ puiꞌ xi dhuiñchuꞌ na jɨꞌk jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam, dai na bach baidhikaꞌ bhammɨ jaꞌk jix dhaam nat paiꞌ tuch iimchuda na saak jich aichdhaꞌ. Dɨɨlh puiꞌ xich chɨɨdak guꞌ guch Xoiꞌkam janoꞌ na yaꞌ xi oilhimɨk.
26 Puiꞌ kuñ baꞌ tɨiñ dhakooꞌñdhatuꞌ nañ mu tu jam uaꞌñxiꞌñ jiñ jaaduñ nañ bhaan pɨx jam aagiꞌñ nam jax jir tuutuꞌm guiꞌ nam puꞌñi naiꞌ jiimɨt jix bhaamut aꞌgidhaꞌ guch Xoiꞌkam, gam nam maakam tu iatgidhidhaꞌ, na pim baꞌ moo cham ja kɇkɇɇdaꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ noꞌm pu chuꞌm mi jaꞌp paiꞌ ba guꞌnguk, jir maaꞌn na pim jax tɨ nɨidhidhaꞌ na pim paiꞌ jax ba jiim. 27 Na guꞌ aapiꞌm jam aꞌm ba tajaañix gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ, dai dhiꞌ ji na pim pɨx kaichgɨdaꞌ na jax jaꞌk jam jurtudidhaꞌ. Cham kam aaꞌ na jaroiꞌ paiꞌ dhɨr jimdat jam aagiꞌñdhaꞌ na pim jax jaꞌk tuiꞌñgɨdaꞌ. Gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ na jam aꞌm ba tajaañix bɨɨx jɨꞌmaꞌn, jir diꞌ na puiꞌ jaꞌk jam jurtudidhaꞌ na pim jax jaꞌk tuiꞌñgɨdaꞌ, gam na jam mattudidhaꞌ na jax pɨk jaꞌk jix aaꞌ gu Dios. Guꞌ baꞌ noꞌ pim miꞌ puiꞌ xi bhɨichuꞌ, dhiꞌ bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ na pim sɨlhkam bɨɨx jam jujur kɨꞌn tɨ jɨɨꞌñdhat tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñ guch Xoiꞌkam.
28 Baꞌ aañ jam guguuxiꞌñ jiñ jaaduñ na pim muiꞌ xix biiñak kaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam cham tuꞌp jum buixdhat sia ku mi jaꞌp jax tum aꞌga. Na guꞌ noꞌ chich jax dhuuk cham miꞌ puiꞌ jii na jax jix aaꞌ, jix xiꞌɨꞌrai naiꞌ gampaiꞌ jich dhuñiaꞌ ich janoꞌ na paiꞌ dhuuk gio bhaiꞌp jimdaꞌ. Guꞌ dai ji nach jix bhaiꞌch chaatɨt baasɨꞌn ba namkiaꞌ noꞌ chich miꞌ puiꞌ jii, 29 nach guꞌ tuꞌ sɨlhkam bar maamraꞌn kaꞌ. Na guꞌ na pim jax bax maat jiñ jaaduñ nap kaiꞌch bo gu Dios na gu jaroiꞌ noꞌt tuꞌ kaꞌm tɨɨgɨk miꞌ puiꞌ jii na jax jix aaꞌ, dhiꞌ baꞌ puiꞌ bam kaiꞌchdhaꞌ na sɨlhkam jir maraaꞌn kaꞌ, jaꞌp na jax guch Xoiꞌkam janoꞌ na yaꞌ xi oilhimɨk nat guꞌ tuꞌ kaꞌm tɨɨgɨk gu Dios.