9
دَنشَنِيَتْييٍ مِشِ مَلِمَ كِ نَشّ
هَلِ ﭑ مُ بَتَاشّ سّبّ وٌ مَ سّنِيّنتْييٍ مَلِقٍ شَ قٍ رَ. ﭑ حَن بَرَ وٌ حَنِفٍ قَنيِ كٌلٌن. ﭑ بَرَ وٌ مَتْشْ مَسٍدٌنكَيٍ بّ، عَ قَلَقٍ رَ وٌ تَن عَكَيِكَيٍ رّدِشِ نَ كْبِرِ مَلَنقٍ رَ كَبِ يَالَ. وٌ تٌ نَ نَتّ سُشُ سّنبّ رَ، عٍ قَن بَرَ وَ سٌقٍ نَ كُي. يَكْسِ ﭑ نَ ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ شّيقٍ وٌ يِرٍ، عَلَكٌ ﭑ مَتْشْي نَشَن نَبَشِ وٌ شَ قٍ رَ، عَ نَشَ قِندِ وُلٍ رَ. وٌ شَ كْبِرِ مَلَن سِننَنيِ مَ، عَلَكٌ عٍ شَ عَ لِ نَا عَلْ ﭑ وٌ شَ قٍ قَلَ عٍ بّ كِ نَشّ. شَ عَ سَ لِ ﭑ نُن مَسٍدٌنكَيٍ مُ وٌ شَ لَايِدِ تٌنفٌشِ رَكَمَلِشِ لِمَ نَا، نَ قِندِ مَ يَافِ نَن نَ ﭑ بّ، عَ قِندِ مَ يَافِ بٍلٍبٍلٍ نَن نَ وٌ قَن بّ. نَ كُي، ﭑ بَرَ ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ شّي وٌ يِرٍ سِننَنيِ مَ، عَلَكٌ وٌ شَ لَايِدِ شَ كَمَلِ. نَ كِ وٌ نْمَ نَ رَبَدٍ وٌ وَشْنكِ، عَلَكٌ عَ نَشَ قِندِ قٍ شْرْشْي رَ وٌ بّ.
وٌ شَ رَتُ عَ مَ، عَ نَشَن سَنسِ شْرِ شُرِ رَوَلِمَ، عَ قَن سَنسِ شُرِ دِ نَن سْتْمَ. نَشَن سَنسِ شْرِ فبٍفبٍ رَوَلِمَ، عَ قَن سَنسِ فبٍفبٍ سْتْمَ نّ. كَنكَن شَ مِشِ كِ عَ يّتّ حَنِفٍ رَ. تٍكُ مُ عَ رَ. عَ نَشَ مِشِ كِ نِمِسّ كُي. نَشَن مِشِ كِمَ سّيوّ كُي، نَ نَن نَقَن عَلَ مَ. عَلَ نْمَ بَرَكّ مْولِ بِرِن نَفٌرٌدٍ وٌ مَ. نٍيٍ وٌ هَيِ لِمَ نّ، عٍ مَن دَنفِ عَ رَ، عَلَكٌ وٌ شَ نْ وَلِ قَنيِ مْولِ بِرِن نَبَدٍ. عَ سّبّشِ كِتَابُي كُي، «عَ بَرَ سٍتَرٍيٍ كِ عَ قَنيِ رَ. عَ شَ تِنشِنيِ بُمَ عَبَدَن.» 10 عَلَ نَشَن سَنسِ شْرِ قِمَ سَنسِسِ مَ، عَ عَ رَبَلٌ تَامِ رَ، عَ مَن وٌ تَن مَ قّيرّ رَوُيَمَ نّ، عَلَكٌ وٌ شَ وَلِ تِنشِنشِيٍ قَن شَ وُيَ. 11 عَلَ وٌ كِمَ قّيرّ فبٍفبٍ نَن نَ، عَلَكٌ وٌ قَن شَ مِشِيٍ كِ عَ قَنيِ رَ. مِشِيٍ قَمَ نّ عَلَ تَنتُدٍ وٌ شَ مَلِ شَ قٍ رَ، مُشُ نَشَن سٌمَ عٍ يِ رَ وٌ شِلِ رَ. 12 وٌ نَشَن قِمَ سّنِيّنتْييٍ مَ، عَ عٍ هَيِ لِمَ نّ، عَ مَن قِندِ تَنتُي فبٍفبٍ رَ عَلَ بّ. 13 مِشِيٍ نَ وٌ شَ وَلِ تٌ، عٍ عَلَ تَنتُمَ نّ، بَرِ مَ وٌ شَ دَنشَنِيَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ مَ، عَ بَرَ قِندِ بَتُي رَ. عٍ عَلَ تَنتُمَ نّ وٌ شَ مَلِ شَ قٍ رَ، وٌ هِننّشِ عٍ رَ نَشَن نَ، عَ نُن مِشِ بِرِن. 14 عٍ قَمَ نّ عَلَ مَشَندِدٍ وٌ بّ شَنُنتٍيَ رَ، بَرِ مَ عٍ عَ كٌلٌن عَلَ بَرَ هِننّ وٌ رَ عَ قَنيِ رَ. 15 عَلَ تَنتُ عَ شَ هِننّ شَ قٍ رَ نَشَن دَنفِ قٍ بِرِن نَ.