16
سَيَمَلٍكّ دَنفِ سَلِ
عَبِبَ كِكٍ رَ، وٌ شَ سَيَمَلٍكّ دَنفِ سَلِ رَبَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ قٍ رَ، بَرِ مَ نَ كِكٍ كُي، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ وٌ رَ مِنِ مِسِرَ رَ كْي نَن نَ. وٌ سّرّشّ نَشٍيٍ بَمَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ سَيَمَلٍكّ دَنفِ سَلِ لْشْي، عٍ تٌنفٌمَ شُرُ سٍ نَن يَ مَ؛ يّشّي، سِ، شَ نَ مُ عَ رَ نِنفٍ. نَ سّرّشّ بَمَ عَلَتَلَ شِلِ مَتْشْدٍ نّ.
وٌ نَشَ تَامِ لّبِنِ دَاشِ دٌن نَ سَلِ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ. وٌ لَن وٌ شَ تَامِ لّبِنِتَرٍ نَن دٌن نَشَن قِندِ كِنِكِنِ تَامِ رَ. نَ نَن وٌ رَتُمَ لْشْي مَ وٌ فبَتَشِ مِنِ مِسِرَ بْشِ رَ لْشْي نَشّ. نَ عَ نِيَمَ نّ وٌ مُ نّيمُ وٌ مِنِ لْشْي مَ مِسِرَ بْشِ رَ. نَ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ، عَ مُ لَن لّبِنِ سِيَ شَ تٌ وٌ شْنيِ، وٌ شَ بْشِ بِرِن مَ. وٌ سّرّشّ نَشَن بَمَ عَ شِ سِنفٍ نُنمَرٍ رَ، نَ مُ لَن عَ شَ لُ هَن فّيسّفّ.
نَ سَيَمَلٍكّ دَنفِ سَلِ سّرّشّ مُ لَن عَ شَ رَبَ يِرٍ بِرِن، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ وٌ رَ سَبَتِشِ دّننَشّ. وٌ عَ بَمَ يِرٍ كٍرٍن ثٍتِ نّ، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شِلِ مَتْشْدٍ سّنِيّنشِ. نَ سّرّشّ بَمَ نُنمَرٍ نَن نَ سٌفٍ فٌرٌ تّمُي، وٌ مِنِ وَشَتِ نَشَن مَ مِسِرَ بْشِ رَ. وٌ سُبٍ حِنمَ نّ، وٌ عَ دٌن يِرٍ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ دّننَشّ سُفَندِشِ. كُيٍ نَ عِبَ، وٌ قَ سِفَ وٌ شْنيِ. شِ سٍننِ بُن مَ، وٌ تَامِ لّبِنِتَرٍ نَن دٌنمَ. عَ شِ سٌلٌقٍرٍ لْشْي وٌ مَلَنيِ بٍلٍبٍلٍ رَبَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ بِنيّ بُن مَ. وٌ نَشَ وَلِ يٌ رَبَ نَ لْشْي.
شّ شَبّ سَلِ
وٌ نَ مّنفِ شَبَ قْلْ، وٌ لْشْشُن سٌلٌقٍرٍ نَن كْنتِمَ، 10 وٌ قَ لْشُنيِيٍ سَلِ رَبَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ. وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بَرَكّ نَشَن قِشِ وٌ مَ وٌ سْتْسٍ رَ، وٌ شَ ندٍ بَ وٌ حَنِفٍ رَ نَ بَرَكّ بّرّ رَ. 11 وٌ سّيوَ مَ نّ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ يِرٍ عَ دّننَشّ سُفَندِشِ عَ شِلِ قَلَقٍ رَ، وٌ تَن نُن وٌ شَ دِيٍ، وٌ شَ كٌنيِيٍ، لٍوِكَيٍ نَشٍيٍ نَ وٌ شْنيِ، شْحّيٍ، كِرِدِيٍ، عَ نُن كَاحّ فِنّيٍ. 12 وٌ شَ رَتُ كٌنيِ نَن نُ نَ وٌ رَ مِسِرَ بْشِ مَ. وٌ لَن نّ وٌ شَ يِ سّرِيّ رَحّرّ عَ رَحّرّ كِ مَ.
بَفٍ تِ سَلِ
13 وٌ نَ فّ وٌ شَ سَنسِيٍ بْنبْدٍ لْنيِ مَ، وٌ نَشَ وّنِ بٌفِ قَن بُندُ، وٌ شَ بَفٍ تِ سَلِ رَبَ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ. 14 وٌ شَ سّيوَ نَ سَلِ كُي، وٌ تَن، وٌ شَ دِيٍ، وٌ شَ كٌنيِيٍ، لٍوِكَيٍ، شْحّيٍ، كِرِدِيٍ، عَ نُن كَاحّ فِنّيٍ نَشٍيٍ نَ وٌ شْنيِ. 15 وٌ يِ سَلِ رَبَمَ شِ سٌلٌقٍرٍ نَن بُن مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ عَ نَ دّننَشّ سُفَندِ، بَرِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بَرَكّ سَمَ نّ وٌ شَ شّ وَلِ نُن وٌ شَ وَلِ بِرِن مَ، وٌ قَ سّيوَ كِ قَنيِ رَ.
16 حّ يٌ حّ، شّمّ نَشَن بِرِن نَ وٌ يَ مَ، عٍ لَن نّ عٍ شَ تِ عٍ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ عِ سَنيَ سَشَن، يِرٍ عَ دّننَشّ سُفَندِشِ؛ تَامِ لّبِنِتَرٍ سَلِ، لْشُنيِيٍ سَلِ، عَ نُن بَفٍ تِ سَلِ. وٌ مُ لَن وٌ شَ سِفَ عَلَتَلَ مَ وٌ يِ عِفٍلِ رَ. 17 وٌ كٍرٍن كٍرٍن مَ قَمَ سّرّشّ نَن نَ وٌ نْشِ نَشَن نَ، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن قِشِ وٌ مَ بَرَكّ رَ.
سّرِيّ رَحّرّ كِ
18 تَايٍ بِرِن كُي، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ دّننَشّ قِشِ وٌ مَ، بْنسْي يٌ بْنسْي، وٌ كِيتِسَيٍ نَن سُفَندِ مَ، عٍ شَ حَمَ مَكِيتِ تِنشِنيِ كُي. 19 وٌ نَشَ تْوحّفّ كِيتِ سَ دٍ، وٌ مَن نَشَ تِ مِشِ يٌ شْن مَ. وٌ نَشَ تِن قٍ ندٍ شَ وٌ مَدَشُ، بَرِ مَ سٍ نْمَ نْندِ قَلّيٍ قِندِدٍ نّ دْنشُي رَ، عٍ نْندِ مَقِندِ وُلٍ رَ. 20 وٌ لَنمَ وٌ شَ كِيتِ تِنشِنشِ يَتِ نَن سَ، عَلَكٌ وٌ شَ سِمَيَ سْتْ، وٌ مَن شَ نْ بْشِ مَسْتْدٍ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ دّننَشّ قِشِ وٌ مَ.
كُيٍ رَبَتُقٍ
21 وٌ مُ لَن وٌ شَ عَسٍرِ وُرِ مَسٌلِشِ تِ سّرّشّبَدٍ قّ مَ، وٌ دّننَشّ يَءِلَنشِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ. 22 وٌ نَشَ فّمّ تِ كُيٍ رَ، بَرِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ قٍ مْولِ شْنشِ.