18
سّرّشّدُبّيٍ شَ وَلِ
لٍوِكَ سّرّشّدُبّيٍ نُن لٍوِ شَبِلّ دْنشْييٍ مُ قَمَ بْشِ سْتْدٍ كّ رَ عَلْ عِسِرَيِلَ دِ بٌورٍيٍ. عٍ بَلٌي قِندِ مَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ نَن نَ نَشٍيٍ بَمَ عَلَتَلَ بّ. عٍ مُ قَمَ كّ سْتْدٍ عٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ تَفِ. عَلَتَلَ نَن قِندِ مَ عٍ كّ رَ عَلْ عَ عَ مَسٍن عٍ بّ كِ نَشّ. لٍوِكَ سّرّشّدُبّيٍ مَبِرِ قِندِ مَ سّرّشّيٍ نَن نَ عِسِرَيِلَكَيٍ قَمَ نَشٍيٍ بَدٍ عَلْ نِنفٍيٍ، شَ نَ مُ عَ رَ يّشّييٍ. عَ لَنمَ سُبٍ بّلّشّ، عَ بَنفَنيِ، نُن عَ قُرِ نَن شَ سٌ سّرّشّدُبّيٍ يِ رَ. وٌ مَن قَ بْشِ دَشَمُي سِنفٍ سٌ عٍ يِ رَ؛ مّنفِ، وّنِ نّينّ، تُرٍ، عَ نُن وٌ يّشّي شَبٍ نَشَن سِنفٍ مَشَبَمَ. وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ لٍوِ بْنسْي نَن سُفَندِشِ بْنسْي بِرِن تَفِ، عَلَكٌ عٍ تَن نُن عٍ شَ دِيٍ شَ نْ عَلَتَلَ شِلِ بِنيَدٍ تّمُي بِرِن.
شَ لٍوِكَ ندٍ وَ كٍلِقٍ عِسِرَيِلَ تَا كُي عَ نَ دّننَشّ، سِفَقٍ رَ يِرٍ عَلَتَلَ دّننَشّ سُفَندِشِ، مّننِ، عَ لَنمَ عَ شَ عَ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ وَلِ رَبَ عَ نُن عَ نفَشَكٍرٍنيِ لٍوِكَيٍ رَ نَشٍيٍ نَ نَا. عَ لَن نّ عَ شَ بَلٌي سْتْ عَلْ سّرّشّدُبّ بٌورٍيٍ، بَقٍ عَ هَرِفٍ رَ عَ قَشِ نَشَن نَ عَ شُن مَ، عَ بَرَ نَشَن سْتْ.
سٍمَتٌي نُن دُورٍيٍ
وٌ نَ سٌ تّمُي نَشّ بْشِ مَ، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن قِمَ وٌ مَ، وٌ مُ لَن وٌ شَ سٌ وَلِ حَاشِيٍ يَ مَ مّننِكَيٍ نَ نَشٍيٍ كُي. 10 مِشِ نَشَ مِنِ وٌ يَ مَ دٍ نَشَن عَ شَ دِ فَنمَ سّرّشّ رَ، نَشَن قِندِ مَ سٍمَتٌي رَ، يَ كَنيِ رَ، دُورٍ رَ، كْرْ مِشِ رَ، 11 نَشَن كَرَ مْشْ وَلِ رَبَمَ، نَشَن وْيّنمَ بَرِيٍ، حِننّيٍ، نُن مِشِ قَشَشِيٍ رَ. 12 وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ مِشِ مْولِ شْنشِ. نَ قٍ كٌبِيٍ نَ عَ تٌشِ، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ يِ سِيٍ هَلَكِمَ وٌ يَ رَ. 13 وٌ شَ لُ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ وَشْنكِ. 14 وٌ قَمَ سِ نَشٍيٍ هَلَكِدٍ نَ كِ، عٍ بِرَشِ سٍمَتٌي شُي نَن قْشْ رَ، كْنْ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ مُ تِنمَ وٌ تَن شَ نَ رَبَ.
نَمِحْنمّ وَلِ
15 وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ قَمَ نَمِحْنمّ ندٍ رَكٍلِدٍ وٌ يَ مَ، نَشَن لُمَ عَلْ ﭑ تَن. وٌ شَ وٌ تُلِ مَتِ عَ رَ. 16 وٌ نَ نَن يَتِ مَشْرِن وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ مَ، وٌ نُ مَلَنشِ لْشْي نَشّ شٌرٍبٍ فٍيَ قَرِ. وٌ نَشَ عَ قَلَ، «مُشُ مُ وَ مَ مُشُ مَرِفِ عَلَتَلَ شُي مّقٍ قَ. مُشُ مُ وَ مَ يِ تّ بٍلٍبٍلٍ قَن تٌقٍ كْرّ، عَلَكٌ مُشُ نَشَ قَشَ.» 17 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن ﭑ بّ، «عٍ قٍ قَنيِ نَن قَلَشِ ﭑ بّ. 18 ﭑ قَمَ نّ نَمِحْنمّ ندٍ رَكٍلِدٍ عٍ يَ مَ، نَشَن لُشِ عَلْ عِ تَن. ﭑ قَمَ ﭑ مَ مَسٍنيِ قِدٍ عَ مَ، عَ قَ نَ تَفِ رَبَ عٍ بّ. 19 مِشِ ندٍ نَ لُ، عَ مُ عَ تُلِ مَتِ نَ نَمِحْنمّ شَ مَسٍنيِ رَ عَ نَشَن تِمَ ﭑ شِلِ رَ، ﭑ تَن يّتّ يَتِ نَن نَ كَنيِ مَكِيتِمَ.»
20 «كْنْ شَ نَمِحْنمّ يّتّ عِفبٌي ندٍ قَ مَسٍنيِ تِ ﭑ شِلِ رَ، ﭑ مُ نَشَن قِشِ عَ مَ، شَ نَ مُ عَ مَسٍنيِ تِ عَلَ فبّتّ شِلِ رَ، عَ لَنمَ نّ نَ كَنيِ شَ قَشَ. 21 تّمُندٍ وٌ قَمَ نّ وٌ يّتّ مَشْرِندٍ، ‹وٌن نْمَ عَ كٌلٌندٍ دِ شَ يِ وْيّنيِ قَتَنشِ عَلَتَلَ نَن نَ؟› 22 شَ نَمِحْنمّ مَسٍنيِ تِ عَلَتَلَ شِلِ رَ، عَ قَ لُ عَ مُ كَمَلِ، نَ نَن نَ كِ عَ شَ مَسٍنيِ مُ قَتَنشِ عَلَتَلَ رَ. نَمِحْنمّ نَن نَ قَلَشِ عَ شَ يّتّ عِفبٌحَ كُي. هَلِ وٌ مُ فَاشُ عَ يَ رَ.»