20
فٍرٍ سّرِيّ
وٌ نَ سِفَ وٌ يَشُييٍ فٍرٍدٍ، وٌ قَ عَ تٌ عٍ شَ سٌييٍ، فٍرٍ سٌسٍيٍ، نُن سْورِيٍ دَنفِ وٌ فبٍ رَ، هَلِ وٌ مُ فَاشُ. وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن وٌ رَ مِنِشِ مِسِرَ بْشِ رَ، عَ نَ وٌ قْشْ رَ. وٌ نّ وٌ يَءِلَنمَ تّمُي نَشّ فٍرٍ سٌقٍ مَ، سّرّشّدُبّ نَن تِمَ عَ وْيّن حَمَ بّ، «عِسِرَيِلَ، وٌ وٌ تُلِ مَتِ! تٌ لْشْي وٌ قَشِ وٌ يَشُييٍ نَن فٍرٍدٍ. لِمَنِيَ نَشَ بَ وٌ يِ رَ دٍ، وٌ نَشَ فَاشُ، وٌ بْحّ نَشَ مِنِ عَ عِ، وٌ نَشَ سّرّن، بَرِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ وٌ قْشْ رَ وٌ يَشُييٍ فٍرٍدٍ. عَ عٍ رَيَرَبِمَ نّ وٌ بّ، وٌ قَ شُتُ سْتْ عٍ مَ.»
نَ تّمُي مَنفّ شَ كُنتِفِيٍ شَ سْورِيٍ مَشْرِن، «مِشِ ندٍ نَ وٌ يَ مَ، نَشَن بَرَ فّ بَنشِ تِدٍ كْنْ عَ مُ سٌشِ عَ كُي سِندٍن؟ نَ كَنيِ شَ فبِلٍن عَ شْنيِ، بَرِ مَ شَ عَ قَشَ فٍرٍ كُي، مِشِ فبّتّ قَمَ نّ سٌدٍ عَ شَ بَنشِ كُي. مِشِ ندٍ نَ وٌ يَ مَ بٍ، نَشَن وّنِ بِلِ سِشِ، عَ مُ عَ بٌفِ بَشِ سِندٍن؟ نَ كَنيِ شَ فبِلٍن عَ شْنيِ، بَرِ مَ شَ عَ قَشَ فٍرٍ كُي، مِشِ فبّتّ قَمَ نّ عَ شَ وّنِ بٌفِ بَدٍ. مِشِ ندٍ نَ وٌ يَ مَ بٍ، نَشَن بَرَ وَ فِنّ شْن، كْنْ عَ مُ عَ قُتِشِ سِندٍن؟ نَ كَنيِ شَ فبِلٍن عَ شْنيِ، بَرِ مَ شَ عَ قَشَ فٍرٍ كُي، مِشِ فبّتّ قَمَ نّ عَ شَ فِنّ قُتِدٍ.» مَنفّ شَ كُنتِفِيٍ مَن شَ سْورِيٍ مَشْرِن، «مِشِ ندٍ نَ وٌ يَ مَ بٍ لِمَنِيَ بَشِ نَشَن يِ، عَ فَاشُ؟ نَ كَنيِ قَن شَ فبِلٍن عَ شْنيِ عَلَكٌ عَ نَشَ لِمَنِيَ بَ عَ بٌورٍيٍ قَن يِ.» مَنفّ شَ كُنتِفِيٍ نَ فّ وْيّندٍ حَمَ رَ، عٍ شَ مَنفّيٍ تِ يِ سْورِ شُندّيٍ يَ رَ.
10 وٌ نَ وٌ مَكْرّ وٌ يَشُييٍ شَ تَايٍ رَ فٍرٍ سٌ كِ مَ، وٌ شَ لَنيِ مَشْرِن عٍ مَ. 11 شَ عٍ تِن نَ رَ، عٍ تَا نَادّ رَبِ وٌ بّ، عٍ بِرِن شَ لُ وٌ شَ يَامَرِ نَن بُن مَ، عٍ نُ دُوتِ قِ. 12 كْنْ شَ عٍ مُ تِن لَنيِ رَ، عٍ قَ وٌ يَابِ فٍرٍ رَ، نَ تّمُي وٌ شَ نَ تَا بِلِن. 13 وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ عٍ رَيَرَبِمَ نّ وٌ بّ. وٌ شَ شّمّ بِرِن قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ، 14 وٌ شَ فِنّيٍ، دِ مّيٍ، شُرُ سٍيٍ، نُن سٍ نَشَن بِرِن نَ تَا كُي، وٌ شَ عَ تٌنفٌ وٌ يّتّ بّ سّيوّ كُي. وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بَرَ نَ قِ وٌ مَ.
15 وٌ شَ نَ مْولِ رَبَ تَايٍ قَن نَ، نَشٍيٍ مَكُيَ وٌ رَ، نَشٍيٍ مُ نَ تَايٍ يَ مَ وٌ قَمَ سَبَتِدٍ دّننَشّ. 16 كْنْ وٌ نَشَ سٍسٍ لُ عَ حِحّ رَ تَايٍ كُي، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ قَمَ نَشٍيٍ قِدٍ وٌ مَ كّ رَ. 17 وٌ شِتِكَيٍ، عَمٌرِكَيٍ، كَنَانكَيٍ، ثٍرٍ سِكَيٍ، هِوِكَيٍ، نُن يٍبُسُكَيٍ بِرِن هَلَكِمَ نّ عَلْ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ عَ مَسٍنشِ وٌ بّ كِ نَشّ، 18 عَلَكٌ عٍ نَشَ وٌ شَرَن نَ قٍ شْنشِيٍ رَبَقٍ رَ عٍ نَشٍيٍ رَبَمَ عٍ شَ عَلَيٍ بّ، نَ قَ قِندِ يُنُبِ قٍ رَ وٌ بّ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ مَبِرِ.
19 وٌ نَ تَا ندٍ بِلِن عَ فٍرٍقٍ مَ، عَ مُ لَن وٌ شَ بٍيرَ تٌنفٌ سَنسِيٍ سّفّ شِلِ مَ. عٍ قِندِ مَ وٌ بَلٌسٍ نَن نَ. نَ دَاشَ سَنسِيٍ شَ مُ قِندِشِ وٌ فٍرٍقَيٍ رَ. 20 سَنسِ نَشٍيٍ بٌفِ مُ نْمَ دٌندٍ، وٌ نْمَ نٍيٍ تَن سّفّدٍ عٍ شَ قِندِ فٍرٍ سٌسٍ رَ وٌ بّ تَا مِشِيٍ شِلِ مَ، وٌ نُن نَشٍيٍ نَ فٍرٍقٍ هَن عٍ سَ رَيَرَبِمَ وٌ بّ تّمُي نَشّ.