25
سّرِيّ لُشُسِنيِ
شَ عَ سَ لِ مِشِ قِرِن نَشَ فٍرٍ، كِيتِسَ شَ عٍ مَتٌ تِنشِنيِ كُي سّرِيّ كِ مَ. نْندِ مُ نَ نَشَن بّ، شَ عَ لَنمَ عَ شَ بْنبْ، نَ شَ رَبَ كِيتِسَ يَ شْرِ قٍ رَبَشِ بّرّ مَ. نَ كُي، وٌ مُ لَن وٌ شَ دَنفِ لُشُسِنيِ يَ تٌنفٌ نَانِ رَ. شَ وٌ ندٍ سَ نَ قَرِ، وٌ بَرَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ رَيَرَبِ.
نِنفٍ شَ وَلِ
وٌ نَ نِنفٍ رَوَلِ مّنفِ تُرُشُندٍ تّمُي نَشّ، وٌ مُ لَن وٌ شَ عَ دّ شِرِ.
كَاحّ فِنّ دِتَرٍ
شَ نفَشَكٍرٍنمَ قِرِن سَبَتِ يِرٍ كٍرٍن، كٍرٍن قَ قَشَ عَ دِتَرٍ رَ، عَ شَ كَاحّ فِنّ مُ لَن عَ شَ دْشْ شّمّ فبّتّ شْن مَ شَبِلّ فبّتّ كُي. عَ لَن عَ شَ دْشْ عَ نِمْشْ نَن شْن مَ، عَ قِندِ عَ شَ فِنّ رَ. نَ فِنّ دِ سِنفٍ نَشَن بَرِ مَ عَ نِمْشْ بّ، عَ شَ قِندِ عَ شَ مْرِ سِنفٍ شَ دِ نَن نَ كّ كِ مَ، عَلَكٌ عَ شَ مْرِ شِلِ نَشَ لْي عِسِرَيِلَ بْشِ مَ.
شَ نَ شّمّ تٌندِ عَ نِمْشْ دْشْدٍ، كَاحّ فِنّ شَ سِفَ تَا قٌرِيٍ نَن شْن مَ كِيتِسَيٍ يِرٍ، عَ عَ تَفِ رَبَ عٍ بّ يِ كِ، «ﭑ نِمْشْ بَرَ تٌندِ بْنسْي قِدٍ عَ نفَشَكٍرٍنيِ مَ، عَ مُ تِنمَ عَ شَ سّرِيّ رَكَمَلِدٍ ﭑ تَن مَبِرِ.» تَا قٌرِيٍ شَ نَ شّمّ شِلِ، عٍ شَ نَ قٍ مَتٌ. شَ نَ شّمّ تٌندِ عَ نفَشَكٍرٍنيِ شَ كَاحّ فِنّ دْشْدٍ، كَاحّ فِنّ شَ عَ مَكْرّ عَ رَ تَا قٌرِيٍ يَ شْرِ، عَ شَ عَ نِمْشْ شَ سَنكِرِ بَ، عَ دّيٍ بْشُن عَ يَتَفِ، عَ قَلَقٍ رَ، «يِ مْولِ نَن لَن عَ شَ رَبَ شّمّ رَ نَشَن تٌندِ مَ بْنسْي قِدٍ عَ نفَشَكٍرٍنيِ مَ.» 10 نَ تّمُي عِسِرَيِلَ، نَ شّمّ شَ دٍنبَيَ شِلِ قَلَمَ نّ، «سَنكِرِ بَ شَ دٍنبَيَ.»
دِنيِ نَشَن مُ لَن عَ شَ رَبَ فٍرٍ كُي
11 شَ عَ سَ لِ شّمّ قِرِن نَ فٍرٍقٍ، كٍرٍن شَ فِنّ قَ سِفَ عَ شَ مْرِ بَدٍ بٌورٍ يِ رَ عَ شّمّيَ سُشُقٍ رَ، 12 وٌ شَ نَ فِنّ بّلّشّ بٌلٌن، وٌ نَشَ كِنِكِنِ عَ مَ.
تِنشِنيِ يُلّيَ كُي
13 وٌ نَشَ كِلٌي كَمَلِتَرٍ سَ وٌ شَ فبْنقْي كُي، ندٍيٍ بِنيَ، بٌورٍيٍ يٍلٍبُ. 14 وٌ نَشَ سٍ مَنِيَسٍ كَمَلِتَرٍ قَن لُ وٌ شْنيِ، ندٍيٍ شُنفبٌ، بٌورٍيٍ شُرُن. 15 كِلٌي كَمَلِشِ نُن سٍ مَنِيَسٍ كَمَلِشِ نَن لَن عَ شَ لُ وٌ يِ رَ. نَ تّمُي وٌ قَمَ نّ سِمَيَ شْنكُيٍ سْتْدٍ بْشِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ قَمَ دّننَشّ سٌدٍ وٌ يِ رَ. 16 مِشِ يٌ نَ مْولِ رَبَمَ، عَ مُ رَقَنمَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ مَ.
وٌ يَشُي عَمَلّكِكَيٍ
17 وٌ شَ رَتُ عَ مَ عَمَلّكِكَيٍ نَشَن نَبَ وٌ رَ وٌ تٌ كٍلِ مِسِرَ. 18 عٍ مُ فَاشُ عَلَ يَ رَ. عٍ مِنِ نّ وٌ مَ كِرَ شْن، عٍ شَنبِرَتِ تَفَنشِيٍ بْنبْ. 19 يَكْسِ، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ قَمَ نّ وٌ رَتَنفَدٍ وٌ يَشُييٍ مَ، نَشٍيٍ نَ وٌ رَبِلِنيِ بْشِ مَ عَ قَمَ دّننَشّ سٌدٍ وٌ يِ رَ. وٌ قَمَ عَمَلّكِكَيٍ رَهَلَكِدٍ، عَلَكٌ عٍ شِلِ شَ لْي دُنِحَ مَ. وٌ نَشَ نّيمُ عٍ شَ قٍ رَبَشِ مَ.