27
بَرَكّ نُن دَنكّ
عَننَبِ مُنسَ نُن حَمَ قٌرِيٍ يِ مَسٍنيِ نَن تِ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، «وٌ شَ مّينِ يِ يَامَرِيٍ مَ، ﭑ نَشٍيٍ قِشِ وٌ مَ تٌ لْشْي. وٌ نَ يُرُدّن شُرٍ عِفِرِ تّمُي نَشّ، سِفَقٍ رَ بْشِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن قِمَ وٌ مَ، وٌ شَ فّمّ شُنفبٍ ندٍيٍ تِ، وٌ عٍ مَقِيشّ. وٌ نَ يُرُدّن عِفِرِ سِفَقٍ رَ بْشِ مَ، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن قِمَ وٌ مَ، شِحّ نُن كُمِ فبٍفبٍ نَ دّننَشّ، عَلْ وٌ بَبَيٍ مَرِفِ عَلَتَلَ عَ قَلَشِ وٌ بّ كِ نَشّ، وٌ شَ يِ فّمّيٍ نَن تِ عٍبَلِ فٍيَ قَرِ، ﭑ بَشِ نَشٍيٍ شَ قٍ قَلَدٍ وٌ بّ يَ، وٌ قَ عٍ مَقِيشّ.»
«مّننِ وٌ شَ سّرّشّبَدٍ يَءِلَن فّمّيٍ رَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ، وُرٍ مُ دِنشِ نَشٍيٍ رَ، نَشٍيٍ مُ مَسٌلِشِ قٍقٍ مَ. وٌ شَ سّرّشّ فَن دَاشِ ندٍيٍ بَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ نَ سّرّشّبَدٍ قَرِ. وٌ شَ شَنُنتٍيَ سّرّشّيٍ قَن بَ، وٌ نَشٍيٍ دٌنمَ سّيوّ كُي وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ عِ. وٌ شَ عَلَ شَ سّرِيّ سّبّ نَ فّمّ تِشِيٍ مَ، عَلَكٌ حَمَ شَ نْ شَرَندٍ عَ قَنيِ رَ.»
عَننَبِ مُنسَ نُن لٍوِكَ سّرّشّدُبّيٍ نَشَ يِ مَسٍنيِ تِ حَمَ بّ، «عِسِرَيِلَ حَمَ، وٌ وٌ سَبَرِ. وٌ شَ وٌ تُلِ مَتِ. تٌ لْشْي، وٌ بَرَ قِندِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ حَمَ رَ. 10 وٌ شَ بِرَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شُي قْشْ رَ. وٌ شَ عَ شَ مَسٍنيِ نُن عَ شَ سّرِيّ رَبَتُ عَ رَبَتُ كِ مَ، ﭑ نَشَن شَرَنقٍ وٌ بّ تٌ لْشْي.»
11 نَ لْشْي كٍرٍنيِ، عَننَبِ مُنسَ مَن نَشَ يِ يَامَرِ سٌ حَمَ يِ رَ، 12 «وٌ نَ يُرُدّن عِفِرِ، سِمٍيْن بْنسْي، لٍوِ بْنسْي، يُدَ بْنسْي، عِسَكَرِ بْنسْي، يُسُقُ بْنسْي، نُن بُنيَمِن بْنسْي شَ تِ فَرِ سِمِ فٍيَ قَرِ، عٍ شَ دُبّيٍ تِ. 13 رُبٍن بْنسْي، فَدِ بْنسْي، عَسٍرِ بْنسْي، سَبُلٌن بْنسْي، دَنَ بْنسْي، نُن نَقَتَلِ بْنسْي شَ تِ عٍبَلِ فٍيَ قَرِ، عٍ شَ دَنكّيٍ تِ. 14 لٍوِ بْنسْي شَ نَ مَسٍنيِ مَدَنفِ عِسِرَيِلَ حَمَ بّ عٍ شُي عِتٍشِ رَ.»
15 «دَنكّ نَ مِشِ بّ نَشَن كُيٍ مَسٌلِمَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ كُيٍ يَءِلَنمَ يْشُي رَشُنُشِ رَ، عَ تُوبِ عَ بّ دُنشُي رَ. عَلَتَلَ نَ سٍ مْولِ شْنشِ.» حَمَ بِرِن قَ عَ رَتِن، «عَمِنَ.»
16 «دَنكّ نَ مِشِ بّ نَشَن عَ بَبَ نُن عَ نفَ رَيَافِمَ.» حَمَ بِرِن قَ عَ رَتِن، «عَمِنَ.»
17 «دَنكّ نَ مِشِ بّ نَشَن نَانِنيِ تْنشُمَ مَسِفَمَ.» حَمَ بِرِن قَ عَ رَتِن، «عَمِنَ.»
18 «دَنكّ نَ مِشِ بّ نَشَن دْنشُي رَتَنتَنمَ كِرَ مَ.» حَمَ بِرِن قَ عَ رَتِن، «عَمِنَ.»
19 «دَنكّ نَ مِشِ بّ نَشَن سّرِيّ رَكَنَمَ شْحّ، كِرِدِ، شَ نَ مُ عَ رَ كَاحّ فِنّ رَ.» حَمَ بِرِن قَ عَ رَتِن، «عَمِنَ.»
20 «دَنكّ نَ مِشِ بّ نَشَن سَمَ عَ بَبَ شَ فِنّ قّ مَ، عَ عَ بَبَ رَيَافِ.» حَمَ بِرِن قَ عَ رَتِن، «عَمِنَ.»
21 «دَنكّ نَ مِشِ بّ نَشَن يّنّ رَبَمَ شُرُ سٍ رَ، نَ قِندِ شُرُ سٍ يٌ رَ.» حَمَ بِرِن قَ عَ رَتِن، «عَمِنَ.»
22 «دَنكّ نَ مِشِ بّ نَشَن نُن عَ مَافِنّ كَقُمَ، عَ بَبَ شَ دِ فِنّ، شَ نَ مُ عَ نفَ شَ دِ فِنّ.» حَمَ بِرِن قَ عَ رَتِن، «عَمِنَ.»
23 «دَنكّ نَ مِشِ بّ نَشَن نُن عَ بِتَنيِ فِنّمَ كَقُمَ.» حَمَ بِرِن قَ عَ رَتِن، «عَمِنَ.»
24 «دَنكّ نَ مِشِ بّ نَشَن عَ بٌورٍ قَشَمَ نْشُنيِ كُي.» حَمَ بِرِن قَ عَ رَتِن، «عَمِنَ.»
25 «دَنكّ نَ مِشِ بّ نَشَن كْبِرِ رَ سُشُمَ مِشِ تْوحّفّشِ قَشَقٍ رَ.» حَمَ بِرِن قَ عَ رَتِن، «عَمِنَ.»
26 «دَنكّ نَ مِشِ بّ نَشَن تٌندِ مَ عَلَ شَ سّرِيّ رَبَتُدٍ.» حَمَ بِرِن قَ عَ رَتِن، «عَمِنَ.»