2
شّمّ سّرِيّتَرٍ
ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، مُشُ بَرَ وٌ مَيَندِ وٌ بْحّ نَشَ مِنِ وٌ تٌ قٍيٍ مّمَ وٌن مَرِفِ عِسَ قَ لْشْي شَ قٍ رَ، عَ نُن وٌن قَمَ عَ رَلَندٍ كِ نَشّ. شَ مِشِ ندٍ عَ قَلَ وٌ بّ عَ مَرِفِ شَ لْشْي حَن بَرَ قَ، وٌ شَشِلِ نَشَ عِقُ دٍ! وٌ نَشَ لَ عَ رَ هَلِ نَ كَنيِ وْيّن وٌ بّ عَلْ نَمِحْنمّ نَ عَ رَ، شَ نَ مُ عَ كَوَندِ تِ وٌ بّ، شَ نَ مُ عَ قَ بَتَاشّ رَ عَلْ عَ قَتَنشِ مُشُ تَن نَن نَ. وٌ نَشَ عَ لُ مِشِ يٌ شَ وٌ مَدَشُ. نَ لْشْي مُ عَ لِمَ قٌ عَدَ مَدِ فبٍفبٍ مّي عَلَ رَ سِندٍن، عَ نُن، سّرِيّتَرٍ شُنفبٍ، عَ نَشَ مَكّنّن، فبَلٌي رَفَتَشِ نَشَن بّ. عَ قَمَ نّ عَ يّتّ عِتٍدٍ دَنفِ عَدَ مَدِيٍ شَ بَتُسٍ بِرِن نَ. عَدَ مَدِيٍ سٍسٍ شِلِ قَلَمَ «عَلَ»، عَ تَن تِمَ نّ نَ كَنكٍ. نَ كُي، عَ قَمَ نّ دْشْدٍ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي، عَ عَ يّتّ قِندِ عَلَ رَ. ﭑ تٌ يِ قٍيٍ قَلَ وٌ بّ ﭑ نُ نَ وٌ يِرٍ تّمُي نَشّ، وٌ نّيمُشِ نّ؟ يَكْسِ وٌ عَ كٌلٌن نَشَن مَكَنكَنشِ سّرِيّتَرٍ شُنفبٍ مَ، عَلَكٌ عَ نَشَ مِنِ بٍينُن عَ شَ وَشَتِ شَ عَ لِ. سّرِيّتَرٍيَ حَن نَ وَلِقٍ نْشُنيِ كُي. عَ لُمَ نَ كِ نّ هَن نَشَن عَ مَكَنكَنشِ عَ عَ بَمَ نَا تّمُي نَشّ. نَ تّمُي، سّرِيّتَرٍ شُنفبٍ مَكّنّنمَ نّ. مَرِفِ نَ قَ تّمُي نَشّ، عَ يِ شّمّ هَلَكِمَ نّ عَ دّ قٌيٍ رَ، عَ شَ قَ نْرّ عَ سْنتْمَ نّ. يِ سّرِيّتَرٍ شُنفبٍ مِنِمَ سٍنتَنّ سّنبّ نَن سَابُي رَ، عَ قَ كَابَنَكٌي، تْنشُمَيٍ، نُن قٍ مَفَاشُشِيٍ رَبَ نَشٍيٍ مُ قِندِشِ نْندِ رَ. 10 عَ قَمَ نّ مِشِ كِسِتَرٍيٍ مَيٍندٍندٍ قٍ حَاشِ مْولِ بِرِن نَ، بَرِ مَ نْندِ مُ رَقَن نٍيٍ مَ. نَ نَ عَ رَ عٍ مُ كِسِمَ. 11 نَ كُي، عَلَ عٍ شَشِلِ عِقُمَ نّ سّنبّ رَ، عَلَكٌ عٍ شَ لَ وُلٍ رَ. 12 عَ رَبَمَ نَ كِ نّ عَلَكٌ مِشِ بِرِن شَ فبَلٌي سْتْ نَشٍيٍ مُ دَنشَنِيَشِ نْندِ مَ، تِنشِنتَرٍيَ رَقَنشِ نَشٍيٍ مَ.
عَلَ شَ شَنُنتٍيَ نُن عَ شَ كِسِ دَنشَنِيَتْييٍ بّ
13 كْنْ ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، قٌ مُشُ شَ عَلَ تَنتُ وٌ شَ قٍ رَ تّمُي بِرِن. مَرِفِ وٌ شَنُشِ نّ. كَبِ قٍ قْلْ قْلّ، عَلَ بَرَ وٌ سُفَندِ عَلَكٌ وٌ شَ كِسِ. عَ وٌ رَكِسِمَ عَ شَشِلِ سّنِيّنشِ شَ وَلِ نَن سَابُي رَ نَشَن وٌ رَ سّنِيّنمَ، عَ نُن وٌ شَ دَنشَنِيَ سَابُي رَ وٌ تٌ دَنشَنِيَشِ نْندِ مَ. 14 عَ وٌ شِلِشِ نَ نَن مَ. عَ وٌ شِلِشِ مُشُ شَ شِبَارُ قَنيِ شَ كَوَندِ نَن سَابُي رَ عَلَكٌ وٌ شَ شُننَكٍلِ سْتْ نَشَن كٍلِمَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ مَ، وٌن مَرِفِ عِسَ. 15 نَ كُي، ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، وٌ سَنيِيٍ شَ شَن دَنشَنِيَ كُي. مُشُ وٌ شَرَن نَشَن نَ مُشُ شَ كَوَندِ نُن بَتَاشّ سَابُي رَ، وٌ شَ نَ سُشُ فبٍن.
16 وٌن مَرِفِ عِسَ يّتّ يَتِ، نَشَن قِندِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ رَ، نُن وٌن بَبَ عَلَ، نَشَن بَرَ وٌن شَنُ، نَشَن هِننّمَ وٌن نَ عَلَكٌ لِمَنِيَ نُن شَشِلِ تِدٍ نَشَ بَ وٌن يِ رَ عَبَدَن، 17 عٍ شَ وٌ سٌندٌنيِيٍ رَلِمَنِيَ. عٍ مَن شَ سّنبّ قِ وٌ مَ، وٌ شَ وَلِ نُن وْيّنيِ بِرِن شَ قِندِ عَ قَنيِ رَ.