2
عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ نّينّ شَ نْرّ
عَ كِكٍ سٌلٌقٍرٍ ندٍ، شِ مْشْحّن نُن كٍرٍن ندٍ رَ، عَلَتَلَ نَشَ يِ مَسٍنيِ تِ عَننَبِ هَفٍ سَابُي رَ، «عَ قَلَ سَلَتِيٍلِ شَ دِ سٌرٌبَبٍلِ بّ، يُدَيَ فٌمِنَ، نُن سّرّشّدُبّ كُنتِفِ يٌسَدَكِ شَ دِ يٌسُوٍ، نُن حَمَ دْنشْي بّ،
‹ندٍ نَ وٌ يَ مَ
نَشَن بَرَ يِ بَنشِ تٌ نُ عَ قٌرِ مَ كِ عَ شَ نْرّ كُي؟
يَكْسِ تَن فٌ، وٌ عَ تٌمَ دِ؟
تِدٍ يٌ مُ نَ عَ مَ وٌ بّ سْنْن، كَ؟›»
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ،
«سٌرٌبَبٍلِ، عِ عِ سّنبّ سٌ.
سّرّشّدُبّ كُنتِفِ يٌسُوٍ يٌسَدَكِ شَ دِ،
عِ عِ سّنبّ سٌ.
حَمَ بِرِن، وٌ وٌ سّنبّ سٌ.»
 
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ،
«وٌ وَلِ سُشُ،
وٌن بِرِن نَ عَ رَ.»
مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.
«ﭑ تٌ وٌ رَ مِنِ مِسِرَ بْشِ مَ،
ﭑ نُ بَرَ يِ سَاتّ تٌنفٌ وٌ بّ.
ﭑ شَشِلِ نَ وٌ تَفِ،
وٌ نَشَ فَاشُ قٍقٍ مَ.»
 
مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ،
«عَ فبٍ مُ لُشِ ﭑ شَ كٌورٍ نُن بْشِ رَ سّرّن،
ﭑ شَ بَا نُن شَرٍ رَ مَشَ.
ﭑ سِ بِرِن نَسّرّنمَ نّ،
عٍ قَمَ نّ هَرِفٍ فبٍفبٍ رَ ﭑ بّ نَشٍيٍ قَن عَ بِرِن بّ.
يِ بَنشِ كُي رَقٍمَ نّ نْرّ رَ.»
مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.
«ﭑ تَن نَن فبٍ نَ فبٍتِ رَ،
ﭑ تَن نَن فبٍ نَ شّيمَ رَ.»
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.
«نْرّ نَشَن قَمَ لُدٍ ﭑ مَ بَنشِ مَ،
نَ دَنفِمَ نّ عَ سِنفٍ رَ.»
مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.
«ﭑ يِ بَنشِ قِندِ مَ بْحّسَ يِرٍ نَن نَ مِشِيٍ بّ.»
مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.
10 دَرِيُسِ شَ مَنفّيَ حّ قِرِن ندٍ، كِكٍ سٌلٌمَنَانِ، شِ مْشْحّن نُن نَانِ ندٍ رَ، عَلَتَلَ نَشَ يِ مَسٍنيِ تِ عَننَبِ هَفٍ بّ، 11 «عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ. سّرّشّدُبّيٍ مَشْرِن، 12 ‹شَ مِشِ ندٍ سُبٍ سّنِيّنشِ سَ عَ شَ سٌسٍ كُي، عَ قَ نَ سٌسٍ دِن تَامِ، وّنِ، تُرٍ، شَ نَ مُ عَ رَ دٌنسٍ فبّتّ رَ نَشَن مُ سّنِيّنشِ، نَ سّنِيّنمَ نَ سُبٍ سّنِيّنشِ سَابُي رَ؟› سّرّشّدُبّيٍ عِ يَابِمَ نّ، ‹عَدٍ.›»
13 عَننَبِ هَفٍ نَشَ عٍ مَشْرِن، «شَ مِشِ ندٍ دِن قُرٍ رَ، عَ قَ قِندِ سّنِيّنتَرٍ رَ، عَ دِن سٍسٍ رَ، نَ قَن قِندِ مَ نّ سٍ سّنِيّنتَرٍ رَ؟» سّرّشّدُبّيٍ نَشَ عَ يَابِ، «عِيٌ، نَ قَن قِندِ مَ نّ سٍ سّنِيّنتَرٍ رَ.»
14 نَ كُي، عَننَبِ هَفٍ مَن نَشَ عَ مَسٍن،
«يِ حَمَ نَ نَ كِ نّ.
سِ نَشَن نَ ﭑ يَ تٌدٍ رَ، عٍ نَ نَ كِ نّ.»
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.
«عٍ بّلّشّ قْشِ مُ سّنِيّن،
عٍ نَشَن بَمَ سّرّشّ رَ سٍ سّنِيّنتَرٍ نَن عَ رَ.»
 
15 «يَكْسِ، وٌ قٍ مَتٌ عَ قَنيِ رَ نَشَن قَمَ رَبَدٍ كٍلِ تٌ مَ هَن يَرٍ.
بٍينُن وٌ شَ فّمّ دْشْ عَ بٌورٍ قَرِ
عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ وَلِ كُي،
وٌ شَ رَتُ يِ مَ؛
16 وٌ تٌ نُ بُسَلِ مْشْحّن قٍنمَ،
وٌ نُ قُ فبَنسَن نَن سْتْمَ.
وٌ تٌ نُ تُرٍ لِتِرِ تٌنفٌ سُولِ قٍنمَ،
وٌ نُ لِتِرِ مْشْحّن فبَنسَن نَن سْتْمَ.
17 ﭑ بَرَ وٌ شَ وَلِ بِرِن كَنَ قُرٍ نُن بَلَبَلَنيِ رَ،
كْنْ وٌ مُ تِن فبِلٍندٍ ﭑ مَ.»
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.
 
18 «يَكْسِ، وٌ عَ مَتٌ عَ قَنيِ رَ،
قٍ نَشَن قَمَ رَبَدٍ كٍلِ تٌ مَ هَن يَرٍ،
كٍلِ يِ كِكٍ سٌلٌمَنَانِ شِ مْشْحّن نُن نَانِ مَ،
كٍلِ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ شَ فّمّ سِنفٍ دْشْ لْشْي مَ.
وٌ شَ وٌ حْشْ سَ نَ شْن مَ عَ قَنيِ رَ.
19 مّنفِ رَفَتَشِ مُ نَ وٌ شَ سٍنتِيٍ كُي، كَ؟
وّنِ بِلِ، شْرّ بِلِ، كْوبّ بِلِ، نُن عٌلِوِ بِلِ،
نٍيٍ قَن مُ بٌفِقٍ هَلِ كٍرٍن.
كْنْ، قْلْ تٌ مَ، ﭑ قَمَ نّ بَرَكّ سَدٍ وٌ مَ.»
 
20 عَلَتَلَ مَن نَشَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ تِ عَننَبِ هَفٍ بّ، شِ مْشْحّن نُن نَانِ ندٍ رَ.
21 «عَ قَلَ سٌرٌبَبٍلِ بّ يُدَيَ فٌمِنَ،
‹ﭑ كٌورٍ نُن بْشِ رَ سّرّنمَ نّ.
22 ﭑ مَنفّيٍ رَفٌرٌ مَ نّ عٍ شَ كِبَنيِ كُي.
ﭑ سِ فبّتّيٍ سّنبّ كَنَمَ نّ.
ﭑ سْورِ رَفِسٍيٍ نُن عٍ رَفِمَيٍ رَبِرَ مَ نّ.
ﭑ سٌي نُن سٌي رَفِيٍ قَشَمَ نّ
عٍ نفَشَكٍرٍنيِ شَ سَنتِدّفّمَ رَ.›»
 
23 عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ،
«نَ لْشْي، سٌرٌبَبٍلِ سَلَتِيٍلِ شَ دِ
ﭑ عِ قِندِ مَ نّ ﭑ مَ كٌنيِ رَ،
عِ لُمَ نّ عَلْ ﭑ مَ شُرُندّ تْنشُمَ.
ﭑ بَرَ عِ سُفَندِ.»
مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.