2
عَلَتَلَ شَ يَابِ قِرِن ندٍ
«ﭑ قَ تِمَ تّتّ نَن قَرِ. ﭑ شَ مَمّ تِ.
ﭑ شَ عَ كٌلٌن عَ نَشَن مَسٍنمَ ﭑ بّ،
عَ ﭑ مَ يَشَسٍرِ مَسَ يَابِمَ كِ نَشّ.»
 
عَلَتَلَ نَشَ ﭑ يَابِ يِ مَسٍنيِ رَ؛
«عِ شَ ﭑ مَ مَسٍنيِ سّبّ،
عِ شَ عَ سّبّ عَ قَنيِ رَ وَلَشّيٍ مَ،
عَلَكٌ نَشٍيٍ عَ شَرَنمَ،
عٍ شَ نْ بِرَدٍ عَ قْشْ رَ سّنبّ رَ.
يِ مَسٍنيِ كَمَلِ وَشَتِ قَقٍ،
عَ مُ كَنَمَ، وُلٍ مُ عَ رَ.
شَ عِ عَ تٌ عَ تَاشِرِ مَ كَمَلِدٍ،
عِ شَ مَمّ تِ. عَ كَمَلِقٍ مُ بُمَ.»
 
«يّتّ عِفبٌي مَتٌ. عَ وَشْنقٍ مُ تِنشِن،
كْنْ تِنشِنتْي تَن كِسِمَ عَ شَ دَنشَنِيَ نَن سَابُي رَ.
بٍيرٍ مِشِ مَيَنقَمَ.
يّتّ عِفبٌي مُ رَشَرَشِ.
عَ مُ وَ سَمَ، عَلْ عَلِفِيَمَ مُ وَ سَمَ كِ نَشّ.
عَ حَمَنّ بِرِن قِندِ مَ عَ فبٍ نَن نَ،
عَ سِ بِرِن سَ عَ شَ نْي بُن مَ.
نَ سِيٍ مُ يٌمَ عَ مَ شّ؟
عٍ مُ عَ مَيٍلٍمَ شّ، عٍ عَ قِندِ دّءِ سِفِ رَ؟»
دَنكَرِ سِنفٍ
«عٍ قَمَ نّ عَ قَلَدٍ،
‹حَشَنكَتّ نَ مِشِ بّ
نَشَن سٍ مَلَنمَ عَ فبٍ مُ نَشَن نَ.
عَ شَ دٌنِ شُن نَن تُن لُمَ مَسَ رَ.
يِ قٍ مْولِ بُمَ هَن مُن تّمُي؟
نَشٍيٍ شَ دٌنِ نَ عِ مَ، نٍيٍ مُ كٍلِمَ شّ،
عٍ عِ رَشُنُ، عٍ عِ سُشُ، عٍ عٍ فبٍ حْشْ عِ مَ؟
عِ تٌ بَرَ سِ فبٍفبٍ شُن نَكَنَ،
نَشٍيٍ لُشِ قَ، نٍيٍ نَن قَمَ عِ قَن شُن نَكَنَدٍ.
عٍ نَ رَبَمَ نّ عِ تٌ بَرَ مِشِ وُلِ عِقِلِ،
عِ تٌ بَرَ بْشِيٍ نُن تَايٍ كَنَ، عِ نَاكَيٍ قَن قَشَ.›»
دَنكَرِ قِرِن ندٍ
«حَشَنكَتّ نَ مِشِ بّ
نَشَن فٍينِمَ تِنشِنتَرٍيَ كُي
عَلَكٌ عَ شَ بَنشِ قَنيِ تِ عَ يّتّ بّ
تْورّ يٌ مُ نَ دّننَشّ.
10 عِ نَشَن نَبَشِ عَ قِندِ مَ يَافِ نَن نَ عِ شَ مِشِيٍ بّ.
عِ حَشَنكَتّ نَشَن سَشِ حَمَيٍ مَ،
عَ قَمَ فبِلٍندٍ نّ عِ مَ.
11 عِ شَ بَنشِ تِشِ فّمّ نَشَن نَ،
وُرِ نَشَن بَنبَنشِ عَ قَرِ،
عٍ قَمَ نّ سٍيدٍحْشْيَ بَدٍ عِ شِلِ مَ.»
دَنكَرِ سَشَن ندٍ
12 «حَشَنكَتّ نَ مِشِ بّ
نَشَن تَا تِمَ قَشّ تِ سَابُي رَ،
نَشَن عَ شَ تَا رَفبٌمَ قٍ كٌبِ سَابُي رَ.
13 مَنفّ عَلَتَلَ بَرَ عَ نِيَ،
حَمَيٍ شَ وَلِ بِرِن شَ فَن،
عٍ شَ وَكِلِ قِندِ مَ قٍ قُقَقُي نَن نَ.
14 دُنِحَ بِرِن قَمَ نّ عَلَتَلَ شَ نْرّ كٌلٌندٍ،
عَلْ بَنبَرَنيِ فبٌمَ كِ نَشّ بَا مَ.»
دَنكَرِ نَانِ ندٍ
15 «حَشَنكَتّ نَ مِشِ بّ
نَشَن عَ بٌورٍ رَ سِيسِمَ
عَلَكٌ سَدٍ قٍ شَ لُ عٍ تَفِ.
16 عِ شَ شُننَكٍلِ قِندِ مَ نّ يَافِ رَ.
عِ قَن شَ بٍيرٍ مِن، عِ شَ سَدٍ قٍ كٌلٌن.
عَلَتَلَ شَ شْنّ قَقٍ عِ مَ،
عَ عِ شَ شُننَكٍلِ مَقِندِ مَ يَافِ نَن نَ.
17 عِ قٍ كٌبِ نَشَن نَبَشِ لِبَن،
نَ سَرٍ قَمَ نّ فبِلٍندٍ عِ مَ.
عِ بَرَ شُرُ سٍيٍ كَسَرَ،
عِ بَرَ مِشِيٍ قَشَ،
عِ بَرَ بْشِ نُن تَايٍ كَنَ، عَ نُن عٍ شَ مِشِيٍ.
نَ حَشَنكَتّ بِرِن قَمَ نّ فبِلٍندٍ عِ مَ.»
دَنكَرِ سُولِ ندٍ
18 «كُيٍ مُنسٍ قَنشِ مِشِ مَ؟
مِشِ شَ مُ عَ يَءِلَنمَ؟
عَ وُلٍ نَن تُن مَسٍنمَ.
عَ يَءِلَنمَ مَن قَ عَ يّتّ تَشُ عَ رَ.
عَ بَرَ عَلَ بٌبٌي يَءِلَن.
19 حَشَنكَتّ نَ مِشِ بّ
نَشَن عَ قَلَمَ وُرِ مَسٌلِشِ بّ، ‹كٍلِ،›
نَشَن وْيّنمَ فّمّ بٌبٌشِ بّ، ‹شُنُ.›
كُيٍ مُنسٍ مَسٍنمَ عِ بّ؟
هَلِ شّيمَ نُن فبٍتِ لُ عَ مَ،
شَشِلِ تَن يٌ مُ نَ عَ بّ.
20 كْنْ عَلَتَلَ نَ عَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي.
دُنِحَ بِرِن شَ عَ سَبَرِ عَ يَ عِ.»