11
سُلٍمَنِ فبِلٍنقٍ عَلَتَلَ قْشْ رَ
مَنفّ سُلٍمَنِ نَشَ فِنّ فبٍفبٍ دْشْ نَشٍيٍ مُ قِندِشِ عِسِرَيِلَكَيٍ رَ، عَلْ قِرَوُنَ شَ دِ فِنّ، مٌوَبَ فِنّيٍ، عَمٌنِ فِنّيٍ، عٍدٌن فِنّيٍ، سِدْن فِنّيٍ، نُن شِتِ فِنّيٍ. عَلَتَلَ نُ بَرَ عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ نَ سِيٍ شَ قٍ رَ، «وٌ نَشَ سِفَ عٍ شْنيِ، عٍ قَن نَشَ قَ وٌ شْنيِ. شَ نَ مُ، عٍ وٌ بْحّيٍ يَ رَقِندِ مَ نّ عٍ شَ عَلَيٍ مَبِرِ.» كْنْ سُلٍمَنِ تَن بِرَ نَ مِشِيٍ نَن قْشْ رَ، فِنّيٍ مَشَنُقٍ رَ. عَ مَنفّ دِ فِنّ كّمّ سٌلٌقٍرٍ نَن دْشْ، عَ كٌنيِ فِنّ كّمّ سَشَن قَن تٌنفٌ. نَ فِنّيٍ نَشَ عَ بْحّ مَقِندِ.
عَ تٌ قٌرِ، نَ فِنّيٍ نُ بَرَ عَ بْحّ بِرِن مَقِندِ عَلَ فبّتّيٍ مَ، عَ مُ بِرَ عَ مَرِفِ عَلَتَلَ قْشْ رَ عَلْ عَ بَبَ دَوُدَ. مَنفّ سُلٍمَنِ نُ سِدْنكَيٍ شَ عَلَ عَسِتٍرٌتِ نُن عَمٌنِكَيٍ شَ عَلَ مْلْكْ قَن بَتُمَ. مَنفّ سُلٍمَنِ نَشَ قٍ رَبَ، نَشَن مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ، عَ مُ عَ شُي رَكَمَلِ عَلَتَلَ بّ عَلْ عَ بَبَ دَوُدَ. نَ كُي سُلٍمَنِ نَشَ سّرّشّبَدٍ يَءِلَن مٌوَبَ شَ عَلَ كٍمٌسِ بّ، عَ نُن عَمٌنِكَيٍ شَ عَلَ مْلْكْ بّ فٍيَ قَرِ، نَشَن نُ نَ دَرِ سَلَمُ يَ رَ. عَ نُ نَ مْولِ رَبَمَ عَ شَ فِنّيٍ بِرِن بّ، نَشٍيٍ نُ قَتَنشِ سِ فبّتّيٍ رَ، نَشٍيٍ نُ سُرَيِ نُن سّرّشّيٍ بَمَ عٍ شَ عَلَيٍ بّ.
عَلَتَلَ نَشَ شْنْ مَنفّ سُلٍمَنِ مَ، بَرِ مَ عَ نُ بَرَ عَ كٌبٍ سٌ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ، نَشَن مِنِ عَ مَ سَنيَ قِرِن. 10 عَلَتَلَ نُ بَرَ تْنيِ دْشْ عَلَ فبّتّ بَتُقٍ رَ، كْنْ سُلٍمَنِ مُ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ سُشُ. 11 نَ كُي عَلَتَلَ نَشَ عَ قَلَ سُلٍمَنِ بّ، «عِ تٌ بَرَ نَ مْولِ رَبَ، عِ مُ بِرَ ﭑ مَ يَامَرِيٍ قْشْ رَ ﭑ نَشٍيٍ بِرِن مَسٍن عِ بّ، عِ ﭑ مَ سَاتّ كَنَ، ﭑ عِ شَ مَنفّيَ بَمَ نّ عِ يِ رَ، ﭑ قَ عَ سٌ عِ شَ كٌنيِ ندٍ يِ رَ. 12 كْنْ عِ بَبَ دَوُدَ شَ قٍ رَ، ﭑ مُ نَ رَبَمَ عِ شَ سِمَيَ كُي، ﭑ مَنفّيَ بَمَ نّ عِ شَ دِ شّمّ يِ رَ. 13 ﭑ مُ مَنفّيَ بِرِن بَمَ عَ يِ رَ، ﭑ بْنسْي كٍرٍن نَن لُمَ عِ شَ دِ بّ ﭑ مَ كٌنيِ دَوُدَ شَ قٍ رَ، نُن دَرِ سَلَمُ شَ قٍ رَ ﭑ نَشَن سُفَندِشِ.»
14 عَلَتَلَ نَشَ سُلٍمَنِ فٍرٍقَ ندٍ رَ مِنِ، نَشَن نُ شِلِ هَدَدَ. عٍدٌن مَنفّ شَ دِ نَن نُ عَ رَ. 15 دَوُدَ عٍدٌن بْشِ فٍرٍ تّمُي نَشّ، عَ شَ سْورِ مَنفّ يٌوَبَ نُ بَرَ تٍ نَا عِسِرَيِلَ سْورِيٍ قُرٍيٍ رَفَتَدٍ. نَ تّمُي عَ مَن نَشَ عٍدٌن شّمّ بِرِن قَشَ. 16 يٌوَبَ نُن عَ شَ سْورِيٍ نَشَ لُ نَا كِكٍ سٍننِ، هَن عٍ فّ شّمّ بِرِن قَشَدٍ 17 هَدَدَ نُن عَ بَبَ شَ كٌنيِ عٍدٌنكَ ندٍيٍ نُ بَرَ عٍ فِ، عٍ سِفَ مِسِرَ. نَ رَبَ هَدَدَ دِ مّدِ تّمُي نّ. 18 عٍ تٌ كٍلِ مَدِيَن، عٍ نَشَ سِفَ ثَرَن. عٍ نَشَ مِشِيٍ تٌنفٌ مّننِ، عٍ قَ سِفَ مِسِرَ قِرَوُنَ يِرٍ. مِسِرَ مَنفّ نَشَ بَنشِ سٌ عَ يِ رَ، عَ عَ حْشْ سَ عَ شَ دٌنسٍ قٍ شْن مَ، عَ بْشِ قَن قِ عَ مَ.
19 هَدَدَ نَشَ رَقَن قِرَوُنَ مَ، هَن عَ عَ شَ مَنفّ فِنّ شُنيَ قِ عَ مَ فِنّ رَ. 20 مَنفّ فِنّ تَثٍنٍسِ شُنيَ نَشَ دِ شّمّ بَرِ عَ بّ، نَشَن نُ شِلِ فٍنُبَتِ. تَثٍنٍسِ نَ دّ بَ قِرَوُنَ شْنيِ نّ، عَ قَ لُ مّننِ قِرَوُنَ شَ دِيٍ يَ مَ.
21 هَدَدَ تٌ عَ مّ عَ دَوُدَ نُن عَ شَ سْورِ مَنفّ يٌوَبَ بَرَ قَشَ، عَ نَشَ عَ قَلَ قِرَوُنَ بّ، عَ شَ دِحّ عَ مَ عَ شَ فبِلٍن عَ شْنيِ. 22 قِرَوُنَ نَشَ عَ يَابِ، «مُنقٍ رَ عِ وَ مَ فبِلٍنقٍ عِ شْنيِ؟ عِ وَشْنقٍ بِرِن نَ بٍ.» عَ نَشَ عَ يَابِ، «عِ نْندِ، كْنْ دِحّ ﭑ شَ فبِلٍن.»
23 عَلَ نَشَ فٍرٍقَ فبّتّ رَ مِنِ مَنفّ سُلٍمَنِ بّ، نَشَن قِندِشِ عٍلِيَدَ شَ دِ رٍ سٌن نَ، نَشَن نُ بَرَ عَ فِ كٍلِقٍ سٌبَ مَنفّ هَدَدٍ سٍرِ شْنيِ، 24 دَوُدَ نُ نَ عٍ فٍرٍقٍ تّمُي نَشّ. رٍ سٌن شَ سْورِيٍ نَن مَلَن عَ قّ مَ، عٍ قَ لُ دَ مَسِ، عٍ مَنفّيَ سْتْ مّننِ. 25 رٍ سٌن نُن هَدَدَ قِندِ سُلٍمَنِ يَشُييٍ نَن نَ عَ شَ سِمَيَ بِرِن كُي. عَرَ مِ مَنفّ رٍ سٌن نُ عِسِرَيِلَ حَمَ شْنشِ.
26 نٍبَتِ شَ دِ يٍرٌبٌوَ مِ نُ كٍلِشِ سٍرٍدَ نّ عٍقِرَ مِ بْشِ مَ. عَ نفَ نَشَ قِندِ كَاحّ فِنّ ندٍ رَ، نَشَن شِلِ سٍرُيَ. عَ نُ وَلِمَ مَنفّ سُلٍمَنِ شَ مِشِيٍ يَ مَ، كْنْ مَنفّ شَ قٍ مُ نُ رَقَن عَ مَ. 27 نَ رَكٍلِ يِ قٍ نَن مَ؛ مَنفّ سُلٍمَنِ نُ نَ مِلٌ تِقٍ، عَ نُن عَ بَبَ شَ تَا تّتّ يِرٍ ندٍ. 28 يٍرٌبٌوَ مِ تٌ قِندِ فبَنفبَلَنيِ قَنيِ نَن نَ، سُلٍمَنِ نَشَ عَ قِندِ تٍكُ وَلِ شُنيِ رَ يُسُقُ بْنسْي شُن مَ.
29 لْشْي ندٍ يٍرٌبٌوَ مِ نَشَ مِنِ دَرِ سَلَمُ، عَ عَننَبِ عَهِيَ سِلٌكَ لِ كِرَ شْن مَ عٍ دٌرٌ. دٌنمَ شُنفبٍ نّينّ نُ رَفٌرٌشِ نَمِحْنمّ مَ. 30 عَننَبِ عَهِيَ نَشَ عَ شَ دٌنمَ نّينّ عِبْو شُنتُن قُ نُن قِرِن نَ، 31 عَ قَ عَ قَلَ يٍرٌبٌوَ مِ بّ، «شُنتُن قُ تٌنفٌ، بَرِ مَ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ يِ نَن مَسٍنشِ ﭑ بّ، ‹ﭑ قَمَ نّ مَنفّيَ بَدٍ سُلٍمَنِ يِ رَ، ﭑ قَ بْنسْي قُ سَ عِ تَن شَ يَامَرِ بُن مَ. 32 ﭑ بْنسْي كٍرٍن لُمَ نّ سُلٍمَنِ بُن مَ ﭑ مَ كٌنيِ دَوُدَ شَ قٍ رَ نُن دَرِ سَلَمُ شَ قٍ رَ، ﭑ تَا نَشَن سُفَندِشِ عِسِرَيِلَ بْنسْي يَ مَ. 33 ﭑ نَ رَبَمَ نّ بَرِ مَ عٍ بَرَ عٍ كٌبٍ سٌ ﭑ نَ، عٍ سِدْن شَ عَلَ عَسِتٍرٌتِ، نُن مٌوَبَ شَ عَلَ كٍمٌسِ، نُن عَمٌنِ شَ عَلَ مْلْكْ بَتُ. عٍ مُ عٍ حّرّ مَ ﭑ مَ كِرَ شْن مَ، عٍ مُ ﭑ مَ يَامَرِيٍ رَتِنمّمَ عَلْ سُلٍمَنِ بَبَ دَوُدَ عَ رَبَ نّ كِ نَشّ. 34 ﭑ مُ مَنفّيَ بِرِن بَمَ سُلٍمَنِ يِ رَ، عَ شَ لُ مَنفّيَ كُي عَ شَ سِمَيَ بِرِن نَ ﭑ مَ كٌنيِ سُفَندِشِ دَوُدَ شَ قٍ رَ، نَشَن بَرَ ﭑ مَ يَامَرِيٍ نُن ﭑ وَشْنقٍ رَبَتُ. 35 كْنْ ﭑ مَنفّيَ بَمَ نّ دَوُدَ شَ دِ سُلٍمَنِ يِ رَ، ﭑ بْنسْي قُ قِ عِ مَ. 36 ﭑ بْنسْي كٍرٍن نَن لُمَ عَ شَ دِ يِ رَ، عَلَكٌ ﭑ مَ كٌنيِ دَوُدَ قْشِ شَ لُ دَرِ سَلَمُ عَبَدَن، ﭑ دّننَشّ سُفَندِشِ ﭑ شِلِ شَ قٍ رَ. 37 ﭑ عِ تٌنفٌمَ نّ، ﭑ عِ قِندِ مَنفّ رَ عِسِرَيِلَ شُن نَ. عِ لُمَ عِ وَشْندٍ نّ. 38 شَ عِ سَ عِ تُلِ مَتِ ﭑ نَ، شَ عِ سَ عِ حّرّ ﭑ مَ كِرَ شْن، شَ عِ سَ وَلِ ﭑ بّ، عِ ﭑ مَ يَامَرِيٍ رَتِنمّ، عِ ﭑ مَ سّرِيّ رَبَتُ، عَلْ ﭑ مَ كٌنيِ دَوُدَ عَ رَبَ كِ نَشّ، ﭑ لُمَ نّ عِ سّيتِ مَ تّمُي بِرِن، ﭑ عِ بْنسْي رَ سَبَتِمَ نّ، عَلْ ﭑ نَشَن نَبَشِ ﭑ مَ كٌنيِ مَنفّ دَوُدَ بّ، ﭑ عِسِرَيِلَ قِمَ نّ عِ مَ. 39 ﭑ مَنفّ دَوُدَ بْنسْييٍ رَيَافِمَ نّ، كْنْ كُدّ شَ مُ عَ رَ.›» 40 مَنفّ سُلٍمَنِ نَشَ وَ يٍرٌبٌوَ مِ قَشَقٍ. نَ نَن عَ نِيَ، يٍرٌبٌوَ مِ نَشَ عَ فِ، عَ سَ عَ شُنيِ تَشُ سِسَكِ رَ مِسِرَ مَنفّ. عَ نَشَ لُ مّننِ هَن مَنفّ سُلٍمَنِ نَشَ قَشَ.
41 سُلٍمَنِ شَ تَرُشُي دْنشْي، عَ قْلّ نُن عَ رَحْنيِ، عَ سّبّشِ سُلٍمَنِ شَ تَرُشُي كُي. 42 سُلٍمَنِ شَ مَنفّيَ نَشَ بُ حّ تٌنفٌ نَانِ دَرِ سَلَمُ نُن عِسِرَيِلَ شُن مَ. 43 نَ شَنبِ، سُلٍمَنِ نَشَ لَاشِرَ. عٍ نَشَ عَ رَفَتَ عَ بَبَيٍ سّيتِ مَ عَ بَبَ دَوُدَ شَ تَا كُي. عَ شَ دِ رٌبٌوَ مِ نَشَ لُ عَ حْشْي رَ.