13
نَمِحْنمّ شَ مَسٍنيِ يٍرٌبٌوَ مِ بّ
عَلَتَلَ شَ شّيرَ ندٍ نَشَ قَ بٍتٍلِ كٍلِقٍ يُدَيَ بْشِ مَ. يٍرٌبٌوَ مِ نُ تِشِ سّرّشّبَدٍ قَرِ، عَ نَ سُرَيِ فَنقٍ سّرّشّ رَ. عَلَتَلَ شَ شّيرَ نَشَ عَ شُي عِتٍ سّرّشّبَدٍ عَ شْرْشْ رَ عَ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ قَلَ عَ شُي عِتٍشِ رَ. عَ نَشّ، «سّرّشّبَدٍ، سّرّشّبَدٍ! عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛ ‹دِ شّمّ ندٍ بَرِ مَ نّ مَنفّ دَوُدَ بْنسْي يَ مَ، عَ شِلِ يٌسِيَ. عَ عِ شَ سّرّشّدُبّيٍ قِندِ سّرّشّ رَ عِ قَرِ، نَشٍيٍ سُرَيِ بَمَ سّرّشّ رَ سَلِدٍ فٍيَيٍ قَرِ. مِشِ شْرِيٍ نَن يَتِ فَنمَ عِ قَرِ!›» نَ لْشْي عَ نَشَ تْنشُمَ قِ عٍ مَ، عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «تْنشُمَ نَن يَ عَلَكٌ وٌ شَ عَ كٌلٌن عَ ﭑ تَن عَلَتَلَ شُي يَتِ نَن قَلَشِ وٌ بّ. يِ سّرّشّبَدٍ قَمَ نّ عِبْودٍ، عَ شُبٍ عِبْفٌنمَ بْشِ مَ.»
مَنفّ يٍرٌبٌوَ مِ تٌ عَلَ شَ شّيرَ شَ مَسٍنيِ مّ، عَ نَشَن قَلَ عَ شُي عِتٍشِ رَ بٍتٍلِ سّرّشّبَدٍ شَ قٍ رَ، عَ نَشَ عَ بّلّشّ عِتَلَ نَ سّرّشّبَدٍ قَرِ، عَ قَ عَ قَلَ، «نَ شّمّ سُشُ.» عَ تٌ نَ رَبَ، عَ بّلّشّ نَشَ شْرْشْ عَ رَ، عَ مُ نْ عَ رَ مَشَدٍ سْنْن. نَ سّرّشّبَدٍ نَشَ عِبْو كٍرٍن نَ، عَ شُبٍ نَشَ عِبْفٌن بْشِ مَ، عَلْ عَلَتَلَ شَ شّيرَ عَ قَلَ كِ نَشّ.
نَ كُي مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عَلَ شَ شّيرَ بّ، «عِ مَرِفِ عَلَتَلَ مَشَندِ ﭑ بّ، عَلَكٌ ﭑ بّلّشّ شَ يَلَن.» عَلَ شَ شّيرَ نَشَ عَلَ مَشَندِ عَ بّ، يٍرٌبٌوَ مِ بّلّشّ نَشَ يَلَن عَلْ عَ سِنفٍ. مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عَلَ شَ شّيرَ بّ، «قَ ﭑ شْنيِ عِ شَ عِ مَلَبُ، ﭑ بُحَ ندٍ قِمَ عِ مَ.» عَلَ شَ شّيرَ نَشَ مَنفّ يَابِ، «هَلِ عِ نَاقُلِ فبٍفبٍ قِمَ ﭑ مَ، ﭑ مُ سٌمَ عِ شْنيِ. ﭑ مُ سٍسٍ دٌنمَ، ﭑ مُ سٍسٍ مِنمَ بٍ، بَرِ مَ عَلَتَلَ ﭑ يَمَرِشِ يِ نَن نَ، ‹عِ نَشَ سٍسٍ دٌن، عِ نَشَ سٍسٍ مِن نَ يِرٍ. عِ شَ فبِلٍن عِ شْنيِ كِرَ فبّتّ رَ.›» 10 عَ نَشَ فبِلٍن كِرَ فبّتّ رَ، عَ مُ فبِلٍن كِرَ رَ عَ قَ نَشَن شْن مَ عَ سِنفٍ.
11 نَمِحْنمّ شّمْشِ ندٍ نُ نَ بٍتٍلِ تَا كُي. عَ شَ دِ ندٍ نَشَ نَ قٍ يَ مَشَرَن عَ بّ، عَلَ شَ شّيرَ نَشَن بِرِن نَبَ بٍتٍلِ نَ لْشْي، نُن عَ وْيّنيِ نَشٍيٍ قَلَ مَنفّ بّ. عَ شَ دِ تٌ فّ نَ قٍ بِرِن مَسٍندٍ عَ بّ، 12 عَ نَشَ عَ تَن نُن عَ شُنيَيٍ مَشْرِن، «عَ فبِلٍن كِرَ مُندُن نَ؟» عَ شَ دِيٍ نُ بَرَ عَ كٌلٌن نَ شّيرَ فبِلٍن كِرَ نَشَن نَ. عٍ تٌ نَ قَلَ عٍ بَبَ بّ، 13 عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ قَ ﭑ مَ سٌقَلٍ رَ.» عٍ تٌ عَ يَءِلَن، عَ نَشَ تٍ عَ قَرِ، 14 عَ بِرَ عَلَ شَ شّيرَ قْشْ رَ، هَن عَ سَ عَ لِ وُرِ ندٍ بُن مَ.
عَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عَلَ شَ شّيرَ نَ عِ تَن نَن نَ نَشَن كٍلِ يُدَيَ؟» عَ نَشَ عَ يَابِ، «عِيٌ، ﭑ تَن نَن عَ رَ.» 15 نَمِحْنمّ شّمْشِ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «وٌن شَ فبِلٍن ﭑ شْنيِ، وٌن شَ وٌن دّفٍ.» 16 عَلَ شَ شّيرَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ مُ نْمَ فبِلٍندٍ، ﭑ مُ نْمَ سٌدٍ عِ شْنيِ. ﭑ مُ سٍسٍ دٌنمَ، ﭑ مُ سٍسٍ مِنمَ يِ يِرٍ، 17 بَرِ مَ عَلَتَلَ عَ مَسٍنشِ نّ ﭑ بّ، ‹عِ نَشَ سٍسٍ دٌن، عِ نَشَ سٍسٍ مِن، عِ نَشَ فبِلٍن كِرَ رَ عِ قَ قَمَ قَشِ نَشَن شْن مَ.›»
18 شّمْشِ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ تَن قَن قِندِشِ نَمِحْنمّ نَن نَ عَلْ عِ تَن. مَلٍكّ ندٍ نَن فٌرٌشِ ﭑ مَ، عَ عَلَ شَ مَسٍنيِ تِ ﭑ بّ، عَ قَلَقٍ رَ، ‹نَ مِشِ رَفبِلٍن عِ شْنيِ، عَ شَ عَ دّفٍ، عَ شَ عَ مِن.›» عَ نُ وُلٍ نَن قَلَقٍ عَ بّ. 19 نَ كُي عَلَ شَ شّيرَ نَشَ فبِلٍن، عٍ نَشَ عٍ دّفٍ، عٍ نَشَ عٍ مِن.
20 عٍ نُ دْشْشِ تٍيبِلِ رَ تّمُي نَشّ، عَلَ شَ مَسٍنيِ نَشَ فٌرٌ نَ نَمِحْنمّ شّمْشِ مَ، 21 عَ نَشَ عَ شُي عِتٍ عَلَ شَ شّيرَ بّ نَشَن كٍلِ يُدَيَ بْشِ مَ. عَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛ ‹عِ تٌ عِ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ مَتَندِ، عِ مُ عَ شُي سُشُ، 22 عَ قَلَقٍ رَ عِ نَشَ سٍسٍ دٌن، عِ نَشَ سٍسٍ مِن بٍ، عِ قُرٍ مُ رَفَتَمَ عِ بٍنبَيٍ شَ فَبُرِ يِرٍ.›»
23 عَلَ شَ نَمِحْنمّ تٌ فّ عَ دّفٍدٍ، نَ شّمْشِ نَشَ قَ عَ شَ سٌقَلٍ رَ عَلَكٌ بٌورٍ شَ سِفَ. 24 عَ تٌ سِفَ، عَ شَ بِيَاسِ كُي يّتّ ندٍ نَشَ دُتُن عَ مَ كِرَ شْن مَ، عَ عَ قَشَ. عَ قُرٍ نَشَ سَ كِرَ شْن مَ، عَ شَ سٌقَلٍ نُن نَ يّتّ نَشَ تِ عَ قّ مَ. 25 دَنفِ مِشِيٍ نَشَ عَ قُرٍ تٌ كِرَ دّ رَ، يّتّ تِشِ عَ قّ مَ. عٍ تٌ بٍتٍلِ لِ، نَمِحْنمّ شّمْشِ نُ نَ دّننَشّ، عٍ نَشَ نَ قٍ قَلَ مِشِيٍ بّ.
26 نَمِحْنمّ شّمْشِ نَشَن عَلَ شَ شّيرَ رَفبِلٍن عَ شْنيِ عَ تٌ نَ قٍ مّ، عَ نَشَ عَ قَلَ، «نَ عَلَ شَ شّيرَ نَن عَ رَ، نَشَن عَلَتَلَ شَ يَامَرِ مَتَندِشِ. عَلَتَلَ بَرَ عَ نِيَ يّتّ شَ عَ عِبْو، عَ شَ عَ قَشَ، عَلْ عَ مَسٍنشِ عَ بّ كِ نَشّ.» 27 نَ تّمُي عَ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ دِيٍ بّ، «وٌ قَ ﭑ مَ سٌقَلٍ رَ.» عٍ نَشَ نَ رَبَ. 28 عَ تٌ سِفَ، عَ نَشَ عَلَ شَ شّيرَ قُرٍ تٌ كِرَ شْن مَ، يّتّ نُن سٌقَلٍ تِشِ عَ قّ مَ. يّتّ مُ قُرٍ دٌنشِ، عَ مُ سٌقَلٍ عِبْوشِ. 29 نَمِحْنمّ شّمْشِ نَشَ عَلَ شَ شّيرَ قُرٍ تٌنفٌ، عَ عَ سَ عَ شَ سٌقَلٍ قَرِ، عَ فبِلٍن عَ رَ. نَمِحْنمّ شّمْشِ نَشَ عَ رَ سٌ تَا كُي، عَ عَ كَسَنفٍ، عَ عَ شَ حْن قٍ رَبَ. 30 عَ تٌ عَ قُرٍ سَ فَبُرِ كُي، عَ نَشَ عَ قَلَ، «ﭑ نفَشَكٍرٍنيِ، عِ نُ تْورْ.»
31 نَ تٌ بَ عَ رَ، شّمْشِ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ دِيٍ بّ، «ﭑ نَ قَشَ، وٌ شَ ﭑ سَ يِ فَبُرِ كُي عَلَ شَ شّيرَ قُرٍ سَشِ دّننَشّ. وٌ شَ ﭑ شْرِيٍ سَ عَ شْرِيٍ قّ مَ. 32 عَ نَشَن قَلَ عَلَتَلَ شِلِ رَ بٍتٍلِ نُن يِ سّرّشّبَدٍ نَشٍيٍ نَ فٍيَيٍ مَ سَمَرِ بْشِ مَ، عَ قَمَ نّ كَمَلِدٍ.»
33 نَ قٍيٍ تٌ دَنفِ، يٍرٌبٌوَ مِ مُ فبِلٍن عَ شَ قٍ حَاشِيٍ قْشْ رَ. عَ مِشِ مْولِ بِرِن تِ سّرّشّدُبّ رَ نَ سَلِدٍيٍ كُي فٍيَيٍ قَرِ، نَشٍيٍ نَ تِن نَ رَ. 34 نَ نَن قِندِ يٍرٌبٌوَ مِ بْنسْي شَ يُنُبِ رَ. عَلَ عٍ سْنتْ نّ، عَ عٍ قَ عٍ رَلْي دُنِحَ مَ.