2
كَرَ مْشْ كٌبِيٍ
مِشِ ندٍيٍ نُ نَ عِسِرَيِلَ حَمَ يَ مَ، نَشٍيٍ نُ عَ قَلَمَ عٍ يّتّ بّ، عَ نَمِحْنمّيٍ، كْنْ وُلٍ قَلّيٍ نَن نُ نٍيٍ رَ. كَرَ مْشْ وُلٍ قَلّيٍ قَمَ لُدٍ وٌ قَن يَ مَ، نَشٍيٍ شَ شَرَنيِ مِشِ رَلْيمَ. نَ كُي، نَ وُلٍ قَلّيٍ بَرَ عٍ مَرِفِ رَبٌلٌ، نَشَن عٍ شُنسَرَشِ. نَ قٍ بَرَ عٍ شُن نَكَنَ. مِشِ فبٍفبٍ بِرَ مَ نّ عٍ قْشْ رَ عٍ شَ قٍ حَاشِ كُي. عَلَ شَ نْندِ مَبٍرٍ مَ نّ عٍ تَن شَ قٍ رَ. عٍ وٌ مَدَشُمَ وُلٍيٍ رَ عٍ شَ مِلَنتٍيَ شَ قٍ رَ، كْنْ كِيتِ دْشْشِ عٍ يَ رَ عَ رَكُيَ. عٍ شَ شُننَكَنّ مُ كَنَمَ.
مَلٍكّيٍ تٌ يُنُبِ رَبَ، عَلَ مُ دِحّ عٍ مَ دٍ! عَ نَشَ عٍ وٌلِ يَهَننَمَ، عَ يْلْنشْنيِيٍ سَ عٍ مَ نَ دِ مِ كُي بٍينُن كِيتِ لْشْي شَ عَ لِ. عَلَ مُ دِحّ دُنِحَ مَ عَننَبِ نُهَ شَ وَشَتِ، عَ كَاقِرِيٍ سْنتْ نّ بَنبَرَنيِ رَ. كْنْ عَ نَشَ نُهَ رَكِسِ، نَشَن نُ تِنشِنيِ كَوَندِ مَ، عَ نُن عَ شَ مِشِ سٌلٌقٍرٍ.
عَلَ سٌدٌ مَ نُن فٌمٌرَ رَتْن نّ، عَ عٍ بِرِن فَن، عٍ شَ قِندِ مِسَالِ رَ مِشِ كٌبِيٍ بّ. كْنْ عَ نَشَ لٌتِ رَتَنفَ نَ فبَلٌي مَ. لٌتِ قِندِشِ تِنشِنتْي نَن نَ، نَشَن بْحّ نُ بَرَ رَحَاشُ عَ مَ نَ مِشِ حَاشِيٍ شَ وَلِ كٌبِيٍ شَ قٍ رَ. يِ مِشِ تِنشِنشِ نُ سَبَتِشِ عٍ تَفِ، عَ بْحّ رَحَاشُشِ عَ مَ تّمُي بِرِن عٍ شَ حَاشُحَ شَ قٍ رَ.
نَ نَن عَ مَسٍنشِ، عَ وٌن مَرِفِ قَتَ مِشِ قَنيِ قُلُندٍ قٍ شْرْشْي كُي، عَ مَن قَتَ تِنشِنتَرٍيٍ رَفَتَدٍ هَن كِيتِ لْشْي نَ قَ تّمُي نَشّ. 10 عَ فبٍنفبٍنيِ، عَ يِ رَبَمَ مِشِيٍ نَن نَ نَشٍيٍ بِرَشِ عٍ وَشْنقٍ حَاشِ تُن قْشْ رَ، عٍ قَ مَرِفِ شَ مَنفّيَ مَتَندِ.
نٍيٍ عٍ يّتّ عِفبٌمَ. عٍ سُو سَ عَرِيَننَكَيٍ رَ سْتْدٍ. 11 هَلِ مَلٍكّيٍ، نَشٍيٍ سّنبّ فبٌ عٍ بّ، نٍيٍ مُ سُو سَ عَدَ مَدِيٍ رَ سْتْدٍ مَرِفِ يَ شْرِ. 12 نَ شُرُتَرٍيٍ لُشِ عَلْ وُلَ سُبٍ نَشٍيٍ شَشِلِ مُ نَ، نَشٍيٍ سُشُمَ، عٍ قَشَ. عٍ كٌنبِ تِمَ قٍيٍ مَ، عٍ مُ نَشٍيٍ كٌلٌن. عٍ شَ قٍ رَحْنمَ نّ عَلْ نَ وُلَ سُبٍ نَشٍيٍ شَشِلِ مُ نَ. 13 عٍ تِنشِنتَرٍيَ سَرٍ نَن سْتْمَ. عٍ حّلّشِنمَ وَندُيَ رَبَقٍ رَ يَنيِ شَرٍ رَ. عٍ لُمَ نّ وٌ شَ شُلُنيِيٍ يَ مَ عَلْ نْشْي نَ سَ سٍ سّنِيّنشِ مَ. عٍ حّلّشِنمَ نّ وٌ رَتَنتَنقٍ رَ. 14 عٍ يّنّ رَبَمَ تّمُي بِرِن. عٍ مُ تَفَنمَ يُنُبِ رَبَدٍ. عٍ مِشِيٍ مَدَشُمَ نَشٍيٍ شَ دَنشَنِيَ مُ سَبَتِشِ. مِلَنتٍيَ نَ عٍ بْحّ كُي. عٍ بِرِن دَنكَشِ. 15 عٍ بَرَ كِرَ تِنشِنشِ بّحِن، عٍ قَ بِرَ بٍيٌرِ شَ دِ بَلَمِ شَ كِرَ قْشْ رَ، نَشَن نُ وَ مَ وَلِ تِنشِنتَرٍ سَرٍ شْن مَ. 16 عَلَ نَشَ عَ شَ يُنُبِ مَسٍن عَ بّ عَ شَ سٌقَلٍ سَابُي رَ نَشَن وْيّن عَدَ مَدِ شُي رَ، عَ قَ عَننَبِ بَلَمِ شَ دَشُحَ عِتِ.
17 نَ مِشِيٍ لُشِ نّ عَلْ تِفِيٍ يٍ مُ نَ نَشٍيٍ كُي. عٍ لُشِ نّ عَلْ نُشُييٍ، تُرُننَادّ نَشٍيٍ تُتُنمَ. دِ مِ نَن دْشْشِ عٍ يَ رَ. 18 عٍ وْيّن شُنفبٍ نَن قَلَمَ نَشَن تِدٍ يٌ مُ نَ، عٍ عٍ يّتّ عِفبٌمَ، عٍ مِشِيٍ مَدَشُمَ قٍ سّنِيّنتَرٍيٍ رَ، مِشِ نَشٍيٍ بَشِ بَدٍ يُنُبِتْييٍ يَ مَ. 19 عٍ شْرّيَ لَايِدِ مِشِيٍ بّ، كْنْ عٍ يّتّ كَن قِندِشِ دُنِحَ شَ كٌنيِيٍ رَ، بَرِ مَ عٍ مُ نْمَ عٍ يّتّ بَدٍ عٍ وَشْنقٍ حَاشِيٍ يِ رَ نَشٍيٍ قَمَ عٍ شُن نَكَنَدٍ. مِشِ نَشَن بِرِن لُمَ عَ وَشْنقٍ حَاشِ شَ نْي بُن مَ، عَ بَرَ قِندِ عَ وَشْنقٍ حَاشِ شَ كٌنيِ رَ.
20 شَ مِشِ بَرَ بَ دُنِحَ قٍ كٌبِيٍ يَ مَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ كٌلٌنقٍ سَابُي رَ، وٌن نَكِسِمَ نُن وٌن مَرِفِ، عٍ مَن فبِلٍن نَ قٍيٍ مَ، هَن نٍيٍ مَن نْ عٍ رَ، عَوَ عٍ شَ تْورّ دَنفِمَ عَ سِنفٍ رَ. 21 عٍ لُقٍ عٍ مُ تِنشِنيِ كِرَ كٌلٌن، نَ قِسَ عٍ بّ، دِنّ عٍ شَ نَ كِرَ كٌلٌن، عٍ قَ عٍ كٌبٍ سٌ سّرِيّ سّنِيّنشِ رَ، نَشَن نُ بَرَ قِ عٍ مَ. 22 يِ تَالِ عٍ شَ قٍ مَسٍنمَ عَ قَنيِ رَ؛ «بَرٍ بَرَ عَ شَ بْشُنيِ دٌن. شْسّ مَشَشِ، عَ مَن بَرَ عَ يّتّ مَنْشْ.»