2
عِسِرَيِلَ شَ دِيٍ
عِسِرَيِلَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ رُبٍن، سِمٍيْن، لٍوِ، يُدَ، عِسَكَرِ، سَبُلٌن، دَنَ، يُسُقُ، بُنيَمِن، نَقَتَلِ، فَدِ، نُن عَسٍرِ.
يُدَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عٍرِ، عٌنَن، سٍلَ. سُوَ شَ دِ فِنّ كَنَانكَ نَن عٍ بَرِشِ. يُدَ شَ دِ سِنفٍ عٍرِ نَشَ قٍ حَاشِ رَبَ عَلَتَلَ يَ عِ. عَ عَ قَشَ نَ نَن مَ. يُدَ شَ مَمَدِ تَمَرِ نَشَ ثٍرٍ سِ نُن سٍرَ بَرِ عَ بّ. يُدَ دِ سُولِ سْتْ نَ كِ نّ.
ثٍرٍ سِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ شٍسِرٌن نُن شَمُلِ. سٍرَ شَ دِ سُولِيٍ نَن يَ؛ سِمِرِ، عٍتَنِ، هٍمَن، كَلِكْلِ، نُن دَرَدَ. كَرِ مِ نَشَ عَكَن سْتْ، نَشَن بَرَ قٍ حَاشِ رَبَ عِسِرَيِلَ رَ عَ تٌ سٍ رَتْنشِ تٌنفٌ. عٍتَنِ نَشَ عَسَرَيَ سْتْ.
شٍسِرٌن شَ دِيٍ نَن يَ؛ يٍرَ مٍيلِ، رَ مِ، نُن كَلٍبِ.
10 رَ مِ نَشَ عَمِنَدَبٌ سْتْ. عَمِنَدَبٌ نَشَ نَشَسٌن سْتْ، نَشَن قِندِ يُدَيَكَيٍ شَ مَنفّ رَ. 11 نَشَسٌن نَشَ سَلِمٌن سْتْ. سَلِمٌن نَشَ بٌو سُ سْتْ. 12 بٌو سُ نَشَ عٌبٍدٌ سْتْ. عٌبٍدٌ نَشَ يِسَيِ سْتْ. 13 يِسَيِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عٍلِيَبِ، عَ شَ دِ سِنفٍ، عَبِنَدَبٌ، عَ شَ دِ قِرِن ندٍ، سِمٍيَ، عَ شَ دِ سَشَن ندٍ، 14 نٍتَنٍيلِ، عَ شَ دِ نَانِ ندٍ، رَدَيِ، عَ شَ دِ سُولِ ندٍ، 15 عٌسٍمِ، عَ شَ دِ سٍننِ ندٍ، نُن دَوُدَ، عَ شَ دِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ. 16 يِسَيِ شَ دِ فِنّيٍ نَن يَ؛ سٍرُيَ نُن عَبِفَيِلِ. سٍرُيَ نَشَ دِ شّمّ سَشَن سْتْ؛ عَبِسَيِ، يٌوَبَ، نُن عَسَهّلِ. 17 عَبِفَيِلِ نَشَ عَمَسَ سْتْ يٍتٍرِ بّ، نَشَن قَتَنشِ سُمَيِلَ بْنسْي رَ.
18 شٍسِرٌن شَ دِ كَلٍبِ نَشَ دِيٍ سْتْ عَ شَ فِنّ عَسُبَ رَ. عٍ شِلِ يٍسٍرٍ، سٌبَبٌ، نُن عَرَدٌن. عَ شَ فِنّ يٍرِيٌتِ قَن نَشَ دِ ندٍ سْتْ عَ بّ. 19 عَسُبَ تٌ قَشَ، كَلٍبِ نَشَ عٍقَرَتَ دْشْ، نَشَن شُرُ بَرِ عَ بّ. 20 شُرُ نَشَ عُرِ سْتْ. عُرِ نَشَ بّسَلّلِ سْتْ. 21 شٍسِرٌن تٌ حّ تٌنفٌ سٍننِ سْتْ، عَ نَشَ فَلَدِ بَبَ مَكِرِ شَ دِ فِنّ دْشْ. عٍ نَشَ سٍفُبُ سْتْ. 22 سٍفُبُ نَشَ يَيِرِ سْتْ، نَشَن تَا مْشْحّن نُن سَشَن يَامَرِ فَلَدِ بْشِ مَ. 23 فٍسُرِكَيٍ نُن سِرِيَكَيٍ نَشَ يَيِرِ شَ تَايٍ سْتْ عَ نُن كٍنَتَ نُن تَا تٌنفٌ سٍننِ نَشٍيٍ نَ عَ رَبِلِنيِ. يِ مِشِ بِرِن كٍلِشِ مَكِرِ بْنسْي نّ، فَلَدِ بَبَ. 24 شٍسِرٌن تٌ قَشَ كَلٍبِ عٍقَرَتَ، عَ شَ فِنّ عَبِيَ نَشَ عَسٍشُرِ بَرِ عَ بّ، نَشَن قِندِ تٍكٌوَ بَبَ رَ.
25 شٍسِرٌن شَ دِ سِنفٍ يٍرَ مٍيلِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ رَ مِ، عَ شَ دِ سِنفٍ، بُنَ، عٌرٍنِ، عٌسٍمِ، نُن عَهِيَ. 26 يٍرَ مٍيلِ شَ فِنّ بٌورٍ عَتَرَ نَشَ عٌنَن سْتْ. 27 يٍرَ مٍيلِ شَ دِ سِنفٍ رَ مِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ مَاسَ، يَمِن، نُن عٍكٍرِ. 28 عٌنَن مَ دِيٍ نَن يَ؛ سَمَيِ نُن يَدَ. سَمَيِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ نَدَبٌ نُن عَبِسُرِ. 29 عَبِسُرِ شَ فِنّ عَبِشَيِلِ نَشَ عَشَبَن نُن مٌلِدِ سْتْ. 30 نَدَبٌ شَ دِيٍ نَن يَ؛ سٍلٍدَ نُن عَثَيِمِ. سٍلٍدَ نَشَ قَشَ عَ دِتَرٍ رَ. 31 عَثَيِمِ نَشَ يِسٍيِ سْتْ. يِسٍيِ نَشَ سٍسَان سْتْ. سٍسَان نَشَ عَشَلَيِ سْتْ. 32 سَمَيِ شُنيَ يَدَ شَ دِ نَن يَ؛ يٍتٍرِ نُن يٌنَتَن. يٍتٍرِ نَشَ قَشَ عَ دِتَرٍ رَ. 33 يٌنَتَن شَ دِيٍ نَن يَ؛ ثٍلٍتَ نُن سَسَ. يٍرَ مٍيلِ شَ دِيٍ نَن نَ كِ. 34 سٍسَان مُ دِ شّمّ يٌ سْتْ قٌ دِ فِنّيٍ. عَ شَ كٌنيِ مِسِرَكَ شِلِ يَرَ. 35 سٍسَان نَشَ عَ شَ دِ فِنّ قِ عَ شَ كٌنيِ يَرَ مَ. عَ نَشَ عَتَيِ بَرِ. 36 عَتَيِ نَشَ نَتَن سْتْ. نَتَن نَشَ سَبَدِ سْتْ. 37 سَبَدِ نَشَ عٍقِلَلِ سْتْ. عٍقِلَلِ نَشَ عٌبٍدٌ سْتْ. 38 عٌبٍدٌ نَشَ يٍهُ سْتْ. يٍهُ نَشَ عَسَرَيَ سْتْ. 39 عَسَرَيَ نَشَ شّلّسِ سْتْ. شّلّسِ نَشَ عٍلٍيَسَ سْتْ. 40 عٍلٍيَسَ نَشَ سِسِمَيِ سْتْ. سِسِمَيِ نَشَ سَلُمُ سْتْ. 41 سَلُمُ نَشَ يٍكَمِيَ سْتْ. يٍكَمِيَ نَشَ عٍلِسَمَ سْتْ.
42 يٍرَ مٍيلِ شُنيَ كَلٍبِ شَ دِ سِنفٍ شِلِ مٍسَ. مٍسَ نَشَ سِقِ نُن مَرٍ سَ سْتْ، نَشَن قِندِ شٍبِرٌن بَبَ رَ. 43 شٍبِرٌن شَ دِيٍ نَن يَ؛ كٌرَ، تَثُوَ، رٍكٍمِ، نُن سٍمَ. 44 سٍمَ نَشَ رَشَمِ سْتْ. رَشَمِ نَشَ يٌرٍيَمِ سْتْ. رٍكٍمِ نَشَ سَمَيِ سْتْ. 45 سَمَيِ نَشَ مَيٌن سْتْ. مَيٌن نَشَ بٍتِ سُرُ سْتْ. 46 كَلٍبِ شَ كٌنيِ فِنّ عٍقَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ شَرَنِ، مٌسَ، نُن فَسّسِ. شَرَنِ نَشَ فَسّسِ سْتْ. 47 يَدَيِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ رٍفٍمِ، يٌتَمِ، فٍسَنَ، ثّلّتِ، عٍقَ، نُن سَاقِ. 48 كَلٍبِ شَ كٌنيِ فِنّ مَاكَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ سٍبٍرِ نُن تِرَنَ. 49 عَ مَن نَشَ مَدَ مَننَ بَبَ سَاقِ نُن مَكَبٍنَ نُن فِبِيَ بَبَ سٍوَ بَرِ. كَلٍبِ شَ دِ فِنّ شِلِ عَكَسَ. 50 كَلٍبِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ سٌبَلِ، شُرُ شَ دِ، عَ شَ فِنّ عٍقَرَتَ شَ دِ سِنفٍ، كِرِيَتِ يٍيَرِ مِ بَبَ، 51 سَلِمَ، بّتّلّيمُ بَبَ، نُن شَرٍقَ، بٍتِ فَدٍرِ بَبَ. 52 كِرِيَتِ يٍيَرِ مِ بَبَ سٌبَلِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ هَرٌوٍ، مٍنُهٌتِ بْنسْي تَفِ. 53 كِرِيَتِ يٍيَرِ مِ شَبِلّيٍ نَن يَ؛ عِتِرِكَيٍ، ثُتِكَيٍ، سُو مَكَ، نُن مِسٍرَيِكَيٍ. سٌرٍيَتَكَيٍ نُن عٍسٍتَيٌلِكَيٍ قَتَنشِ عٍ تَن نَن نَ. 54 سَلِمَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ بّتّلّيمُ، نٍتٌقَكَيٍ، عَتِرٌتِ بٍتِ يٌوَبَ، مٍنُهٌتِ بْنسْي تَفِ، سٌرَهَكَيٍ، 55 سّبّلِتِيٍ شَبِلّ نَشٍيٍ سَبَتِشِ يَبّسِ، تِرَتِكَيٍ، سِمٍيَتَكَيٍ، نُن سُكَتِكَيٍ. كٍنِكَيٍ نَن نَ كِ، نَشٍيٍ قَتَنشِ شَمَتَ، رٍكَبُ بَبَ رَ.