29
دَوُدَ شَ مَسٍنيِ عِسِرَيِلَ بّ
مَنفّ دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ حَمَ بِرِن بّ، «ﭑ مَ دِ سُلٍمَنِ، عَلَ نَشَن سُفَندِشِ، عَ مُ فّشِ مْدٍ، عَ سّنبّ مُ فبٌ سِندٍن. وَلِ نَشَن نَ بٍ، عَ فبٌ، بَرِ مَ بَنشِ شَ مُ عَ رَ نَشَن تِمَ مِشِ بّ. عَ تِمَ عَلَتَلَ نَن بّ. ﭑ بَرَ ﭑ سّنبّ بِرِن سَ ﭑ مَرِفِ عَلَ سَفٌي عَ شَ بَنشِ تِقٍ رَ. ﭑ بَرَ شّيمَ، فبٍتِ، يْشُي، وُرٍ، وُرِ، فّمّ تٌقَنيِ، دِيَمَن مْولِ بِرِن، نُن فّمّ قِيشّ فبٍفبٍ مَلَن، عَلَكٌ عٍ شَ رَوَلِ عٍ رَوَلِ كِ مَ. دَنفِ نَ رَ، ﭑ بَرَ ﭑ هَرِفٍ بِرِن، شّيمَ نُن فبٍتِ، قِ ﭑ مَرِفِ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ شَ قٍ رَ، بَرِ مَ يِ وَلِ تِدٍ فبٌ ﭑ بّ. ﭑ هَرِفٍ نَن يَ؛ شّيمَ عٌقِرِ دَاشِ كِلٌ وُلُ كّمّ وُلُ قِرِن، فبٍتِ قَنيِ كِلٌ وُلُ كّمّ قِرِن تٌنفٌ سَشَن نُن سٌلٌمَسَشَن. نَ قِندِ مَ بَنشِ يِرٍيٍ مَسٌ سٍ نَن نَ. شّيمَ نُن فبٍتِ بِرِن شَ رَوَلِ عَ رَوَلِ كِ مَ، عَلَكٌ وَلِكّيٍ شَ وَلِ شَ سْونّيَ. يَكْسِ، ندٍ بَرَ حَنِفٍ ندٍ تٌنفٌ عَلَتَلَ بّ تٌ؟»
دٍنبَيَ شُنيِيٍ، عِسِرَيِلَ بْنسْي كُنتِفِيٍ، مِشِ وُلُ نُن مِشِ كّمّ شُنيِيٍ، نُن مَنفّ شَ وَلِ شُنيِيٍ نَشَ حَنِفٍ تٌنفٌ يِ وَلِ شَ قٍ رَ. عٍ نَشَ يِ هَرِفٍ شَسَبِ قِ عَلَ شَ بَنشِ شَ قٍ رَ؛ شّيمَ، كِلٌ وُلُ كّمّ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ، فبٍتِ كِلٌ وُلُ كّمّ سَشَن تٌنفٌ نَانِ، يْشُي كِلٌ وُلُ كّمّ سٍننِ قُ نُن قِرِن، عَ نُن وُرٍ كِلٌ مِلِيْن سَشَن وُلُ كّمّ نَانِ. بِرِن نَشَ فّمّ تٌقَنيِيٍ سٌ يّشِيّلِ فٍرِ سٌنكَ يِ رَ، نَشَن نُ نَاقُلِ رَفَتَمَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ شَ قٍ رَ. حَمَ نَشَ سّيوَ عٍ حَنِفٍ شَ قٍ رَ، بَرِ مَ عٍ نَ رَبَشِ عٍ بْحّ بِرِن نَن نَ عَلَتَلَ بّ. مَنفّ دَوُدَ قَن نَشَ سّيوَ نَ شَ قٍ رَ.
10 دَوُدَ نَشَ عَلَتَلَ تَنتُ حَمَ بِرِن يَ شْرِ. عَ نَشَ عَ قَلَ،
«مُشُ بٍنبَ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ،
تَنتُي نَ عِ بّ عَبَدَن.
11 عَلَتَلَ، بِنيّ، سّنبّ، نُن مَتْشْي بِرِن نَ عِ بّ.
سٍ نَشَن بِرِن نَ كٌورٍ نُن بْشِ مَ،
عِ تَن نَن فبٍ عَ رَ.
دُنِحَ بِرِن نَ عِ تَن نَن شَ مَنفّيَ بُن مَ.
12 بَننَيَ نُن شُننَكٍلِ قَتَنشِ عِ تَن نَن نَ.
عِ سٍ بِرِن يَمَرِ مَ،
سّنبّ بِرِن نَ عِ يِ رَ.
عِ كٍرٍن نَن نْمَ مِشِ فبٌدٍ،
عِ كٍرٍن نَن نْمَ عَ رَ سَبَتِدٍ.»
13 «مُشُ مَرِفِ عَلَ، تٌ، مُشُ بَرَ عِ تَنتُ، مُشُ بَرَ عِ شِلِ مَكَابَشِ مَتْشْ. 14 ﭑ تَن نُن ﭑ مَ حَمَ سّنبّ مُ نْمَ يِ هَرِفٍ مْولِ سْتْدٍ. عَ بِرِن كٍلِمَ عِ تَن نَن مَ. مُشُ تَن مُ سٍسٍ قِمَ، عِ تَن سِنفٍ مُ نَشَن قِشِ مُشُ مَ. 15 مُشُ لُمَ عَلْ شْحّيٍ عِ يَ عِ، عَلْ مُشُ بٍنبَيٍ. مُشُ شَ سِمَيَ لُشِ نّ يِ بّندّ قُحِ قَرِ عَلْ نِينِ نَشَن مِنِمَ عَ مُ بُ عَ لْي. شَشِلِ تِدٍ يٌ مُ نَ مُشُ بّ. 16 مُشُ مَرِفِ عَلَتَلَ، يِ هَرِفٍ قَنيِ بِرِن كٍلِمَ عِ تَن نَن مَ، مُشُ نَشَن شُنلَنشِ عَلَكٌ مُشُ شَ بَنشِ تِ عِ شِلِ سّنِيّنشِ بّ. عِ تَن نَن فبٍ نَ عَ بِرِن نَ.»
17 «ﭑ مَرِفِ عَلَ، ﭑ عَ كٌلٌن عِ بْحّ بِرِن كٌلٌن، تِنشِنيِ مَن رَقَن عِ مَ. ﭑ يِ سّرّشّ حَنِفٍشِ عِ بّ ﭑ بْحّ تِنشِنشِ نَن نَ. ﭑ مَن بَرَ عَ تٌ، عِ شَ حَمَ قَن سّرّشّ قِشِ عِ مَ عَ تَن حَنِفٍ كٍرٍنيِ نَن كُي عٍ سّيوَشِ رَ. 18 مُشُ بَبَيٍ عِبُرَهِمَ، عِسِيَفَ، عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ شَ يِ شَشِلِ رَ سَبَتِ عِ شَ حَمَ بْحّ كُي، عَلَكٌ عٍ نَشَ عِ يَنقَ. 19 ﭑ مَ دِ سُلٍمَنِ مَلِ عَلَكٌ عَ قَن شَ بِرَ عِ شَ يَامَرِ، عِ شَ شَرَنيِ، نُن عِ شَ سّرِيّ قْشْ رَ عَ بْحّ بِرِن نَ. عَ مَن شَ يِ بَنشِ تِ ﭑ نَشَن قْلْشِ يِ كِ.»
20 دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ حَمَ بِرِن بّ، «وٌ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ تَنتُ.» حَمَ نَشَ عٍ بَبَيٍ مَرِفِ عَلَتَلَ تَنتُ، عٍ قَ عٍ عِفٌرٌ، عٍ عٍ قٍلٍن عَلَتَلَ بّ مَنفّ يَ شْرِ. 21 نَ لْشْي كُيٍ عِبَ، عِسِرَيِلَ نَشَ سّرّشّيٍ نُن سّرّشّ فَن دَاشِ فبٍفبٍ بَ عَلَتَلَ بّ؛ تُورَ وُلُ كٍرٍن، يّشّي كٌنتٌنيِ وُلُ كٍرٍن، يّشّي لَنمَ وُلُ كٍرٍن، وّنِ سّرّشّ، عَ نُن سّرّشّ فبّتّيٍ. 22 عٍ نَشَ عٍ دّفٍ نَ لْشْي، عٍ عٍ مِن عَلَتَلَ يَ عِ حّلّشِنيِ بٍلٍبٍلٍ كُي. عٍ مَن نَشَ دَوُدَ شَ دِ سُلٍمَنِ تِ مَنفّ رَ عَ سَنمَيَ قِرِن ندٍ. عٍ نَشَ تُرٍ سَ عَ شُنيِ مَ عَلَتَلَ يَ عِ، عَ شَ قِندِ عٍ شَ يَرٍرَتِ رَ. عٍ نَشَ سَدْكِ قَن تِ سّرّشّدُبّ رَ. 23 سُلٍمَنِ نَشَ دْشْ عَلَتَلَ شَ مَنفّ كِبَنيِ كُي، عَ قِندِ مَنفّ رَ عَ بَبَ دَوُدَ حْشْي رَ. عَ نَشَ شُننَكٍلِ سْتْ، عِسِرَيِلَ بِرِن نَشَ عَ شَ يَامَرِ رَبَتُ. 24 كُنتِفِيٍ، سْورِيٍ، نُن مَنفّ دَوُدَ شَ دِيٍ بِرِن نَشَ تِن لُدٍ مَنفّ سُلٍمَنِ شَ يَامَرِ بُن مَ. 25 عَلَتَلَ نَشَ سُلٍمَنِ شَ قٍ عِتٍ عِسِرَيِلَكَ بِرِن يَ شْرِ. عَ نَشَ عَ شَ مَنفّيَ عِتٍ دَنفِ عِسِرَيِلَ مَنفّ سِنفٍيٍ بِرِن نَ.
دَوُدَ شَ لَاشِرَ
26 يِسَيِ شَ دِ دَوُدَ نَشَ مَنفّيَ رَبَ عِسِرَيِلَ بِرِن شُن نَ. 27 عَ حّ تٌنفٌ نَانِ مَنفّيَ نَن نَبَ. عَ حّ سٌلٌقٍرٍ رَبَ شٍبِرٌن، عَ حّ تٌنفٌ سَشَن نُن سَشَن نَبَ دَرِ سَلَمُ. 28 عَ نَشَ سِمَيَ قَنيِ كَمَلِشِ سْتْ، عَ لَاشِرَيَ قٌرِحَ قَنيِ نُن سّيوّ كُي. هَرِفٍ كَنيِ نَن نُ عَ رَ، عَ شِلِ قَن نُ فبٌ. عَ شَ دِ سُلٍمَنِ نَن تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ. 29 مَنفّ دَوُدَ نَشَن نَبَشِ، عَ قْلّ نُن عَ رَحْنيِ، نَ بِرِن سّبّشِ عَننَبِ سَمُوٍلِ، عَننَبِ نَتَن، نُن عَننَبِ فَدِ شَ كِتَابُييٍ كُي. 30 يِ كِتَابُييٍ عَ شَ مَنفّيَ قَنيِ شَ قٍ قَلَمَ، نَشَن دَنفِشِ عَ شَ وَشَتِ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ نُن بْشِ فبّتّيٍ مَ.