11
دَوُدَ نُن بَتِسٍبَ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِ ٢٠‏؛١
نَ حّ عِفبِلٍنيِ، مَنفّيٍ نُ فٍرٍيٍ تِمَ وَشَتِ نَشّ، دَوُدَ نَشَ يٌوَبَ نُن عِسِرَيِلَ سْورِيٍ شّي عَمٌنِكَيٍ فٍرٍدٍ، عَ نُن رَبَ تَا سُشُدٍ. كْنْ دَوُدَ تَن نَشَ لُ دَرِ سَلَمُ. نُنمَرٍ ندٍ، دَوُدَ نَشَ كٍلِ عَ شَ سَدٍ مَ، عَ سِفَ عَ مَحّرّدٍ عَ شَ كٌورٍ بَنشِ قَرِ. كٍلِقٍ نَ يِرٍ عِتٍشِ، عَ نَشَ فِنّ تٌقَنيِ ندٍ تٌ، عَ نَ عَ مَشَقٍ. دَوُدَ نَشَ مِشِ ندٍ شّي عَ شَ قٍ مَشْرِندٍ. عَ نَشَ قَ عَ قَلَ عَ بّ، عَ عٍلِيَمِ شَ دِ بَتِسٍبَ نَن عَ رَ، نَشَن دْشْشِ عُرِ شِتِكَ شْن. دَوُدَ نَشَ مِشِيٍ شّي، عٍ شَ عَ شِلِ. عَ تٌ قَ، دَوُدَ نَشَ عَ كٌلٌن فِنّ رَ. نَ دَنفِ شَنبِ، بَتِسٍبَ نَشَ فبِلٍن عَ شْنيِ. نَ تّمُي عَ نُ بَشِ فّدٍ عَ شَ كِكٍ وَلِ رَ. بَتِسٍبَ تٌ عَ كٌلٌن عَ بَرَ تّيفّ، عَ نَشَ نَ قَلَ دَوُدَ بّ، عَ نَشّ، «ﭑ بَرَ قُرِ تٌنفٌ.»
نَ كُي، دَوُدَ نَشَ يٌوَبَ يَمَرِ، عَ شَ عُرِ شِتِكَ رَقَ عَ تَن دَوُدَ مَ كٍلِ فٍرٍ يِرٍ. يٌوَبَ نَشَ نَ رَبَ، عُرِ نَشَ سِفَ دَوُدَ يِرٍ. دَوُدَ نَشَ مَشْرِنيِ ندٍيٍ تِ عَ مَ يٌوَبَ نُن عَ شَ سْورِيٍ شَ قٍ رَ، نَشٍيٍ نُ نَ فٍرٍ سٌقٍ. نَ دَنفِ شَنبِ، دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عُرِ بّ، «سِفَ عِ شْنيِ، عِ شَ سَ عِ مَشَ.» عُرِ تٌ كٍلِ مَنفّ بَنشِ سِفَقٍ عَ شْنيِ، دَوُدَ نَشَ سٍ قَنيِ ندٍ رَ سَنبَ عَ مَ.
كْنْ عُرِ مُ فبِلٍن عَ شْنيِ. عَ نَشَ شِ مَنفّ شَ بُنتُنيِ كُي مَنفّ مَكَنتّيٍ يَ مَ. 10 نَ كُيٍ عِبَ مِشِ ندٍ نَشَ سَ عَ قَلَ دَوُدَ بّ، «عُرِ مُ سِفَ عَ شْنيِ.» نَ كُي، دَوُدَ نَشَ عُرِ شِلِ، عَ عَ مَشْرِن، «مُنقٍ رَ عِ مُ فبِلٍن عِ شْنيِ؟ عِ مُ كٍلِشِ بِيَاسِ شّ؟» 11 عُرِ نَشَ عَ يَابِ، «عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ، عِسِرَيِلَ، نُن يُدَيَ سْورِيٍ، نُن ﭑ مَرِفِ يٌوَبَ، عٍ بِرِن نَ لٍيلٍ بُن مَ فٍرٍ يِرٍ. عَ لَنمَ ﭑ تَن شَ سٌ ﭑ شْنيِ، ﭑ شَ ﭑ دّفٍ، ﭑ شَ ﭑ مِن، ﭑ نُن ﭑ مَ فِنّ شَ كَقُ نَ كُي؟ ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ عِ شَ سِمَيَ يَتِ رَ، ﭑ مُ نَ قٍ مْولِ رَبَمَ.»
12 دَوُدَ نَشَ عَ يَابِ، «عِ شَ لُ بٍ تٌ. تِنَ ﭑ عِ بّحِنمَ نّ.» نَ كُي عُرِ نَشَ لُ دَرِ سَلَمُ نَ شِ قِرِنيِ. 13 دَوُدَ نَشَ عَ شِلِ عَ شَ عَ دّفٍ عَ شْنيِ. نَ تّمُي دَوُدَ نَشَ عَ رَ سِيسِ، كْنْ نَ كْي رَ عُرِ مُ سِفَ عَ شْنيِ. عَ مَن نَشَ شِ مَنفّ مَكَنتّيٍ يَ مَ. 14 نَ كُيٍ عِبَ، دَوُدَ نَشَ بَتَاشّ سّبّ يٌوَبَ مَ، عَ عَ سٌ عُرِ يِ رَ. 15 عَ سّبّشِ نَ بَتَاشّ كُي، «وٌ شَ عُرِ تِ يِرٍ ندٍ فٍرٍ شْرْشْشِ دّننَشّ. فٍرٍ كُي وٌ شَ وٌ مَفبِلٍن وٌ كٍلِ عَ شُن، عَلَكٌ عَ شَ قَشَ نَ فٍرٍ كُي.»
16 يٌوَبَ نَشَ عُرِ تِ يِرٍ ندٍ عَ عَ كٌلٌن فٍرٍ شْرْشْشِ دّننَشّ كِ قَنيِ. 17 تَاكَيٍ تٌ مِنِ يٌوَبَ شِلِ مَ، دَوُدَ شَ مِشِ ندٍيٍ نَشَ سْنتْ. عُرِ شِتِكَ نُ نَ نٍيٍ يَ مَ. 18 يٌوَبَ نَشَ شّيرَ شّي دَوُدَ يِرٍ، عَ قٍ بِرِن دّنتّفّ عَ بّ نَشَن دَنفِشِ نَ فٍرٍ كُي. 19 يٌوَبَ نَشَ عَ قَلَ نَ شّيرَ بّ، «عِ نَ فّ نَ دّنتّفّ سَدٍ، 20 شَ مَنفّ قَ شْنْ، عَ قَ يِ وْيّنيِ مْولِ قَلَ، ‹مُنقٍ رَ وٌ وٌ مَسٌشِ نَ تَا رَ عَ فبٍ رَ فٍرٍ سٌدٍ؟ وٌ مُ نُ عَ كٌلٌن عَ عٍ نْمَ بُنيِ تِدٍ كٍلِقٍ تَا تّتّ قَرِ مَ؟ 21 يٍرُبٍسٍتِ شَ دِ عَبِمٍلٍكِ مُ قَشَ نَ كِ شّ؟ فِنّ ندٍ نَن عَ فْنْ فّمّ شُنفبٍ رَ كٍلِقٍ تّبّسِ تَا تّتّ رَ. وٌ وٌ مَسٌشِ نَ تّتّ رَ مُنقٍ رَ؟› نَ تّمُي عِ شَ يِ وْيّنيِ سَ عِ شَ دّنتّفّ قَرِ، عَ قَلَقٍ رَ، ‹عِ شَ كٌنيِ عُرِ شِتِكَ قَن بَرَ قَشَ نَ فٍرٍ كُي.›»
22 شّيرَ نَشَ سِفَ، عَ قٍ بِرِن دّنتّفّ سَ دَوُدَ بّ نَشَن دَنفِ فٍرٍ كُي عَلْ يٌوَبَ عَ قَلَ عَ بّ كِ نَشّ. 23 عَ نَشّ، «يِ مِشِيٍ بَرَ نْ مُشُ رَ. عٍ تٌ مِنِ تَا قَرِ مَ، مُشُ نَشَ عٍ مَتُتُن هَن عٍ مَن نَشَ سٌ تَا سٌدٍ دّ رَ. 24 كْنْ نَ تّمُي مِشِ فبّتّيٍ نَشَ شَلِيٍ وٌلِ مُشُ مَ كٍلِقٍ تَا تّتّ قَرِ. مُشُ شَ مِشِ ندٍيٍ نَشَ قَشَ، هَلِ عِ شَ كٌنيِ دِ عُرِ، نَ شِتِكَ.» 25 دَوُدَ نَشَ نَ شّيرَ يَابِ يِ رَ، «يٌوَبَ، عِ بْحّ نَشَ رَحَاشُ عِ مَ يِ قٍ مَ، بَرِ مَ فٍرٍ تَن كُي، قٌ مِشِ ندٍ شَ قَشَ نّ. عِ شَ نَ تَا سُشُ سّنبّ رَ، عِ عَ بِرِن كَنَ.» عِ تَن قَن شَ عَ رَلِمَنِيَ.
26 عُرِ شَ فِنّ تٌ عَ مّ عَ شَ مْرِ بَرَ قَشَ، عَ نَشَ كَاحّ قٍ رَبَ. 27 عَ شَ كَاحّ قٍ تٌ بَ عَ رَ، دَوُدَ نَشَ عَ شِلِ، عَ عَ قِندِ عَ شَ فِنّ رَ. نَ تّمُي عَ نَشَ دِ شّمّ كٍرٍن بَرِ عَ بّ. كْنْ دَوُدَ نَشَن نَبَشِ، نَ مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ.