18
دَوُدَ عَبِسَلٌمِ فٍرٍقٍ
دَوُدَ نَشَ عَ شَ سْورِيٍ كْنتِ، عَ مَنفّيٍ سُفَندِ فَلِ دِيٍ بّ، مِشِ وُلُ كٍرٍن نُن مِشِ كّمّ دَاشِ. دَوُدَ نَشَ عَ شَ سْورِيٍ عِتَشُن دْشْ سَشَن نَ. عَ سِنفٍ شُنيِ نَشَ قِندِ يٌوَبَ رَ، عَ قِرِن ندٍ شُنيِ نَشَ قِندِ سٍرُيَ شَ دِ عَبِسَيِ رَ، يٌوَبَ شُنيَ، عَ سَشَن ندٍ شُنيِ نَشَ قِندِ عِتَيِ رَ، فَتِكَ. مَنفّ دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «ﭑ قَن لُمَ وٌ سّيتِ مَ يِ فٍرٍ كُي.» كْنْ عَ شَ سْورِيٍ نَشَ تٌندِ، عَ قَلَقٍ رَ، «عَ مُ لَنمَ عِ قَن شَ سٌ فٍرٍ كُي. شَ مُشُ سَ مُشُ فِمَ نّ، نَ مُ قِندِ مَ قٍقٍ رَ عٍ بّ. هَلِ وٌن مَ فَلِ دِيٍ سّيتِ سَ قَشَ نّ، نَ تِدٍ مُ لُمَ عٍ بّ. كْنْ عِ تَن تِدٍ دَنفِ سْورِ وُلُ قُ رَ. عَ قَن كِ مَ، عَ لَنمَ عِ شَ لُ تَا كُي، عَلَكٌ عِ شَ نْ مِنِدٍ مُشُ مَلِدٍ شَ قٍيٍ مُ سَ سْونّيَ.» مَنفّ نَشَ عٍ يَابِ، عَ نَشّ، «عَوَ، وٌ سَفٌ.» فَلِ دِيٍ نَشَ مِنِ عٍ دْشْ كِ مَ مِشِ وُلُ نُن مِشِ كّمّ دَاشِ، مَنفّ قَن نُ تِشِ تَا نَادّ رَ. مَنفّ نَشَ يٌوَبَ، عَبِسَيِ، نُن عِتَيِ يَمَرِ، «وٌ نَشَ قٍ شْرْشْي رَبَ عَبِسَلٌمِ رَ ﭑ مَ قٍ شَنُنتٍيَ مَ.» حَمَ بِرِن نَشَ مَنفّ شَ يَامَرِ مّ، عَ نَشَن قَلَشِ سْورِ يَرٍرَتِيٍ بّ عَبِسَلٌمِ شَ قٍ رَ.
فَلِ دِيٍ نَشَ مِنِ تَا قَرِ مَ عِسِرَيِلَ فٍرٍدٍ. فٍرٍ نَشَ سِن يّ عٍقِرَ مِ قْتْنيِ كُي. دَوُدَ شَ سْورِيٍ نَشَ شُننَكٍلِ قَنيِ سْتْ، عٍ عِسِرَيِلَكَ وُلُ مْشْحّن قَشَ نَ لْشْي كٍرٍنيِ. فٍرٍ نَشَ دِن بْشِ بِرِن نَ. سْورِ فبٍفبٍ نَشَ لْي قْتْنيِ كُي دَنفِ عَ قَشَشِيٍ رَ سَنتِدّفّمَ رَ.
دَوُدَ شَ سْورِيٍ نَشَ عَبِسَلٌمِ لِ قْتْنيِ كُي. عَ شَ سٌقَلٍ تِشِ وُرِ شُنفبٍ ندٍ بُن مَ، عَبِسَلٌمِ شُنسّشّ كُيٍ كَنكَنشِ وُرِ سَلٌنيِيٍ مَ، عَ قَ سِنفَن كُيٍ مَ. عَ شَ سٌقَلٍ نَشَ عَ فِ. 10 سْورِ ندٍ تٌ نَ تٌ، عَ نَشَ سَ عَ قَلَ يٌوَبَ بّ، عَ نَشّ، «ﭑ بَرَ عَبِسَلٌمِ تٌ، عَ فبَكُشِ وُرِ شُنفبٍ ندٍ رَ.» 11 يٌوَبَ نَشَ عَ يَابِ، «عِ تٌ عَ تٌ، مُنقٍ رَ عِ مُ عَ قَشَ كٍرٍن نَ؟ شَ عِ نَ رَبَ نُ، ﭑ فبٍتِ كٌلٍ قُ نُن بّلّتِ كٍرٍن نَن قِمَ عِ مَ نَ قٍ رَبَشِ سَرٍ رَ.» 12 نَ شّمّ نَشَ عَ قَلَ يٌوَبَ بّ، «هَلِ عِ فبٍتِ كٌلٍ وُلُ كٍرٍن قِ ﭑ مَ، ﭑ مُ دِنمَ مَنفّ شَ دِ شّمّ رَ، بَرِ مَ مَنفّ عِ تَن نُن عَبِسَيِ يَمَرِ مُشُ بِرِن يَ شْرِ نّ، ‹وٌ نَشَ قٍ شْرْشْي رَبَ عَبِسَلٌمِ رَ ﭑ مَ قٍ شَنُنتٍيَ مَ.› 13 شَ ﭑ سَ نَ قٍ رَبَ نُ، سٍسٍ مُ نْمَ ﭑ تَنفَدٍ مَنفّ مَ، نَشَن قَمَ قٍ بِرِن كٌلٌندٍ. هَلِ عِ تَن مُ نْمَ ﭑ نَتَنفَدٍ عَ مَ.» 14 يٌوَبَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ مُ لُمَ بٍ ﭑ دّ مَكَنَقٍ رَ عِ بّ.» عَ نَشَ تَنبّ سَشَن تٌنفٌ، عَ سَ عٍ بَنبَن عَبِسَلٌمِ سٌندٌنيِ مَ. هَن نَ وَشَتِ عَبِسَلٌمِ نُ فبَكُشِ وُرِ مَ، عَ مُ نُ قَشَشِ. 15 سّفّتَلَ قُ نَشٍيٍ نُ يٌوَبَ شَ فٍرٍ سٌسٍيٍ مَشَنِنمَ، نٍيٍ نَشَ عَبِسَلٌمِ رَبِلِن، عٍ عَ بْنبْ هَن عَ قَشَ.
16 نَ تّمُي يٌوَبَ نَشَ سَرَ قٍ، عَلَكٌ حَمَ شَ فبِلٍن عِسِرَيِلَكَيٍ قْشْ رَ. 17 عٍ نَشَ عَبِسَلٌمِ تٌنفٌ، عٍ عَ سَ يِلِ شُنفبٍ ندٍ كُي قْتْنيِ تَفِ، عٍ فّمّ فبٍفبٍ كٌتٌ عَ قَرِ. عِسِرَيِلَكَ بِرِن نَشَ عٍ فِ، عٍ نَشَ سِفَ عٍ شْنيِ. 18 عَبِسَلٌمِ نُ بَرَ فّمّ تْنشُمَ مَسٌلِ، عَ عَ تِ مَنفّ شَ فُلُنبَ كُي. عَ نُ بَرَ عَ قَلَ، «دِ يٌ مُ نَ ﭑ بّ نَشَن ﭑ شِلِ بِنيَمَ.» نَ كُي عَ نَشَ عَ يّتّ شِلِ سَ نَ فّمّ تْنشُمَ شُن مَ. هَن تٌ مِشِيٍ نَ شِلِمَ «عَبِسَلٌمِ شَ فّمّ تْنشُمَ.»
19 سَدْكِ شَ دِ عَشِمَاسِ نَشَ عَ قَلَ يٌوَبَ بّ، «عَ لُ ﭑ شَ سَ عَ مَسٍن مَنفّ بّ عَ عَلَتَلَ بَرَ عَ رَكِسِ عَ يَشُي بّلّشّ.» 20 يٌوَبَ نَشَ عَ يَابِ، «نَ مُ قِندِ مَ شِبَارُ قَنيِ شَ رَ تٌ. تّمُي فبّتّ عِ نْمَ شِبَارُ قَنيِ مَسٍندٍ مَنفّ بّ، كْنْ تٌ مُ لَنمَ بَرِ مَ مَنفّ شَ دِ بَرَ قَشَ.» 21 يٌوَبَ نَشَ عَ قَلَ كُسِكَ ندٍ بّ، «سِفَ، عِ سَ عَ دّنتّفّ مَنفّ بّ عِ نَشَن تٌشِ بٍ.» كُسِكَ تٌ فّ عَ شِنبِ سِندٍ يٌوَبَ بُن مَ، عَ نَشَ سِفَ مَقُرٍنيِ رَ.
22 سَدْكِ شَ دِ عَشِمَاسِ قَن نَشَ عَ قَلَ يٌوَبَ بّ، «يَندِ، عَ لُ ﭑ قَن شَ سِفَ مَنفّ يِرٍ كُسِكَ قْشْ رَ.» يٌوَبَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ مَ دِ، عِ وَ مَ سِفَقٍ مُنقٍ رَ؟ يِ بِيَاسِ مُ قِندِشِ شِبَارُ قَنيِ رَ.» 23 عَشِمَاسِ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عَ قَ قِندِ قٍقٍ رَ، ﭑ تَن وَ مَ سِفَقٍ نَ مَسٍنيِ رَ.» يٌوَبَ نَشَ عَ يَابِ، «عَوَ يِرٍ، سِفَ.» عَشِمَاسِ نَشَ مِنِ يُرُدّن فُلُنبَ بِرِ رَ، عَ دَنفِ نَ كُسِكَ رَ.
24 دَوُدَ نُ دْشْشِ تَا نَادّ دّ رَ. تَا كَنتَمَ نَشَ تٍ تّتّ قَرِ نَادّ بِرِ رَ. عَ تٌ عَ يَ رَ سِفَ، عَ نَشَ سَ مِشِ ندٍ تٌ قَ رَ عَ كٍرٍن. 25 تَا كَنتَمَ تٌ نَ قَلَ عَ شُي عِتٍشِ رَ، مَنفّ نَشَ عَ قَلَ، «شَ مِشِ كٍرٍن نَ عَ رَ، عَ نَ قَقٍ شِبَارُ نَن نَ.» نَ شّمّ تٌ نُ نَ قَقٍ، 26 تَا كَنتَمَ نَشَ مِشِ فبّتّ تٌ، نَشَن نَ قَقٍ عَ فِ رَ. عَ نَشَ عَ قَلَ عَ شُي عِتٍشِ رَ، «مِشِ فبّتّ نَ قَقٍ عَ فِ رَ.» مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «نَ قَن قَقٍ شِبَارُ ندٍ نَن نَ.» 27 تَا كَنتَمَ نَشَ عَ قَلَ، «عَ لُشِ ﭑ بّ عَلْ سَدْكِ شَ دِ عَشِمَاسِ نَن يَرٍ. ﭑ عَ فِ كِ كٌلٌن.» مَنفّ نَشّ، «مِشِ قَنيِ نَن عَ رَ. عَ نَ قَقٍ شِبَارُ قَنيِ نَن نَ.» 28 عَشِمَاسِ تٌ مَكْرّ مَنفّ رَ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ شُي عِتٍشِ رَ، «فٍرٍ بَرَ سْونّيَ!» عَ نَشَ عَ يَتَفِ رَقٍلٍن بْشِ مَ، عَ قَ عَ قَلَ، «تَنتُي نَ عِ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ، نَشَن ﭑ مَ مَنفّ يَشُييٍ رَفٌرٌ مَ عَ بُن مَ!» 29 مَنفّ نَشَ عَ مَشْرِن، «عَبِسَلٌمِ فٌ، تَنَ مُ نَ ﭑ مَ قٌنِكٍ مَ؟» عَشِمَاسِ نَشَ عَ يَابِ، «يٌوَبَ تٌ ﭑ تَن نُن مَنفّ شَ كٌنيِ ندٍ شّي، قٍ ندٍ نُ نَ، كْنْ ﭑ مُ عَ كٌلٌن قٍ نَشَن عَ رَ.» 30 مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «لُ بٍ سِندٍن.» عَشِمَاسِ نَشَ تِ عَ شَتِ مَ.
31 كُسِكَ تٌ سٌ، عَ نَشَ عَ قَلَ، «ﭑ مَ مَنفّ، ﭑ بَرَ قَ شِبَارُ ندٍ رَ عِ بّ. تٌ، عَلَتَلَ بَرَ عِ رَكِسِ عِ يَشُييٍ بّلّشّ تِنشِنيِ رَ.» 32 مَنفّ نَشَ عَ مَشْرِن، «عَبِسَلٌمِ فٌ، تَنَ مُ نَ ﭑ مَ قٌنِكٍ مَ؟» عَ نَشَ عَ يَابِ، «مَنفّ، مِشِ نَشٍيٍ قٍ حَاشِ رَبَمَ عِ رَ، نُن عِ يَشُييٍ بِرِن نَ، عٍ شَ قٍ شَ حْن عَلْ نَ قٌنِكٍ عَبِسَلٌمِ.»