2
مَنفّ قِرِن
نَ تٌ دَنفِ، دَوُدَ نَشَ عَلَتَلَ مَشْرِن، عَ نَشّ، «ﭑ شَ تٍ يُدَ تَا ندٍ كُي؟» عَلَتَلَ نَشَ عَ يَابِ، عَ نَشّ، «عِيٌ.» دَوُدَ مَن نَشَ عَ مَشْرِن، «يُدَ تَا مُندُن؟» عَلَتَلَ نَشَ عَ يَابِ، «هٍبِرٌن بْشِ.» نَ كُي دَوُدَ نَشَ تٍ نَا عَ نُن عَ شَ فِنّ قِرِنيِيٍ؛ عَشِنٌوَ مَ يِسِرٍيلِكَ نُن نَبَلِ كَرٍ مٍلٍكَ شَ فِنّ قٌرِ عَبِفَيِلِ. دَوُدَ نَشَ عَ قْشِرَبِرّيٍ نُن عٍ شَ دٍنبَيَيٍ شَنِن عَ شُن مَ. عٍ نَشَ سَ سَبَتِ هٍبِرٌن بْشِ.
يُدَ شّمّيٍ نَشَ عٍ مَلَن هٍبِرٌن، عٍ قَ دَوُدَ قِندِ يُدَ بْنسْي مَنفّ رَ. دَوُدَ تٌ عَ كٌلٌن عَ يَبّسِ فَلَدِ شّمّيٍ نُ بَرَ سْلُ رَفَتَ، عَ نَشَ شّيرَيٍ شّي عٍ شْن مَ، عٍ شَ سَ عَ قَلَ عٍ بّ، «عَلَ شَ وٌ بَرَايِ وٌ شَ هِننّ شَ قٍ رَ وٌ نَشَن مَسٍنشِ سْلُ بّ عَ شَ مَرَفَتّ كُي. عَلَتَلَ شَ هِننّ وٌ رَ، عَ شَ لُ وٌ سّيتِ مَ. ﭑ قَن هِننّمَ نّ وٌ رَ نَ شَ قٍ رَ. وٌ لِمَنِيَ تٌنفٌ، وٌ سّنبّ سْتْ، بَرِ مَ وٌ مَرِفِ سْلُ بَرَ قَشَ، يُدَ بْنسْي بَرَ ﭑ تَن سُفَندِ عٍ شَ مَنفّ رَ.»
نَ تّمُي، سْلُ شَ سْورِيٍ شَ مَنفّ عَبٍنٍرِ نُ بَرَ سْلُ شَ دِ عِسِبٌسٍتِ شَنِن مَشَنَيِمِ. عَ نَشَ عَ قِندِ عَسُرِ، يِسِرٍيلِ، عٍقِرَ مِ، نُن عِسِرَيِلَ بِرِن مَنفّ رَ. 10 سْلُ شَ دِ عِسِبٌسٍتِ نُ بَرَ حّ تٌنفٌ نَانِ سْتْ، عَ قِندِشِ مَنفّ رَ تّمُي نَشّ عِسِرَيِلَ شُن مَ. عَ نَشَ عٍ يَمَرِ حّ قِرِن بُن مَ. كْنْ يُدَ بْنسْي تَن نَشَ لُ دَوُدَ شَ مَنفّيَ بُن مَ. 11 دَوُدَ نَشَ يُدَ بْنسْي يَامَرِ حّ سٌلٌقٍرٍ كِكٍ سٍننِ هٍبِرٌن كُي.
12 نٍرِ شَ دِ عَبٍنٍرِ نُن سْلُ شَ دِ عِسِبٌسٍتِ شَ مِشِيٍ نَشَ كٍلِ مَشَنَيِمِ سِفَقٍ رَ فَبَيٌن. 13 سٍرُيَ شَ دِ شّمّ يٌوَبَ نُن دَوُدَ شَ سْورِيٍ نَشَ عٍ لِ فَبَيٌن يٍ يِرٍ. عٍ نَشَ تِ سّيتِ، بٌورٍيٍ نَشَ تِ نَاكِرِ مَ. 14 عَبٍنٍرِ نَشَ عَ قَلَ يٌوَبَ بّ، «وٌن مَ سْورِ ندٍيٍ شَ عٍ بٌورٍ فٍرٍ وٌن يَ تٌدٍ رَ.» يٌوَبَ نَشَ تِن نَ رَ. 15 شّمّ قُ نُن قِرِن نَشَ كٍلِ بُنيَمِن نُن سْلُ شَ دِ عِسِبٌسٍتِ شَ مِشِيٍ يَ مَ. شّمّ قُ نُن قِرِن نَشَ كٍلِ دَوُدَ شَ مِشِيٍ يَ مَ. عٍ نَشَ تِ عٍ بٌورٍ كَنكٍ. 16 بِرِن نَشَ عَ فٍرٍقَ سُشُ عَ شُنيِ مَ، عَ سَنتِدّفّمَ رَ سٌ عَ قُرِ كُي. عٍ بِرِن نَشَ قَشَ تّمُي كٍرٍن. نَ كُي عٍ نَشَ مّننِ شِلِ سَ شّلّكَتِ عَسُرِن، نَشَن نُ وَ مَ عَ قَلَقٍ عٍ شَ شُي رَ «سَنتِدّفّمَ يِرٍ.» 17 نَ لْشْي دَوُدَ شَ مِشِيٍ نَشَ عَبٍنٍرِ نُن عِسِرَيِلَ مِشِيٍ بْنبْ عَ حَاشِ رَ.
18 سٍرُيَ شَ دِ سَشَنيِيٍ نُ نَ نَ فٍرٍ كُي؛ يٌوَبَ، عَبِسَيِ، نُن عَسَهّلِ. عَسَهّلِ تٌ شُلُن عَلْ شٍلِ، 19 عَ نَشَ بِرَ عَبٍنٍرِ قْشْ رَ عَ شْرْشْي رَ. 20 عَبٍنٍرِ نَشَ عَ يَ رَقِندِ عَ مَ، عَ عَ مَشْرِن، «عِ تَن نَن عَ رَ عَسَهّلِ؟» عَسَهّلِ نَشّ، «عِيٌ، ﭑ تَن نَن عَ رَ!» 21 عَبٍنٍرِ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ شَ بِرَ سْورِ فبّتّ قْشْ رَ. عِ شَ نَ قَشَ، عِ نْمَ نَ شَ فٍرٍ سٌسٍ تٌنفٌدٍ عِ يّتّ بّ.» كْنْ عَسَهّلِ مُ تِن فبِلٍندٍ عَ قْشْ رَ. 22 عَبٍنٍرِ مَن نَشَ عَ قَلَ عَسَهّلِ بّ، «ﭑ لُ نَ. شَ ﭑ عِ قَشَ، ﭑ مُنسٍ قَلَمَ عِ تَارَ يٌوَبَ بّ؟» 23 كْنْ عَسَهّلِ مُ تِن. نَ نَن عَ نِيَ، عَبٍنٍرِ نَشَ عَ سْشْ عَ قُرِ مَ، عَ شَ تَنبّ قَ مِنِ عَ شَنبِ رَ، عَ قَشَ كٍرٍن نَ. نَ دَنفِ شَنبِ، نَشَن يٌ نّ دَنفِمَ عَسَهّلِ قَشَدٍ رَ، قٌ عَ تِ نَا.
24 يٌوَبَ نُن عَبِسَيِ نَشَ بِرَ عَبٍنٍرِ قْشْ رَ، هَن سٌفٍ دُلَ تّمُي، عٍ قَ سٌ عَمَ فٍيَ يِرٍ، فِيَشَ يَ تَفِ، فَبَيٌن فبٍنفبٍرٍنيِ كِرَ رَ. 25 بُنيَمِن بْنسْي سْورِيٍ نَشَ تِ فٍرٍ كِ مَ عَبٍنٍرِ شَنبِ رَ فٍيَ قَرِ. 26 عَبٍنٍرِ نَشَ عَ قَلَ يٌوَبَ بّ، «سَنتِدّفّمَ قَشّ نَن تُن تِمَ؟ عِ مُ عَ كٌلٌن عَ نَ رَحْنمَ قٍ حَاشِ نَن مَ؟ عِ شَ يَامَرِ قِ عِ شَ مِشِيٍ شَ فبِلٍن عٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ قْشْ رَ.» 27 يٌوَبَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ شَ عَ قَلَ عِ بّ عَلَ يَ شْرِ. شَ عِ تَن شَ مُ وْيّن نُ، مُشُ بِرَ مَ نّ وٌ قْشْ رَ هَن فّيسّفّ.» 28 نَ تّمُي، يٌوَبَ نَشَ قٍرِ قٍ، عَلَكٌ عَ شَ سْورِيٍ شَ فبِلٍن عِسِرَيِلَكَيٍ قْشْ رَ. فٍرٍ دَن نَ كِ نّ.
29 عَبٍنٍرِ نُن عَ شَ مِشِيٍ نَشَ عٍ حّرّ كْي بِرِن نَ، عٍ دَنفِ عَرَبَ بْشِ رَ، عٍ يُرُدّن شُرٍ فِرِ، عٍ دَنفِ بِتِرٌن نَ، عٍ سَ سٌ مَشَنَيِمِ. 30 يٌوَبَ تٌ فبِلٍن عَبٍنٍرِ قْشْ رَ، عَ نَشَ عَ شَ مِشِ بِرِن مَلَن. عَسَهّلِ نُن مِشِ قُ نُن سٌلٌمَنَانِ نُ بَشِ دَوُدَ شَ مِشِيٍ رَ نَ فٍرٍ شَ قٍ رَ. 31 كْنْ دَوُدَ شَ مِشِيٍ نُ بَرَ بُنيَمِنكَ مِشِ كّمّ سَشَن تٌنفٌ سٍننِ قَشَ، نَشٍيٍ نُ نَ عَبٍنٍرِ قْشْ رَ. 32 عٍ نَشَ عَسَهّلِ قُرٍ شَنِن عٍ شُن مَ، عٍ سَ عَ رَفَتَ عَ بٍنبَيٍ شَ فَبُرِ بّتّلّيمُ. يٌوَبَ نُن عَ شَ مِشِيٍ نَشَ عٍ حّرّ كْي بِرِن نَ، عٍ سَ سٌ هٍبِرٌن سُبَشّ مَ.