10
मोरदेकै आ पाला ङा यहूदीपुकी
मिनु पिप अहासूरसमी आ रागी ङा मुर आन कली नु समुन्‍द्र ङा टापुपुकीम बाक्‍ब मुर आन कली तिरो थाप्‍पाइक्‍तु। पिप अहासूरस आ अधिकार नु सक्ति आन पर्बम नु दोपा मेकोमी मोरदेकै कली ठेयब गेय पपदा, मेको आ पर्बम मादी नु पारसी पिप आन इतिहास ङा किताबमी ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। एस्‍तर २:८,१५ मेको यहूदी मोरदेकै पिप अहासूरस आ नोले, मेको आ रागी ङा नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब मुर दुम्‍त। मेको यहूदी आन दातेमी यो नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब मान तशो मुर बाक्‍त। मिनु आ लोक्‍बपुकीमी मेको कली शुश दाक्‍ताक्‍म। मारदे हना मेकोमी आ मुर आन कली रिम्‍शो नु आन थुं नुचा ङा गेय पाप्‍तु। मिनु मेकोमी नेल्‍ल रिम्‍शो दुम्‍ल, दे आ जात ङा मुर आन पर्बम पिप कली लोव़ पाप्‍तु।