5
एस्‍तर पिप आ ङोंइती जाक्‍शो
मिनु नाक्‍त सां नोले एस्‍तरमी पिपीम आ फेक्‍तीके फेक्‍साक्‍व। मोपा लशा, पिप आ दरवार आ लाङगाम बाक्‍शा, खिं गे कोव़शा, राप्‍त। मेना पिप आ खिंमी आ ठेयब नित्‍तीकेमी निश्‍शा, लाप्‍चो गे कोव़शा, बाक्‍शो बाक्‍त। मिनु पिपमी पिपीम एस्‍तर कली दरवार ङा लाङगामी राप्‍शा बाक्‍शो तशा, मेको कली शिशी पा, आ शेशा बाक्‍शो राज दन्‍ड एस्‍तर गे दिं‍ताक्‍व। मिनु एस्‍तर पिशा, मेको कोक्‍के आ ङर थिप्‍तु। एस्‍तर ४:११ मिनु पिपमी मेको कली “पिपीम एस्‍तर, मारदे जाक्‍नी? गे मार माल्‍नीनी? आं रागी उइक्‍थ इन कली गेचा माल्‍ताक्‍यी हना यो, मेको इन कली गेनन्‍नी” देंत। मर्कूस ६:२३ मिनु एस्‍तरमी “हजुर, गे दाक्‍‍नीनी हना, मुल नाक्‍दो गो इन कली सेल्‍शो भोजमी गे हामान नु काथा जाक्‍कीने” देंत। मिनु पिपमी एस्‍तर आ देंशो पचा कली हामान कली ब्रेत्‍चा कली मुर सोइक्‍ताक्‍व। मिनु पिप नु हामान एस्‍तरमी सेल्‍शो भोज जथ लाम्‍ताक्‍स। मिनु पिपमी अङगुर शांबु तूशा, एस्‍तर कली “गे मार दाक्‍नीनी? गो इन कली गेनन्‍नी। आं रागी उइक्‍थ पुंइतीनी हना यो, गो मेको इन कली गेनन्‍नी” देंत। मिनु एस्‍तरमी सेउ पा “गो लोव़ का पुंइचा दाक्‍नुङ। मिनु गो इन शिशी ताता हना, गे आं पुंइशो गेचा दाक्‍ताक्‍नी हना, हजुर, दीसा यो गे निक्‍शी मुलाक्‍त ङा खोदेंशो पा, आं सेल्‍शो भोजम जाक्‍कीन। मेना गो इन हिल्‍लो पशो लोव़ लेत्‍नुङ” देंत। एस्‍तर ६:१४
हामानम आंम कली ठेयब सेल्‍सीशो
मिनु मेको नाक्‍त हामान शुश ग्‍येरसीशा, आ थुं जाव बोरपा लत। तन्‍न हामानमी मोरदेकै कली दरवार ङा ठेयब लाप्‍चोमी बाक्‍शो नु आ ङोंइती बाप्‍शा मान मपशो तशा, चुरशा लां मताव। 10 मो दुम्‍त हना यो, हामानमी आ चुरशो मकोंइथु, आ खिं लत। मिनु आ खिं जाक्‍दीश्‍शा, आ वारच आन कली नु आ मीश जेरेश कली ब्रेत्‍थ सोइक्‍ताक्‍व। 11 मिनु मेको आन कली “आं शोंप, आं थेरशो रू नु शुश तौ बाक्‍नीम। मिनु पिपमी सासन पाइब नु गेय पाइब नेल्‍ल आन क्‍येङा आं कली शुश मान गेशो बाक्‍ब” दे आ नें बोरपाइश्‍शा लोव़ पाप्‍तु। 12 मिनु हामानमी “मोशो ला ममाइ, पिपीम एस्‍तरमी सेल्‍शो भोजमी आं कली ला ब्रेत्‍ताक्‍यी। मिनु दीसा यो पिप नु लचा कली आं कली ब्रेश्‍शो बाक्‍ब। 13 तन्‍न मेको यहूदी मोरदेकै कली दरवार ङा लाप्‍चोम बाक्‍शो तङानु, आंम कली मारेइ खोइ मलाक्‍ङ” देंत। 14 मिनु आ मीश जेरेश नु आ वारच नेल्‍लेमी “५० कुबीत लाइश्‍शो थाम का ग्रुक्‍तीने। मिनु सुनी कना मोरदेकै कली मेकेर क्‍युक्‍शा साइक्‍चा कली पिप नु लोव़ पने। मिनु ग्‍येरशा, पिप नु भोज जथ लने” देंतेक्‍म। मिनु हामानमी मेको लोव़ दाक्‍ताक्‍व। मिनु मेकोमी मुर कली क्‍युक्‍शा साइक्‍तीक थाम का ग्रुक्‍पाइक्‍तु। कुबीत का आधा मिटर खोदेंशो बाक्‍ब।