10
मेको साइ ङा परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ जाक्‍चशो रिम्‍शो लोव़ आ वांकु ला बाक्‍ब। मेको ङोंइती ङा लोव़ थमा पा पाप क्‍याम्‍तीके मबा। मिनु मेको लोव़ टिशा बर्स बर्समी चढ़ेम्‍तेक्‍म हना यो, परमप्रभु यावे आ नेक्‍था जाक्‍ब मुर आन कली पाको सेल्‍‍ने मचाप्‍ब। हिब्रू ८:५ मिनु परमप्रभु यावे कली मान पाइबपुकी खेयप का पाको दुम्‍तेक्‍म हना, चढ़ेबमी मारदे लेंशा चढ़ेचा माल्‍बा ङा। मुर पाको दुम्‍तेक्‍म हना, लेंशा चढ़ेचा माल्‍बा ङा? तन्‍न मेको चढ़ेशोमी बर्स बर्समी पाप मिम्‍पाइक्‍ब, गेनायो मप्रेंसीब। लेवी १६:३४ मारदे हना ब्‍यफ नु बोका आन हुशेम पाप क्‍याम्‍ने मजाप्‍ब, दे तुइक्‍तय।
मोपतीके ख्रीस्‍त रागीम जाक्‍मेनु, मेकोमी “गे चढ़ेतीक नु भेटी ममाल्‍नी। तन्‍न गे आं कली मुर आ रां का सेल्‍तीनी। गे चोशा चढ़ेतीके नु पाप आ पर्बम चढ़ेतीके मदाक्‍तीनी। मिनु ‘परमप्रभु यावे, गो इन दाक्‍शो पथ रागीम जाक्‍ती। आं पर्बम ङोंइती ब्रेक्‍शो लोव़ खाप्‍ता’ दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब” देंत। भजन संग्रह ४०:७-९ मिनु मेकोमी “गे मार मार चढ़ेशो, भेटी नु चोशा चढ़ेतीक नु पाप आ पर्बम चढ़ेशो मदाक्‍नीनी। तन्‍न मेको आ अरेशो लोव़ टिशा चढ़ेशो ला बाक्‍नीम” देंत। मेकोमी तेम्‍शा “रागीमी इन दाक्‍शो गेय पाइनुङ, देंशा, साइ रे ङा आन पशो प्रोंइपाइश्‍शा, नक लां कोंइताक्‍व। 10 मिनु गोपुकी येसु ख्रीस्‍त आ रां चढ़ेशोमी गेना हना यो परमप्रभु यावे आ मुर दुम्‍तय” दे रुब्‍य। यूहन्‍ना १७:१९
11 नाक्‍त किंत किंत चढ़ेबपुकीमी ताम्‍बुमी गेय पा चढ़ेना चढ़ेन बाक्‍तेक्‍म हना यो पाप मक्‍याम्‍सीब। प्रस्‍थान २९:३८ 12 तन्‍न ख्रीस्‍तमी चहिं आ रां चढ़ेशोमी पाप क्‍याम्‍तीक गेय पने थुम्‍तु। मिनु गेना हना यो परमप्रभु यावे आ ग्‍युरा गे निश्‍शो बाक्‍ब। 13 आ जोरी सत्रु आन कली खोइल आगाम मवोदा सम्‍म रिम्‍शा बाक्‍शो बाक्‍ब। भजन संग्रह ११०:१ 14 खेयप का आ रां चढ़ेशोमी गेना हना यो परमप्रभु यावे नु काथा बाक्‍चा ताइब आन कली पाको सेल्‍तीमी। 15 परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीमी इं कली “एको लोव़ थमा बाक्‍ब” दे साइ ङा लोव़ मिम्‍पाइश्‍शा यो तुइक्‍पाइक्‍ब। 16 मेकोमी “नोले मेकोपुकी नु नक कबल का सेल्‍नुङ। आं लोव़ मेको आन कली आन कोव़जम वोइक्‍पाइश्‍शा, आन थुंमी ब्रेक्‍शा गेनायो मप्रेंब सेल्‍नुङमी। हिब्रू ८:१० 17 गो मेको आन पशो पाप प्रेंशा गेनायो ममिम्‍नुङ” देंशो बाक्‍ब। येरमीया ३१:३३-३४ 18 मोपतीके पाप क्‍‍‍याम्‍से नोले गेनायो चढ़ेचा ममाल्‍ब, दे तुइक्‍नय। हिब्रू ८:१२
ठेयब थुं पशा आस पा बाक्‍य
19 आं दाक्‍शो लोक्‍बपुकी, येसु आ हुशेमी परमप्रभु यावे आ ङोंइती जाक्‍दीत्‍चा ताइनय, दे तुइक्‍नय। मत्ती २७:५१; रोमी ५:२ 20 मारदे हना आ रां चढ़ेशा, फारशो वा खाक्‍शा, नक ब्रोंइतीक लां सेल्‍तु। हिब्रू ९:८ 21 मिनु परमप्रभु यावे आ खिं ङा ठेयब चढ़ेब दुम्‍त। 22 मोपतीके रिम्‍शो थुं पा, रिम्‍शो थमा सुइक्‍ब दुम्‍शा, पाप नेल्‍ल क्‍याम्‍चा पुंइसीशो तुइश्‍शा नु इं रां रिम्‍शो ब्‍वाक्‍कुम चिक्‍शा ग्‍येरशा परमप्रभु यावे आ नेक्‍था जाक्‍दीय्‍य। हिब्रू ४:१६; एफिसी ५:२६; १पत्रुस ३:२१ 23 ठेयब थुं पशा आस पा बाक्‍य। मारदे हना लोव़ गेबमी मेको लोव़ दोपा यो खाप्‍ब, दे तुइक्‍नय। हिब्रू ४:१४ 24 दाक्‍मुशा, रिम्‍शो गेय पा वारच पमुशा अरेपमुने। 25 थमा सुइक्‍ब आन ग्रुम्‍तीके लशा, लोव़ नेंचा मप्रोनीन। का निक्‍शी लचा मदाक्‍ब दुम्‍शो बाक्‍तेक्‍म। मोपतीके “लचा माल्‍ब” देंचा मप्रोनीन। येसु ख्रीस्‍त लेंशा जाक्‍चशो बाक्‍ब, दे मप्रेंथु बाक्‍कीन। हिब्रू ३:१३; रोमी १३:११-१२
नोले शोंइ‍सीशो मदुम्‍य
26 मिनु मुल मार देंनुङ देंशा हना, ख्रीस्‍तम सेल्‍शो नक लां तुइश्‍शा यो मेको लां मखोइक्‍नुङ देंतय हना, मोदेंशो चहिं नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब पाप बाक्‍ब। मेको पाप चहिं मारेइ चढ़ेशोमी मक्‍याम्‍सीथु लीशा बाक्‍ब। हिब्रू ६:४-८; गन्‍ती १५:३० 27 नक लां मखोइक्‍ब आन कली मारेइ आस मलीब। परमप्रभु यावे कली मटीबपुकी मीम खतम सेल्‍चा पुंइसीनीम। नक लां मखोइक्‍बपुकी यो मोपा खतम दुम्‍नीम। 28 साइ परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ मटीब आन कली सांकछी निक्‍शी सां आन लोव़ नेंशा, दोस गेशा, काइ शिशी मपथु साइक्‍बाक्‍मा बाक्‍त। ब्‍यवस्‍था १७:६ 29 मिनु परमप्रभु यावे आ तौ कली खोइलीम दिम्‍ब, शुश सजाइ गेशा साइक्‍चा पुंइसाक्‍म, दे तुइक्‍नय। ङोंइती आंम कली पाको सेल्‍शो नक कबल ङा हुश आ पर्बम शुक्‍शी पा “हुश नेल्‍ल कांइचीक बाक्‍ब, मार अर्को लोव़ बाक्‍बा ङा?” देंनीम। परमप्रभु यावे आ सोक्‍ती आ पर्बम यो शुक्‍शी पाइनीम। मोदेंशो पाइबपुकी शुश सजाइ गेचा मपुंइसीनीमी ङा? हिब्रू २:३; हिब्रू १२:२५ 30 मोदेंशो पाइब आन कली सजाइ गेब कली तुइश्‍शो बाक्‍नय। आं चहिं लोव़ कामी “क्‍येक्‍क लेत्‍तीक गेय आं के बाक्‍ब। मिनु गो पाइनुङ” देंब। मिनु लेंशा “परमप्रभुमी आ मुर आन कली निसाफ पाइब” देंब। ब्‍यवस्‍था ३२:३५-३६ 31 मोपतीके ब्रोंइशा बाक्‍ब परमप्रभु यावे आ गुइ रे पा सजाइ गेचा पुंइसीचा चहिं नेल्‍ल क्‍येङा हिंचा ङा बाक्‍ब, दे तुइक्‍नय। हिब्रू १२:२९
32 साइ इन थुंमी छेङछेङ दुम्‍शा, थमा सुइक्‍ब दुम्‍नीनु, मार दुम्‍मे, मेको मुल यो मिम्‍तीने। मार दुम्‍त देंशा हना, शुश श्‍येत जाइतीनी हना यो, फाल्‍शा बाक्‍तीनी। हिब्रू ६:४ 33 इन कली मुर आन कुल शुक्‍शी पा श्‍येत गेमेनु, फाल्‍तीनी। अरु आन कली श्‍येत जशो तनीनु, मेकोपुकी नु थुं का दुम्‍शा, मेको आन श्‍येत यो फाल्‍तीनी। १कोरिन्‍थी ४:९ 34 जेल्‍खानम चोक्‍शा वोइश्‍शो आन कली शिशी पा ग्रुम्‍थ लाइतीनी। मिनु गे यो श्‍येत जाइतीनी। इन बाक्‍‍शो शोंप रोइश्‍शा लदमेनु, गेमी “इं के गेनायो मजाम्‍ब शोंप बाक्‍ब” दे तुइश्‍शा, लाइक्‍चा गेशा ग्‍येरसीशा बाक्‍तीनी। मत्ती ६:२०; मत्ती १९:२१,२६ 35 मोपतीके मुल यो आस पचा मप्रोनीन, इनाम ताइनय, दे तुइश्‍शा, इन थुं बारपतीने। 36 गे फाल्‍तीक सक्ति माल्‍नीनी। परमप्रभु यावे आ दाक्‍शो गेय पना पन बाक्‍कीन। मिनु आ गेनुङ देंशो थोव़क ताइनीनी। लूका २१:१९; याकूब ५:७ 37 मार ब्रेक्‍शो बाक्‍ब देंशा हना, लोव़ कामी “ ‘गो जाक्‍नुङ’ देंबमी मजाक्‍थु मप्रोंइब, देश पा यो मबाक्‍ब। 38 आं ठीक पाइब मुरपुकीमी आं कली थमा सुइश्‍शा, ब्रोंइशा बाक्‍नीम। नोले शोंइ‍साक्‍म हना, मेको आन कली तशा मग्‍येरनुङ” दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। हबकुक २:३-४; रोमी १:१७ 39 तन्‍न नोले शोंइ‍सीशा खतम दुम्‍चा पुंइसीब मदुम्‍नय। गेना हना यो परमप्रभु यावे नु बाक्‍चा ताइनय, दे थमा सुइश्‍शा बाक्‍नय। १थिस्‍सलोनिकी ३:३