13
रिम्‍शो गेय कोंइदीने
लोक्‍ब खोदेंशो पा दाक्‍मुशा गारशा बाक्‍कीन। यूहन्‍ना १३:३४; २पत्रुस १:७ इन खिंम जाक्‍ब सुइ आन कली जचा बाक्‍चा गेचा मप्रोनीन। मोपा गेशोमी का निक्‍शीमी आन मतुइक्‍थु परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइब आन कली मान पचा ताम्‍तेक्‍म। रोमी १२:१३; १पत्रुस ४:९; ३यूहन्‍ना ५-८; उत्‍पत्ती १८:२-३; उत्‍पत्ती १९:२-३ जेल्‍खानम चोक्‍चा पुंइसीशो आन कली काथा बाक्‍शो मिम्‍शा वारच पने। श्‍येत गेचा पुंइसीब आन कली तशा, आंम श्‍येत जशो खोदेंशो मिम्‍तीने। मत्ती २५:३६
गे नेल्‍लेमी “ग्युंबे पशो रिम्‍शो बाक्‍ब” दे मिम्‍तीने। मुर आ मीश नु मुरु आ वोंइश मइम्‍मल। मीश वोंइश आस नाता ख्रोइक्‍ब नु तेल्‍लेम आन कली परमप्रभु यावेमी निसाफ पाइब। क्‍येट चेम्‍चा गे इन थुं महिरदीने। गेपुकी नु मार मार बाक्‍मा, मेको मोशोमीन इन थुं नाइश्‍शा बाक्‍कीन। मारदे हना मेकोमी “गे नु बाक्‍नुङ, मिनु गेनायो मप्रोंइनन” देंब। यहोसु १:५; १तिमोथी ६:६ प्रभु आ देंशो तुइश्‍शा “प्रभुमी आं कली कोव़शा, वारच पाइब। मुरपुकीमी मार पने चाप्‍नीमी ङा? मारेइ पने मचाप्‍नीम। मोपतीके महिंथु बाक्‍ती” दे ठेयब थुं पा बाक्‍य। भजन संग्रह ११८:६
इन थुं दूली शेंब गे महिरदीने
इन कली परमप्रभु यावे आ लोव़ शेंब आन पशो मिम्‍तीने। मेकोपुकी बेक्‍ची सम्‍म थमा सुइक्‍चा मप्रोनेम। मेको आन पशो खोदेंशो पने। साइ ङोंइती, मुल नु गेना हना यो येसु ख्रीस्‍त मफांइसीथु बाक्‍ब, दे तुइक्‍तीन। यसैया ४१:४; १कोरिन्‍थी ३:११; प्रकाश १:१७-१८; प्रकाश २२:१३ मुल सम्‍म मनेंशो नु दूली शेंब लोव़मी इन थुं क्‍याल्‍चा मगेने। परमप्रभु यावे आ शिशीमी रिम्‍शो थुं पाइश्‍शो दुम्‍तय, दे गेनायो मप्रेंदीने। चोव़खो जशोमी ठीक थुं मसेल्‍ब, दे रुपीने। एफिसी ४:१४; २कोरिन्‍थी १:२१; रोमी १४:१७; १तिमोथी ४:८ 10 गुइमी सेल्‍शो ताम्‍बुम गेय पाइबपुकीमी येसु आ भोज जचा मताइनीम। 11 साइ ठेयब चढ़ेबमी पाप क्‍याम्‍चा कली बस्‍तु भाव क्‍योरशा, थम चोव़खो कोठाम ओव़शा हुश चढ़ेम्‍तेक्‍म। श्‍ये चहिं ग्रुंइशा, मुर मबाक्‍तीकेम लाइश्‍शा चोम्‍तेक्‍म। मिनु सुइमी मेको श्‍ये ब्‍वचा मताम। लेवी १६:२७ 12 मोपतीके मुर आन पाप क्‍याम्‍चा कली येसु कली सहर रे ग्रुंइशा, श्‍येत जपाइक्‍तेक्‍म। येसुमी मुर आंम के सेल्‍चा कली आ हुश चढ़ेप्‍तु। मत्ती २१:३९; यूहन्‍ना १९:१७ 13 आ मुर दुम्‍शा, मेको मेर ग्रूशा, आ नु काथा बाक्‍शा, आ बुदी शुक्‍शी पाइक्‍चा पुंइसाक्‍य। हिब्रू ११:२६; हिब्रू १२:२ 14 एको रागीमी गेना हना यो बाक्‍चा मताइनय। जाक्‍चशो सहर कली रिम्‍शा बाक्‍नीकी। हिब्रू ११:१०; हिब्रू १२:२२ 15 येसु रे पा परमप्रभु यावे कली मान पा ठेयब सेल्‍ना सेल्‍न बाक्‍य। मेको यो इं शोव़ ङा भेटी बाक्‍ब। भजन संग्रह ५०: १४,२३; होसे १४:३ 16 अरु आन कली रिम्‍शो पने। मथीब मचाप्‍ब आन कली मार माल्‍दा, मेको गेचा मप्रेंदीने। मिनु परमप्रभु यावेमी इन कली मोदेंब रिम्‍शो पशो तशा ग्‍येरब। 17 इन कली शेंब आन लोव़ नेंशा टिने। मेकोपुकीमी “परमप्रभु यावे आ ङोंइती जिम्‍मा ब्राइनुङ” दे तुइश्‍शा इन कली शेंनीमी, कोव़नीम। शेंब आन लोव़ टीतीनी हना, मेकोपुकीमी ग्‍येरशा शेंनीम। इन कली मटिशो तशा चहिं, आन थुं हेल्‍शो दुम्‍शा, शेंचा ब्रीनीम, मिनु इन कली यो मरिम्‍शो दुम्‍ब। १थिस्‍सलोनिकी ५:१२; इजीकीएल ३:१७-१९
आंइ कली प्रार्थना पने
18 आंइ पर्बम परमप्रभु यावे कली पुंइना पुंइन बाक्‍कीने। मारेइ दोस ताइब मदुम्‍क, दे आंइ थुं नाइश्‍शो बाक्‍नीकी। मारेइ पाइतक हना यो, रिम्‍शो पय, दे थुं फ्रेंशा बाक्‍तक। रोमी १५:३०; २कोरिन्‍थी १:११-१२ 19 “ग्रुम्‍चा तयल” दे परमप्रभु यावे कली पुंइचा मप्रोनीन।
आसीक गेशो
20 नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब भेडा गोठला, इं प्रभु येसुमी आ हुशेम गेना हना यो लीब कबल खाप्‍तु। दुशा बाक्‍चा गेब परमप्रभु यावेमी मेको कली बेक्‍शो रे सेंताक्‍व। यूहन्‍ना १०:११; १पत्रुस २:२५ 21 परमप्रभु यावेमी येसु ख्रीस्‍त रे पा इन थुं रिम्‍शो सेलल, आ दाक्‍शो गेय पपदल, आ कली ग्‍येरपाइक्‍ब सेलल। येसु ख्रीस्‍त कली गेना हना यो ठेयब सेल्‍य। आमेन। आमेन आ अर्थ “गो यो मेकोन मिम्‍नुङ” बाक्‍ब।
नोले ङा लोव़
22 आं दाक्‍शो लोक्‍बपुकी, इन कली आं ब्रेक्‍शो थुं बारपाइक्‍तीक लोव़ शुश मब्रेक्‍तु। रिम्‍शो पा रु‍प्‍चा माल्‍नीनी। 23 नेनीने, इं लोक्‍ब तिमोथी कली जेल्‍खान रे प्रोंइतेक्‍म। आं गाक्‍चा क्‍येङा ङोंइती एक जाक्‍त हना, इन कली ग्रुम्‍थ पीनस्‍कु। 24 शेंब नु थमा सुइक्‍ब नेल्‍ल इन कली “रिम्‍शो बाक्‍कीन” देंती। इटाली ङा थमा सुइक्‍ब लोक्‍बपुकीमी यो इन कली “रिम्‍शो बाक्‍कीन” देंतेक्‍म। 25 प्रभु आ शिशी गेपुकी नु लील।