5
ख्रीस्‍त नु मेल्‍कीसेदेक
ठेयब चढ़ेबपुकी मुर आन दाते रे योव़चा पुंइसीशो बाक्‍नीम। परमप्रभु यावे नु मुर आन कली गारपाइक्‍चा, दे मेकोपुकीमी मुर आन पाप क्‍याम्‍चा कली परमप्रभु यावे कली भेटी नु मार मार चढ़ेनीम। मेकोमी मतुइक्‍ब नु मरिम्‍शो लां गाक्‍ब आन कली शिशी पने चाप्‍ब। मारदे हना मेको आंमन यो मोदेंशो बाक्‍ब। मोपतीके मुर आन पर्बम चढ़ेशो खोदेंशो पा आंमा आन मरिम्‍शो पशो क्‍याम्‍चा कली आं यो चढ़ेचा माल्‍नीम। लेवी ९:७ मोदेंशो चढ़ेब आंमन दुम्‍ने मचाप्‍नीम। हारून योव़चा पुंइसीशो खोदेंशो पा परमप्रभु यावेमी मेको आन कली योव़ब। प्रस्‍थान २८:१ मोदेंशो पा ख्रीस्‍त आंमन ठेयब चढ़ेब सेल्‍सीशो ममाइ “मुलाक्‍ती गो इ कली थीतन, गे आं तौ नवे” देंबमी योव़तु। भजन संग्रह २:७ मिनु लेंशा “गे गेना हना यो मेल्‍कीसेदेक आ खाल ङा चढ़ेब दुम्‍ते” देंत। भजन संग्रह ११०:४; हिब्रू ६:२०
येसु मुर दुम्‍शा, रागीम बाक्‍मेनु, प्रेक्‍कु तोक्‍शा गोंगों पा ङाक्‍शा आ कली बेक्‍शो रे सेंब कली पुना बाक्‍त। परमप्रभु यावे कली मान पा हिंशा, मुर आन पर्बम पुना बाक्‍त। मिनु आ पुंइशो तवा बाक्‍त। मत्ती २६:३९-४६ तौ दुम्‍शा यो श्‍येत जतीक रे पा टिचा शेंसे बाक्‍त। फिलिप्‍पी २:८ मेको पाको दुम नोले आ कली टीब आन कली गेना हना यो श्‍येत रे प्रोंइशा बाक्‍चा गेब दुम्‍माक्‍त। 10 मिनु परमप्रभु यावेमी मेको कली मेल्‍कीसेदेक आ खाल ङा ठेयब चढ़ेब वोइश्‍शो बाक्‍त। हिब्रू ७:-
लोव़ रुप्‍ब दुमीने
11 ठेयब चढ़ेब सेल्‍शा वोइक्‍चा पुंइसीशो आ पर्बम मुल यो इन कली शुश शेंचा लीशो बाक्‍ब। इन नोफा थांइशो बाक्‍ब। मोपतीके मेको आ अर्थ दोपा रुप्‍पाइक्‍चा ननी? 12 मुल गेपुकी अरु आन कली शेंब दुम्‍चा माल्‍शो ननी। तन्‍न इन कली कका परमप्रभु यावे आ ङोंइती ङा लोव़ लेंशा शेंचा माल्‍ताक्‍नी। मुल खमे जाइब खोदेंशो दुम्‍चा माल्‍शो ननी। तन्‍न दूध तूब आल खोदेंशो बाक्‍नीनी। १कोरिन्‍थी ३:१-३; १पत्रुस २:२ 13 दूध तूब आल खोदेंशो दुम्‍शा, बाक्‍बपुकीम परमप्रभु यावे आ ठीक लोव़ शुश रुप्‍ने मचाप्‍नीम। एफिसी ४:१४ 14 पाको दुम्‍शो आन कली चहिं खमे गेंसीब। मेकोपुकीमी परमप्रभु यावे आ गेय पना पन मार रिम्‍शो बाक्‍मे, मार मरिम्‍शो मेको तुइक्‍नीम।