8
नक कबल ङा चढ़ेब
मुल सम्‍म पशो लोव़मी नेल्‍ल क्‍येङा तुइक्‍चा माल्‍शो लोव़ मार बाक्‍ब देंशा हना, इं के ठेयब चढ़ेब स्‍वर्गम बाक्‍ब। मेको नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब मान पाइक्‍चा पुंइसीब आ ठेयब नित्‍तीके आ ग्‍युरा गे बाक्‍शो बाक्‍ब। हिब्रू ४:१४ मुरपुकीमी सेल्‍शो ममाइ, परमप्रभु यावेमी सेल्‍शो थमा ङा ताम्‍बुमी गेय पाइब दुम्‍शो बाक्‍ब। ठेयब चढ़ेब नेल्‍ले भेटी नु चोशा चढ़ेचा कली योव़चा पुंइसीशो बाक्‍नीम। मोपतीके मेको ठेयब चढ़ेबमी यो मारेइ थोव़क चढ़ेचा माल्‍ब। रागीम बाक्‍शो हना, ठेयब चढ़ेब दुम्‍ने मचाप्‍ब वा। मारदे हना परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़मी ब्रेक्‍शो खोदेंशो पा चढ़ेब शुश बाक्‍नीम। मेकोपुकीमी स्‍वर्ग ङा ताम्‍बु आ वांकुमी गेय पाइनीम। मोसामी ताम्‍बु सेल्‍चा गोवानु “डांडामी बाक्‍ङेनु, इ कली कोंइशो खोदेंशो सेलो” दे परमप्रभु यावे रे माइक्‍चा पुंइसे बाक्‍त। प्रस्‍थान २५:४०; कलस्‍सी २:१७ मेको चढ़ेबपुकीमी पशो गेय क्‍येङा ख्रीस्‍त आ पशो गेय रिम्‍शो कबल ङा बाक्‍ब। मारदे हना ङोंइती पशो कबल क्‍येङा नोले पशो रिम्‍शो कबल ङा लोव़ खाप्‍ब दुम्‍शो बाक्‍त। मेको नोले पशो कबल ङोंइती गेशो लोव़ क्‍येङा रिम्‍शो लोव़मी फ्रेंशो बाक्‍ब। हिब्रू ७:२२ ङोंइती पशो कबल ङा लोव़मी पाको सेल्‍शो हना, नक कबल पचा ममाल वा। परमप्रभुम आ थुं मनुथु, इस्राएली आन कली “नेनीने, प्रभुमी ‘काबु इस्राएल आ खिं नु यहूदा आ खिं ङा मुरपुकी नु नक कबल का पाइनुङ। हिब्रू १०:१६-१७ मेको आन किकी पिपी आन कली पशो कबल खोदेंशो ममाइ। मेको किकी पिपी आन कली गुइमी ग्‍याइश्‍शा, इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइशा लां कोंइदु नु कबल पा नाता सेल्‍तामी। तन्‍न मेकोपुकीमी नाता ख्रोइक्‍तेक्‍म। मोपतीके गो यो मेको आन कली प्रोंइशा ममिम्‍तुमी’ दे परमप्रभुमी देंब। प्रस्‍थान १९:५-६ 10 मेको कबल मार बाक्‍ब देंशा हना, गो आं अरेशो लोव़ मेको आन मिम्‍तीकेम वोइश्‍शा, आन थुंम ब्रेक्‍नुङ। मिनु गो मेको आन परमप्रभु यावे दुम्‍नुङ। मिनु मेकोपुकी आं मुर दुम्‍नीम। 11 सुइमी आ लोक्‍ब नु आ वारच कली ‘परमप्रभु यावे कली तुइक्‍तीन’ दे शेंमुचा ममाल्‍नीम। मारदे हना आल रे खूशो सम्‍म ङा नेल्‍लेमी आं कली तुइक्‍नीम। 12 मेको आन कली शिशी पा, आन पशो पाप नेल्‍ल क्‍याम्‍शा गेनुङमी। मेको आन मरिम्‍शो पशो गेनायो ममिम्‍नुङ” देंमाक्‍त। येरमीया ३१:३१-३४ 13 नक कबल आ पर्बम लोव़ पा ङोंइती ङा कबल कली माइत सेल्‍तु। मुल ङा मेरे ममाल्‍शो नु माइत दुम्‍शो नेल्‍ल जाम्‍शा लचशो बाक्‍ब। रोमी १०:४