4
थमा नु जोल दोपा तुंइ‍सीबा?
आं दाक्‍शो लोक्‍बपुकी, शेंबपुकीमी शेंदमेनु, गेपुकीमी परमप्रभु यावे रे पा शेंनीमी देय मशेंनीमी मेको रुपीन। मारदे हना रागीमी शुश दूली पा, परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब बाक्‍नीम। मत्ती ७:१५ परमप्रभु यावे आ सोक्‍त आ शेंतीके दोपा तुंइ‍सीब देंशा हना, सुमी “येसु ख्रीस्‍त परमप्रभु यावे आ सोइक्‍तीके रागीम जाक्‍त” देंबा, मेको मुर परमप्रभु यावे नु थुं का ङा बाक्‍ब। सुम चहिं “येसु परमप्रभु यावे आ सोइश्‍शो ममाइ” दे शेंबा, मेको परमप्रभु यावे नु थुं का ङा मबाक्‍ब। मेको येसु आ पर्बम दूली शेंब बाक्‍ब। येसु आ पर्बम दूली शेंथ जाक्‍ब, दे नेंतीनी। मिनु मेको मुल रागीमी बाक्‍ब।
आं आइक्‍च आलपुकी, गेपुकी परमप्रभु यावे नु थुं का ङा दुम्‍शा, मेको रागीमी बाक्‍ब दूली शेंब आन कली ग्रातीनी। मारदे हना रागी ङा मुर आन थुंमी बाक्‍शो दूली शेंब सोक्‍त क्‍येङा इन थुंमी बाक्‍ब परमप्रभु यावे आ सोक्‍त ठेयब बाक्‍ब। मेको येसु ख्रीस्‍त आ पर्बम दूली शेंबपुकी रागी ङा मुर बाक्‍नीम। मोपतीके आन शेंतीके परमप्रभु यावे के ममाइ, रागी ङा बाक्‍ब। मिनु रागी ङा मुरपुकी मेको आन शेंशो दाक्‍नीमी। यूहन्‍ना १५:१९ गोपुकी चहिं परमप्रभु यावे नु थुं का ङा बाक्‍नय। सुमी परमप्रभु यावे कली तुइक्‍बा, मेकोमी आंइ शेंशो टीब। सु चहिं परमप्रभु यावे नु थुं का ङा मबाक्‍बा, मेकोम आंइ शेंशो मटीब। मोपा थमा बाक्‍बा देय दूली शेंतीक बाक्‍बा, दे तुइक्‍ने चाप्‍नय। यूहन्‍ना ८:४७; १कोरिन्‍थी १४:३७
परमप्रभुमी दाक्‍मुपाइक्‍ब
आं दाक्‍शो लोक्‍बपुकी, दाक्‍मुय। मारदे हना परमप्रभु यावेमी थमा सुइक्‍ब आन कली दाक्‍मुपाइक्‍ब। सुमी दाक्‍बा, मेको परमप्रभु यावे आ आल दुम्‍शा, परमप्रभु यावे कली तुइक्‍ब। सुम चहिं मदाक्‍बा, मेकोमी परमप्रभु यावे कली मतुइक्‍ब। मारदे हना परमप्रभु यावे दाक्‍ब बाक्‍ब। परमप्रभु यावेमी दोपा आ दाक्‍चा कोंइताक्‍व देंशा हना, आ का ला तौ रागीमी सोइक्‍ताक्‍व। मिनु आ तौ साइक्‍चा पुंइसीतीके इं कली गेना हना यो ब्रोंइशा बाक्‍चा गेप्‍तु। यूहन्‍ना ३:१६ 10 मिनु परमप्रभु यावे आ दाक्‍चा मार बाक्‍ब देंशा हना, गोपुकी ङोंइती परमप्रभु यावे कली काइ मदाक्‍ताक्‍य हना यो, परमप्रभु यावेमी इं कली दाक्‍ताक्‍व। गिश दाक्‍ताक्‍व देंशा हना, आंम तौ कली साइक्‍चा पुंइसीब पपाइक्‍चा कली रागीमी सोइक्‍ताक्‍व। इं कली मरिम्‍शो गेय नु सैतान आ राज्‍य रे प्रोंइचा, दे साइक्‍चा पुंइसीचा कली रागीमी सोइक्‍ताक्‍व।
11 आं दाक्‍शो लोक्‍बपुकी, परमप्रभु यावेमी इं कली दोपा दाक्‍ता, मोपा गोपुकी यो दाक्‍मुचा माल्‍नय। 12 मुरपुकीम परमप्रभु यावे कली गेनायो मतामे। तन्‍न गोपुकी दाक्‍मुयानु, परमप्रभु यावे इं नु थुं का दुम्‍त। मिनु परमप्रभु यावे आ दाक्‍तीक इं थुंमी लीब। यूहन्‍ना १:१८ 13 परमप्रभु यावेमी इं कली आ सोक्‍त गेप्‍तु। मोपतीके गो परमप्रभु यावे नु थुं का ङा दुम्‍नय नु मेको गो नु थुं का ङा दुम्‍शो तुइक्‍नय। 14 मिनु गोपुकी परमप्रभु यावेमी आ तौ रागीमी सोइश्‍शो ताइतक। गोपुकीमी “इं आफ, परमप्रभुमी आ तौ कली मुर आन कली पाप रे प्रोंइचा, दे रागीमी सोइक्‍ताक्‍व” दे शेंना शेंन बाक्‍नीकी। यूहन्‍ना ३:१७ 15 सुमी “येसु परमप्रभु यावे आ तौ बाक्‍ब” देंबा, मेको परमप्रभु यावे नु थुं का ङा बाक्‍ब। मिनु परमप्रभु यावे यो मेको नु थुं का ङा बाक्‍ब। १यूहन्‍ना ५:५ 16 मोपतीके गोपुकी “परमप्रभु यावेमी इं कली दाक्‍ब” दे तुइश्‍शा थमा सुइक्‍नय। परमप्रभु यावेमी मुर आन कली दाक्‍ब। सुमी दाक्‍ना दाक्‍न बाक्‍बा, मेको परमप्रभु यावे नु थुं का ङा बाक्‍ब। परमप्रभु यावे यो मेको नु थुं का ङा बाक्‍ब।
17 दोपा मुर आन कली दाक्‍चा रिम्‍शो दुम्‍त देंशा हना, गोपुकी परमप्रभु यावे आ निसाफ पची नाक्‍त महिंनय। मारदे हना गोपुकी परमप्रभु यावे नु थुं का ङा दुम्‍शा, रागीमी बाक्‍नय। १यूहन्‍ना २:२८ 18 मिनु दाक्‍ना दाक्‍न बाक्‍तय हना, महिंनय। मारदे हना मुरपुकी सजाइ तशा हिंनीम। मिनु सु हिंबा, मेको आ दाक्‍शो शुश बाक्‍ब। 19 गोपुकी चहिं परमप्रभु यावे कली मारदे दाक्‍नय देंशा हना, मेकोमी ङोंइती इं कली शुश दाक्‍ताक्‍व। 20 सुमी चहिं “गो परमप्रभु यावे कली दाक्‍नुङ” देंबा, मिनु थमा सुइक्‍ब लोक्‍ब आन कली काइ मदाक्‍बा, मेको मुर आ देंशो लोव़ यो जोल बाक्‍ब। मारदे हना सुमी आ नु बाक्‍शो लोक्‍ब आन कली मदाक्‍बा, मेकोमी मुर आन मतशो परमप्रभु यावे कली दोपा दाक्‍ने चाप्‍बा ङा? मचाप्‍ब। १यूहन्‍ना ३:१७ 21 मिनु परमप्रभु यावेमी इं कली अरेशो लोव़ मार बाक्‍त देंशा हना “सुमी परमप्रभु यावे कली दाक्‍बा, मेकोमी थमा सुइक्‍ब आन कली यो दाक्‍चा माल्‍ब” दे शेंशो बाक्‍त। मर्कूस १२:२९-३१