10
अय्‍युब आ थुं लुक्‍च लशो
मिनु अय्‍युबम “गो ब्रोंइचा मदाक्‍नुङ। गो आं श्‍येत आ पर्बम लोव़ पस ङा पस बाक्‍नुङ। गो आं कशो थुंमी लोव़ पाइनुङ। गो परमप्रभु कली ‘आं कली सजाइ मगे‍यीनी’ देंनुङ। आं कली मारदे निसाफ पाइनीनी, मेको शेंदीनी। गे मुर आन कली दिप्‍शा, ग्‍येरनीनी? इन सेल्‍शो आन कली ममिम्‍चा रिम्‍शो लाक्‍नीनी? इन अरेशो लोव़ मटीबमी मरिम्‍शो पशो दाक्‍‍नीनी? इन मिक्‍च मुर आन मिक्‍च खोदेंशो बाक्‍बा? गे मुर आन कोव़शो खोदेंशो पा कोव़नीनी? १सामुएल १६:७ इन नाक्‍ती बेक्‍शा लाइब मुर आन नाक्‍त खोदेंशो बाक्‍नीमी? इन ब्रोंइतीक बर्स मुर आन बर्स खोदेंशो बाक्‍नीमी? गे आं मरिम्‍शो पशो माल्‍शा, आं पाप थिश्‍शा ग्रुंइनीनी? गो दोस मताइब बाक्‍नुङ, दे गे तुइक्‍ताक्‍नी हना यो, इन गुइ रे आं कली सुइम प्रोंइने मचाप्‍ब, दे यो तुइक्‍नीनी। ङोंइती गे आं कली सेल्‍तीनी। मुल आं कली खतम पोक्‍‍नीनी? भजन संग्रह १३९:१४ गे आं कली खप के सेल्‍तीनी। मेको मिम्‍तीन। मिनु मुल फुरक सेल्‍नीनी? अय्‍युब ३३:६; उत्‍पत्ती २:७; उत्‍पत्ती ३:१९ 10 गे आं कली दूध मोइश्‍शो खोदेंशो पा आं ममा आ कोव़जीम वोइक्‍तीनी। मोदेंशो पा आं रां सेल्‍तीनी? 11 गे आं कली श्‍ये नु कुशुलम ग्‍योम्‍शा, रुश नु नाडीम बोइक्‍ताक्‍यीनी। 12 गे आं कली ब्रोंइतीक सोक्‍त गेतीनी। मिनु गेना हना यो दाक्‍ताक्‍नी। मिनु आं कली ब्रोंइचा गेचा कली कोव़शा वोइक्‍तीनी। 13 आं कली श्‍येत गेचा कली ङोंइती रे इन थुंम ख्रुइश्‍शा वोइक्‍तीनी। मेको इन थुंम बाक्‍त, दे तुइक्‍ताक्‍ङ। 14 गो पाप पाता हना, गे आं कली कोव़ना कोव़न बाक्‍नीनी। मिनु आं मरिम्‍शो पशो मक्‍याम्‍नीनी। 15 गो थमान इन अरेशो मटीब बाक्‍‍ती हना, आं कली हिंचा ङा दुम्‍ल। गो ठीक पाइब बाक्‍‍ती हना यो, आं पिया पोक्‍ने मचाप्‍नुङ। मारदे हना गो आं मुनेम ब्रीशा, आं श्‍येत तना तन बाक्‍नुङ। 16 गो ठेयब लेश्‍शो बाक्‍‍ती हना, गे गुप्‍स कली सिखार ग्‍यारशो खोदेंशो पा आं कली माल्‍यीनी वा। मिनु लेंशा इन ठेयब सक्तिम श्‍येत गेयीनी वा। यसैया ३८:१३ 17 गे आं मरिम्‍शो पशो आ पर्बम नक सांकछी चाक्‍नीनी। मिनु आं पर्बम इन गाइक्‍तीक तेम्‍नीनी। आं पर्बम इन हुल हुल लडाइ पाइबपुकी चाक्‍नीनी।
18 गे मारदे आं कली जरमेपपाइक्‍नी? आं कली सुइम मतथु, बेक्‍शो नङ हना, रिम्‍शो दुम वा। अय्‍युब ३:११; येरमीया २०:१४ 19 गो जरमेसीन मजरमेशो नङ हना, शाम्‍सीशा तुरसुम जाक्‍दीश्‍शो नङ हना, दुम वा। 20 आं ब्रोंइतीक नाक्‍ती शुश मबाक्‍नीम। आं कली आं कान प्रोंइ‍‍यीनी। मिनु आं थुं इच्‍का नांइ‍सीबा कों? 21 लेश्‍शा मजाक्‍तीक रागीम लचा क्‍येङा ङोंइती, थम छिङछिङ नु क्‍येर नाक्‍दो 22 नु ग्रांग्‍ये माग्‍ये दुम्‍तीकेम लचा क्‍येङा ङोंइती आं कली आं कान प्रोंइ‍‍यीनी। मेकेर ङा छेङछेङ यो छिङछिङ दुम्‍त” दे अय्‍युबम परमप्रभु कली देंमाक्‍त। अय्‍युब ७:१०