13
अय्‍युब आ लोव़
गो मेको नेल्‍ल ताता। गो मेको नेंशा रुप्‍ता। इन तुइश्‍शो, गो यो तुइक्‍नुङ। गो इन क्‍येङा मतुइक्‍ब मनङ। तन्‍न गो नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब सक्ति पाइश्‍शो आ ङोंइती लोव़ पाइनुङ। मिनु गो परमप्रभु नु लोव़ पा, आं पर्बम हिल्‍लो पाइ‍नुङ। गेपुकीम चहिं इन जोल लोव़ पा ठेयब सेल्‍सीनीनी। गे शोर गाक्‍शो लेम्‍ब बाक्‍नीनी। गेपुकी सिक्‍सी पा बाक्‍शो ननी हना, तुइक्‍ब मुर बाक्‍नीनी, दे तुंइस वा। हितोपदेस १७:२८ मुल आं लोव़ नेनीन। पचा माल्‍शो लोव़ इन नोफा दाइश्‍शा नेनीन। गेपुकी परमप्रभु आ लोव़ पखु पाइनीनी? मोदेंशो जोल लोव़ कली थमा बाक्‍ब, दे थमा सेल्‍नीनी? मार गेपुकी परमप्रभु आ कुल कोव़शा, मेको आ पा ङा पचा माल्‍शो लोव़ देंनीनी? परमप्रभुमी इन कली नाक्‍शा कोव़ङानु, गे नेल्‍ल ठीक बाक्‍नीनी? मार, मुर आन मिक्‍च सिल्‍शो खोदेंशो पा, मेको आ मिक्‍च यो सिल्‍ने चाप्‍नीनी? 10 गे ख्रुइश्‍शोमी कुल कोव़नीनी, परमप्रभुम इन कली थमा पा हुइक्‍ब। 11 परमप्रभु आ मान ततीकेम इन कली महिंपाइक्‍बा? मेको आ हिंच कोंइशोमी इन कली ग्‍येत्‍थ लुक्‍च मसेल्‍बा? 12 इन आं कली देंशो लोव़ पुलु ला बाक्‍नीम। इन बोल्‍यो अर्ती खप के बाक्‍‍नीम।
13 सिक्‍सी पा बाक्‍कीन। मिनु गो लोव़ पाइनुङ। मिनु आं पर्बम मार मार दुम्‍बा, दुम्‍ल। 14 गो ब्रोंइनुङा देय मब्रोंइनुङा। गो बेक्‍नुङा कों ब्रोंइनुङा। 15 मेकोम आं कली साइक्‍ब। गो आस मपाइनुङ। तन्‍न मुल गो आं लोव़ मेको आ ङोंइती वोइक्‍नुङ। 16 परमप्रभु कली मटीब मुर मेको आ ङोंइती जाक्‍ने मचाप्‍नीम। मेको आं कली प्रोंइतीक दुम्‍ब। 17 नोफा दाइश्‍शा, आं लोव़ नेनीन। मिनु आं शेंशो रिम्‍शो पा नेनीन। 18 गो आं देंचा माल्‍शो लोव़ ठीक पाता। मिनु नोले गो दोस मताइब बाक्‍नुङ, दे तुइक्‍नुङ। 19 सुमी आं कली कछडी बाक्‍शा, दोस गेने चाप्‍बा? मोदेंशो दुम्‍त हना, गो सिक्‍सी पा फाल्‍शा बाक्‍शा, बेक्‍नुङ। 20 परमप्रभु, गो इन कली थोव़क निक्‍शी पुंइनुङ। मिनु गो इन ङोंइती रे मख्रुइक्‍नुङ। 21 आं कली श्‍येत मगेयीनी। मिनु इन हिंपाइक्‍तीकेमी आं कली महिंप‍तीन। अय्‍युब ९:३४ 22 गे आं कली ब्रेत्‍तीनी। मिनु गो लोव़ लेत्‍नुङ। ङोंइती गो ब्‍वाक्‍नुङ। मिनु गे आं कली लोव़ लेत्‍तीनी। 23 आं मरिम्‍शो पशो नु आ पाप गिश बाक्‍नीमी? आं हेंथे पशो नु आं पाप तुइक्‍पाइय्‍यीनी। 24 गे मारदे इन कुल ख्रुइक्‍नीनी? मिनु आं कली इन जोरी सत्रु खोदेंशो पाइनीनी। अय्‍युब १९:११ 25 गे बेरशो सफा कली यो हिंच कोंइनीनी? गे सोव़शो भूस आ नोले खोइक्‍नीनी? 26 गे आं पर्बम कशो लोव़ ब्रेक्‍नीनी। मिनु आं ठिटा ना ङा मरिम्‍शो पशो आ पर्बम सजाइ गेतीनी। भजन संग्रह २५:७ 27 आं खोइलीम ठेंङरो थोक्‍ताक्‍नी। आं लां नेल्‍ल कोव़शा, वोइक्‍नीनी। अय्‍युब ३३:११ 28 मोपतीके मुर राक्‍शो थोव़क खोदेंशो पा जाम्‍नीमी। तुम्‍बुम ख्रोइश्‍शो वा खोदेंशो पा नुप्‍शो बाक्‍नीमी” दे अय्‍युबमी देंमाक्‍त।