3
अय्‍युबम लोव़ पशो
मिनु नोले अय्‍युबम आ जरमेशो नाक्‍ती कली सराप चीले पवा बाक्‍त। येरमीया २०:१४-१८ मिनु अय्‍युबम “आं जरमेशो नाक्‍त खतम दुम्‍ल। ‘वोंइश आल का जोल्‍शो बाक्‍ब’ देंशो नाक्‍दो खतम दुम्‍ल। मेको नाक्‍त छिङछिङ दुम्‍ल। परमप्रभुम मेको कली ममिम्‍तल। मेको नाक्‍ती हाम्‍सो मदुम्‍ल। मेको नाक्‍ती कली क्‍येर छिङछिङम सुमल। मेको गोस्‍सुम सुम‍ल। मेको आ छिङछिङ हिंचा ङा दुम्‍ल। मेको नाक्‍दो कली थम छिङछिङम सुमल। बर्स ङा नाक्‍त आन दातेम मेको ग्‍येरचा मतवल। महिना ङा हिक्‍तीकेम मेको नाक्‍ती हिक्‍चा मपुंइसेक्‍ल। मेको नाक्‍दो आल मथीब दुम्‍‍ल। मेको नाक्‍दोमी ग्‍येरशो सेंदा मनेंसेक्‍ल। नाक्‍त कली सराप चीले पाइ‍ब मुरुम, मेको नाक्‍ती कली सराप चीले पवल। मेकोम लेव्‍याथन कली पोक्‍चा कली ठीक दुम्‍शो बाक्‍ब। मेको आ सुनी ङा सोरुल आ हाम्‍सो मतांइसेल। मेकोम नां सोव़चा कली रिम्‍शो मोशा दुम्‍ल। नां दाप्‍शो गेनायो तचा मतवल। 10 मारदे हना मेकोम आं कली जरमेब ममा कली मतेक्‍गा। मिनु आं कली श्‍येत मजचा ङा पा मख्रुइक्‍ती।
11 गो मारदे जरमेसी ङा चोटीन मबेक्‍ङा? गो मारदे कोव़ज रे ग्रूङानु मबेक्‍ङा? 12 मारदे आं कली वोइक्‍चा कली थुकु बाक्‍मे? मारदे आं कली तुंइचा कली दूध बाक्‍मे? 13 मो दुम्‍शो हना, गो सिक्‍सी पा गोल्‍शो बाक्‍ङ वा। गो इप्‍शा नाइश्‍शा बाक्‍ङ वा। २सामुएल १८:१८ 14 गो रागी ङा पिपपुकी नु मेको आन कली अर्ती गेबपुकी नु बाक्‍ङ वा। मेकोपुकीम आंम आन कली ब्रेश्‍शो दरवारपुकी लेंशा सेल्‍नीम। 15 शुश सुन पाइश्‍शो तौ नु बाक्‍ङ वा। मेकोपुकीम आन खिं चांदीम प्रिंनीम। 16 मारदे गो शाम्‍शो आल खोदेंशो पा थिम्‍चा मपुंइसीङा? मो दुम्‍शो हना गो हाम्‍सो गेनायो मतशो आल खोदेंशो पा बाक्‍ङ वा। 17 मेकेर परमप्रभु यावे आ अरेशो मटीबपुकीम ग्रांग्‍ये माग्‍ये पने मचाप्‍नीम। मेकेर दशो मुरपुकी नाइक्‍चा ताइनीम। 18 मेकेर चोक्‍शा वोइश्‍शोपुकी नाइक्‍चा ताइनीम। गेय पपाइक्‍ब आ सेंदा मनेंसीब। 19 मेकेर ठेयब नु आइक्‍च नेल्‍ल बाक्‍नीम। वाइलीम वाइल यो आन होव़प रे ब्रोंइशो बाक्‍नीम।
20 श्‍येत जाइब कली मारदे हाम्‍सो तचा गेशो बाक्‍बा? आन थुं लुक्‍च लशो कली मारदे ब्रोंइचा गेशो बाक्‍बा? 21 मेकोमी बेक्चा कली रिम्‍शो बाक्‍ब। तन्‍न मेको मबेक्‍ब। मेकोमी थिम्‍शा वोइश्‍शो शोंप दोशा माल्‍शो क्‍येङा यो शुश माल्‍ब। प्रकाश ९:६ 22 मेकोपुकी तुरसुम जाक्‍दीम्‍मानु आन थुं नाइश्‍शा, शुश ग्‍येरसीनीम। 23 परमप्रभुम लां मताइब आन कली मारदे हाम्‍सो गेशो बाक्‍बा? मेको आन एर ओंथ नेल्‍ल रे थरपु हिरशो बाक्‍ब। अय्‍युब १९:८ 24 आं जचा थोव़क आ पा ङा हुकयी पतीके दुम्‍शो बाक्‍ब। आं हुक‍यी पशो ब्‍वाक्‍कु खोदेंशो पा यीब। 25 गो मार मिम्‍शा हिंङा, मेकोमीन थित्‍ती। गो मार तशा शुश हिंङा, मेको आं तार जाक्‍त। 26 आं थुं मनांइसीब। गो सिक्‍सी पा मबाक्‍नुङ। नाइक्‍चा मताइनुङ। श्‍येत ला जाक्‍ब” देंमाक्‍त।