7
अय्‍युबमी परमप्रभु नु लोव़ पशो
मिनु अय्‍युबमी “मुर रागीम बाक्‍मानु, शुश गेय पचा माल्‍नीम। मेको आन नाक्‍ती गेय पाइब आन नाक्‍त खोदेंशो बाक्‍नीम। अय्‍युब १४:६ मेको नाक्‍दो ङा वांकु रिम्‍शो वाइलीम वाइल खोदेंशो पा बाक्‍नीम। आ गेय पशो ङा गाल्‍च ताक्‍चा कली रिम्‍शा बाक्‍शो खोदेंशो बाक्‍नीम। गो महिना नेल्‍ल मोशीन सोइक्‍ताक्‍ङमी। नाक्‍दो कुस कुस श्‍येत जतीके आं भाग बाक्‍ब। गो नाक्‍दो इप्‍चा कली गोल्‍ङानु, गेना नां सोव़बा, दे मिम्‍नुङ। तन्‍न नाक्‍दो शुश लाइश्‍शो दुम्‍ब। मिनु गो नां मसोव़म सम्‍म एर ओंथ लोक्‍सीशा बाक्‍नुङ। आं रां लुस्पुम ब्रीशा, फुरक लुम्‍सीशो बाक्‍ब। मिनु आं कुशुल जेश्‍शा नेंने ग्रूशो बाक्‍ब। आं नाक्‍त वा प्रोव़ब आन थूरी क्‍येङा यो रीब पा लाइ‍नीम। मेको नेल्‍ल आस मपाइश्‍शो दुम्‍‍नीम। यसैया ३८:१२
आं ब्रोंइतीक नाक्‍ती का ले कीशो सोक्‍त खोदेंशो बाक्‍नीम, दे मिम्‍तीन। गो लेंशा रिम्‍शो नाक्‍त तचा मताइनुङ। आं कली ताइबमी लेंशा गेनायो मताइब। गे आं कली कोव़नीनु, गो लने थुम्‍शो बाक्‍नुङ। गोस्‍स ब्रशा जाम्‍शो खोदेंशो पा बेक्‍शो मुर आन बाक्‍तीक उइ लाइबपुकी गेनायो लेश्‍शा मजाक्‍नीम। 10 मेको आन खिंम लेश्‍शा मजाक्‍नीम। मिनु मेको आन बाक्‍‍तीकेमी मेको आन कली मतुइक्‍नीम। अय्‍युब १०:२१; अय्‍युब १४:१२; भजन संग्रह १०३:१६
11 मोपतीके गो सिक्‍सी पा मबाक्‍नुङ। गो आं थुं ङा श्‍येतम लोव़ पाइ‍नुङ। गो आं लुक्‍च लशो थुंम लोव़ पाइनुङ। 12 मार, गो समुन्‍द्र नङा? गो समुन्‍द्र ङा ठेयब जन्‍तु नङा? गे मारदे आं कली खाल पाइब वोइक्‍नीनी? 13 गो आं ब्राख्‍येम गोल्‍शा, आं थुं नाइक्ब, दे मिम्‍नुङ। इप्ङानु आं श्‍येत प्रेंनुङ, दे मिम्‍नुङ। 14 तन्‍न मेना गे आं कली आं ङोमुम हिंपाइक्‍नीनी। मिनु कोंइतीक कोंइशा आं कली हिंच कोंइनीनी। 15 मोपतीके गो मेको रांम ब्रोंइचा क्‍येङा सोक्‍त मकीथु बेक्‍चा दाक्‍नुङ। 16 गो ब्रोंइशा बाक्‍चा मदाक्‍नुङ। गो गेना हना यो ब्रोंइशा बाक्‍चा मदाक्‍नुङ। गे आं कली प्रोंइ‍‍यीनी। मारदे हना आं ब्रोंइशो का ले कीशो सोक्‍त खोदेंशो बाक्‍ब। १राजा १९:४ 17 मुर मार नमी ङा? गे मेको आन पर्बम शुश मिम्‍नीनी? मारदे गे मेको आन कली शुश दाक्‍नीनी। भजन संग्रह ८:४; भजन संग्रह १४४:३ 18 गे मेको आन कली सुनी कुस कुस कोव़नीनी। गे मेको आन कली गेना हना यो नाक्‍शा कोव़नीनी 19 गिश सम्‍म आं रे इन मिक्‍च हिरनीनी? शेप्‍‍चुक मदाक्‍गु सम्‍म आं कली प्रोंइ‍‍यीनी। 20 गो पाप पाता हना यो, इन कली मार दुम्‍बा ङा, गे मुर आ थुं नाक्‍शा कोव़नीनी? गे मारदे आं कली खेदा पस ङा पस बाक्‍नीनी। गे मारदे आं कली तशा ब्रीनीनी? 21 गे मारदे आं हेंथे पशो माफ मगेयीनी? मारदे आं मरिम्‍शो पशो मक्‍याम्‍नीनी? मुल गो बेक्‍नुङ। मिनु गे आं कली माल्‍तीनी हना यो, मथित्‍नीनी” दे अय्‍युबमी परमप्रभु यावे कली देंमाक्‍त।