लेवी
ब्रेक्‍ब मुर: साइ परमप्रभु यावे आ मुर नु ख्रीस्‍त सेंसे नोले ङा थमा सुइक्‍बपुकीमी एको किताब मोसामी ब्रेक्‍शो बाक्‍ब, देंनीम। मोसामी परमप्रभु यावे आ देंशो नेल्‍ल ब्रेक्‍शो बाक्‍त।
गेना ब्रेक्‍शो: एको किताब ५० नाक्‍त गोरशो रागीम गाक्‍तीक ङा लोव़ ला बाक्‍ब। इस्राएली इजीप्‍त रे ग्रूशो बर्स निक्‍शी नोले, सीनै डांडा आ नेक्‍था बाक्‍तेक्‍म। मोसामी डांडाम बाक्‍शा, परमप्रभु यावे आ अरेशो नेल्‍ल ब्रेक्‍शो बाक्‍त। प्रस्‍‍थान ४०:१-१७; गन्‍ती १०:११
मार ब्रेक्‍शो: मुर दोपा परमप्रभु यावे नु गारचा ङा दुम्‍‍नीम एको किताबमी ब्रेक्‍शो बाक्‍ब।
१. दोपा नु मार चढे़चा, लेवी १:- ५:-
२. चढ़ेब आन गेय, लेवी ६:- १०:-
३. ग्रांग्रा दिचा नु ग्रांग्रा मदिचा आ पर्बम शेंशो, लेवी ११:- लेवी १६:-
४. परमप्रभु यावे का बाक्‍ब। मेको आ नोले ला खोइक्‍चा, दे ब्रेक्‍शो
बाक्‍ब। लेवी १७:- लेवी २७:-
1
चोशा चढ़ेतीक
लेवी २६:१-६
मिनु परमप्रभु यावेमी ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु रे ब्रेश्‍शा मोसा कली गे “इस्राएली आन कली ‘इन दाते ङा सुइम परमप्रभु यावे कली इन बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा चढ़ेनीनु, आंम इन बगाल रे चढ़ेने।
मेको चढ़ेशो बी ब्‍यफ चोशा चढ़ेतीक बाक्‍त हना, मेकोमी मारेइ मदुम्‍शो थमा रिम्‍शो बाछा चढ़ेचा माल्‍ब। मेकोमी मेको ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीकेम चाक्‍चा माल्‍ब। मिनु मेको इन पर्बम परमप्रभु आ ङोंइती ब्रतीके दुम्‍ब। लेवी १७:४ मेकोमी आ गुइ चोशा चढ़ेतीक बस्‍तु आ पिया तारी वोइक्‍चा माल्‍ब। मिनु मेको परमप्रभु यावे आ ङोंइती ब्रशा मेको मुर आ पर्बम पाप क्‍याम्‍तीक गेय बाक्‍ब। मेकोमी मेको बाछा कली परमप्रभु यावे आ ङोंइती क्‍योरशा साइक्‍चा माल्‍ब। मिनु चढ़ेब हारून आ तौपुकीमी मेको हुश चढ़ेतीक आ एर ओंथ ब्रुइक्‍चा माल्‍नीम। मेको चढ़ेतीक ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीकेम बाक्‍ब। मिनु मेको नोले मेकोमी मेको चोशा चढ़ेतीक आ कुशुल उक्‍शा टुक्रा टुक्रा पा चेक्‍चा माल्‍ब। लेवी ७:८ चढ़ेब हारून आ तौपुकीमी चढ़ेतीक तार मी सुइश्‍शा मेको तार शी गारपाइश्‍शा वोइक्‍चा माल्‍नीम। मिनु चढ़ेब हारून आ तौपुकीमी चढ़ेतीके तारी वोइश्‍शो शी आ तार मेको चेक्‍शो श्‍ये पिया नु बोंसो गार पा वोइक्‍चा माल्‍नीम। मेकोमी मेको आ गा क्‍यी नु खोइली चहिं ब्‍वाक्‍कुम मुरचा माल्‍नीम। मिनु चढ़ेबपुकीमी मेको नेल्‍ल कली चढ़ेतीकेमी चोचा माल्‍नीम। मेको परमप्रभु यावे कली आ दाक्‍शो ब्रोव़शो रिना पाइश्‍शो मीम चोशा चढ़ेतीके बाक्‍ब। उत्‍पत्ती ८:२१; प्रस्‍थान २९:१८
10 मेको आ चोशा चढ़ेतीक आ बगाल ङा क्‍यारश भेडा बाक्‍तेक्‍म हना, मेकोमी मारेइ मदुम्‍शो थम रिम्‍शो बोका, सांड चढ़ेचा माल्‍नीम। 11 मेकोमी परमप्रभु यावे आ ङोंइती चढ़ेतीक आ उत्तर गे मेको क्‍योरशा साइक्‍चा माल्‍ब। मिनु चढ़ेब हारून आ तौपुकीमी मेको आ हुश चढ़ेतीक आ एर ओंथ ब्रुइक्‍चा माल्‍नीम। 12 मेको चढ़ेबमी मेको चढ़ेशो कली टुक्रा टुक्रा पचा माल्‍नीम। आ पिया बोंसो सुन्‍दा चेक्‍चा, श्‍ये नु काथा शी तारी गारपाइश्‍शा, चढ़ेतीक ङा मी तारी वोइक्‍चा माल्‍ब। 13 मेकोमी मेको आ गा क्‍यी नु खोइली चहिं ब्‍वाक्‍कुम मुरचा माल्‍नीम। मिनु चढ़ेबपुकीमी मेको नेल्‍ल कली चढ़ेतीकेमी चोचा माल्‍नीम। मेको परमप्रभु यावे कली आ दाक्‍शो ब्रोव़शो रिना पाइश्‍शो मीम चोशा चढ़ेतीके बाक्‍ब।
14 मिनु परमप्रभु यावे कली चोशा चढ़ेतीके चिक्‍ब बाक्‍तेक्‍म हना, ढुकुर कि परवा चढ़ेचा माल्‍नीम। 15 चढ़ेबमी मेको चढ़ेतीक आ नेक्‍था मेको आ पिया प्रोइश्‍शा साइक्‍चा माल्‍ब। मिनु मेको कली चढ़ेतीकेमी चोचा माल्‍ब। मिनु आ हुश चहिं चढ़ेतीक आ नेक्‍था चिरचा माल्‍ब। 16 मेकोमी मेको आ सोके फेश्‍शा चढ़ेतीक आ पूर्ब गे ङा पुलु ताइक्‍तीकेम ताइक्‍चा माल्‍नीम। 17 मेकोमी मेको कली मचेक्‍थु, फ्रां आस दाते रे चेत्‍चा माल्‍ब। मिनु चढ़ेबमी चढ़ेतीक ङा मी तार ङा शीम मेको चोचा माल्‍ब। मेको परमप्रभु यावे कली आ दाक्‍शो ब्रोव़शो रिना पाइश्‍शो मीम चोशा चढ़ेतीके बाक्‍ब।