10
नादाब नु अबीहुम मटिशो
मिनु हारून आ तौ नादाब नु अबीहुम आस थनौरो लाइश्‍शा, मी कुर पाम्‍ताक्‍स। मिनु मी आ तारी धूप वोइक्‍ताक्‍स। मोपा मेको निक्‍शी परमप्रभु यावेमी “अरु मी मलाइक्‍चा” दे अरेशो लोव़ मटिम्‍स, मेको परमप्रभु यावे आ ङोंइती चढ़ेम्‍ताक्‍स। प्रस्‍थान ६:२३; प्रस्‍थान २८:१; प्रस्‍थान ३०:९ मिनु परमप्रभु यावे आ ङोंइती रे मी ग्रूशा, मेको आस कली ग्रु दाक्‍तु। मोपा मेको निक्‍शी परमप्रभु यावे आ ङोंइती बेक्‍ताक्‍स। मिनु मोसामी हारून कली “परमप्रभु यावेमी देंशो ‘आं नेक्‍था बाक्‍ब आन कली गो नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब बाक्‍नुङ’ दे कोंइनुङ। मिनु नेल्‍ल मुर आन ङोंइती गो ठेयब सेल्‍चा पुंइसीनुङ” देंत। मिनु हारून सिक्‍सी पा बाक्‍त।
मोसामी हारून आ बकान्‍छा उज्‍जीएल आ तौ एल-साफान नु मीशाएल आस कली ब्रेश्‍शा “इस लोक्‍ब आस कली ताम्‍बु रे कुरशा ग्रुंइदीस” देंत। प्रस्‍थान ६:२२ मिनु मेको निक्‍शी जाक्‍शा, आस फेक्‍शो वा रे क्‍युक्‍शा मोसा आ देंशो खोदेंशो पा कुरशा ग्रुंइताक्‍स।
मिनु मोसाम हारून नु आ तौ एलाजर नु इथामार आन कली “रोंका पा इन पिया ङा चां मप्रेक्‍कीन। इन वा मखाक्‍कीन। मो पाइतीनी हना, गेपुकी बेक्‍नीनी। मिनु परमप्रभु यावे आ गाइक्‍तीक नेल्‍ल मुर आन तारी जुक्‍ब। तन्‍न परमप्रभु यावे आ सोइश्‍शो मीम दुप्‍शा बेक्‍ब आस पर्बम इन खिं ङा मुर नु इस्राएली ङा मुर नेल्‍ल रोंका पचा दुम्‍ब। लेवी २१:१० गेपुकी चहिं ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु रे लाङगा मलने। मो पाइतीनी हना, बेक्‍नीनी। मारदे हना परमप्रभु यावे आ लुक्‍शो तेल गे इन तार बाक्‍ब” देंत। मिनु मेकोपुकीमी मोसा आ देंशो खोदेंशो पाम्‍तेक्‍म।
चढ़ेब आन कली लेंशा अरेशो
मिनु नोले परमप्रभु यावेमी हारून कली “गे नु इ तौपुकी ग्रुम्‍तीक ताम्‍बुम ओव़नीनु, अङगुर शांबु नु अरु दुक्‍तीक थोव़क मतूङीन। तूतीनी हना, गेपुकी बेक्‍नीनी। मेको गेना हना यो इन पतीक दुम्‍ब। इजीकीएल ४४:२१; होसे ४:११; आमोस २:८ 10 आं थोव़क नु मुर आ थोव़क तिल्‍चा माल्‍नीनी। ग्रांग्रा दिशो थोव़क नु चोव़खो थोव़क यो तिल्‍चा माल्‍नीनी। इजीकीएल २२:२६; इजीकीएल ४४:२३ 11 मिनु गो मोसा कली अरेशो नेल्‍ल, गे इस्राएली आन कली शेंचा माल्‍नीनी” देंत।
12 मिनु मोसामी हारून नु आ लीशो तौ एलाजर नु इथामार आन कली “परमप्रभु यावे कली मीम चोशा अन्‍न चढ़ेशो रे लीशो बोरब ओख्‍ती मसुप्‍थु चढ़ेतीके आ नेक्‍था बाक्‍शा जने। मारदे हना मेको थम चोव़खो बाक्‍ब। लेवी ९:१७,१८ 13 गेपुकीम मेको कली चोव़खो बाक्‍तीकेमी जने। मारदे हना परमप्रभु यावे कली मीम चोशा चढ़ेशो चढ़ेतीक रे मेको गे नु इ तौ इन भाग बाक्‍ब। आं कली मोदें अरेशो बाक्‍ब। लेवी २:३ 14 तन्‍न क्‍युक्‍शा चढ़ेशो कुथ्रु नु हिम्‍शा चढ़ेशो फिला चहिं गे इन तौ नु इन तमीम चोव़खो बाक्‍तीकेमी बाक्‍शा ब्‍वने। मारदे हना मेको इस्राएली आन दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेशो रे गे नु इ तमी तौ इन भाग बाक्‍ब। लेवी ७:३४ 15 मिनु हिम्‍शो फिला, क्‍युक्‍शो कुथ्रु नु मीम चोशा चढ़ेशो मार मार आन बोंसो परमप्रभु यावे आ ङोंइती हिम्‍शा चढ़ेचा कली चाक्‍चा माल्‍नीनी। मिनु परमप्रभु यावेमी अरेशो खोदेंशो पा गेना हना यो, गे नु इ तमी तौ इन भाग दुम्‍ब” देंत। लेवी ९:२०-२१
16 मिनु मोसामी पाप आ पर्बम चढ़ेशो बोका माल्‍तु। तन्‍न मेको चोने थुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु मेकोमी हारून आ लीशो तौ एलाजर नु इथामार आस कली गाइश्‍शा, लेवी ९:१५ 17 “गेपुकीमी मारदे पाप आ पर्बम चढ़ेशो कली चोव़खो बाक्‍तीकेम मब्‍वनी? मारदे हना मेको थम चोव़खो बाक्‍ब। मिनु परमप्रभु यावेमी मुर आन पर्बम पाप क्‍याम्‍तीक गेय पचा, दे मेको इन कली गेशो बाक्‍ब। 18 मेको आ हुश ताम्‍बु आ आगामी मलाइश्‍शो बाक्‍त। गेपुकीम थमा पा आं देंशो खोदेंशो पा चोव़खो बाक्‍तीकेम मेको श्‍ये ब्‍वचा माल्‍शो ननी” देंत। लेवी ६:१९,२२
19 मिनु हारूनमी मोसा कली “नेनीन, मुलाक्‍ती मेकोपुकीमी आन पाप आ पर्बम चढ़ेतीक नु आन चोशा चढ़ेतीक परमप्रभु यावे आ ङोंइती चढ़ेम्‍तेक्‍म। मिनु मुलाक्‍त गो गिश श्‍येत जशो बाक्‍नुङ। गो मुलाक्‍ती मेको पाप आ पर्बम चढ़ेशो ब्‍वशो नङ हना, मार, मेको परमप्रभु यावे आ ङोंइती रिम्‍शो दुम वा ङा?” देंत। 20 मिनु मेको लोव़ नेंशा मोसा सिक्‍सी पाप्‍तु।