12
सुत्‍केरी दोपा चोव़खेचा, दे अरेशो
मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली “इस्राएली आन कली ‘कोव़ज कुरशा तौ थीब मीश मुर ७ नाक्‍त सम्‍म ग्रांग्रा दिशो बाक्‍ब। मेको आ रां ब्रोल्‍म नाक्‍त ङा खोदेंशो पा ग्रांग्रा बाक्‍ब। लेवी १५:१९ मिनु ८ नाक्‍ती मेको आ तौ कली ख्रोइक्‍तीक चिनु ख्रोइक्‍चा माल्‍ब। उत्‍पत्ती १७:१०-१२; लूका २:२१; यूहन्‍ना ७:२२ मिनु मेको मीश मुर आ हुश चोव़खेचा कली ३३ नाक्‍त सम्‍म दुम्‍चा माल्‍ब। मिनु मेकोमी चोव़खो दुम्‍तीक नाक्‍ती मगाम सम्‍म मारेइ चोव़खो थोव़क थिचा मदुम्‍ब। मिनु ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु यो ओव़चा मदुम्‍ब। तन्‍न मेकोमी तमी थिप्‍तु हना, आ रां ब्रोल्‍म नाक्‍त ङा खोदेंशो पा १४ नाक्‍त सम्‍म ग्रांग्रा दिशो बाक्‍ब। मिनु आ हुश चोव़खेचा कली ६६ नाक्‍त दुम्‍चा माल्‍ब।
मिनु मेको आ चोव़खेतीक गाम नाक्‍ती, तौ आ पर्बम बाक्‍त हना यो, तमी आ पर्बम बाक्‍त हना यो, मेकोमी चोशा चढ़ेचा कली बर्स का गाप्‍शो भेडा का नु पाप आ पर्बम चढ़ेचा कली ढुकुर का कि परवा का ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीकेम बाक्‍शो चढ़ेब कली चाक्‍चा माल्‍ब। मिनु चढ़ेबमी परमप्रभु यावे आ ङोंइती मेको चढ़ेशा, मेको आ पर्बम पाप क्‍याम्‍तीक गेय पचा माल्‍ब। मिनु मेको आ हुश यिशो रे चोव़खो दुम्‍ब। मेको मीश मुरुमी तौ कि तमी थिवा नोले, एको पचा माल्‍शो अरेतीक लोव़ बाक्‍ब। मिनु मेकोमी भेडा चाक्‍ने मचाप्‍बाक्‍त हना, ढुकुर निक्‍शी कि परवा निक्‍शी चाक्‍चा माल्‍ब। मेको का चोशा चढ़ेतीक नु का पाप आ पर्बम चढ़ेतीक बाक्‍ब। मिनु चढ़ेबमी मेको चढ़ेशा मेको आ पर्बम पाप क्‍याम्‍तीक गेय पचा माल्‍ब। मिनु मेको ग्रांग्रा मदिशो दुम्‍ब’ माइक्‍मी” देंत। लेवी ५:७; लूका २:२४