25
नाइक्‍तीक बर्स
मिनु परमप्रभु यावेमी सीनै डांडामी मोसा कली “गे इस्राएली आन कली ‘गेपुकी गो इन कली गेशो रागीमी जाक्‍दीन्‍नी नोले मेको रागी यो परमप्रभु यावे आ नेंमी नांइसीचा माल्‍ब। गे ६ बर्स सम्‍म आंम रूम मार मार शोक्‍चा ख्रुम्‍चा माल्‍नीनी। ६ बर्स सम्‍म इन अङगुर रू ङा बोट आन मसिश्‍शो राशी ख्रोइश्‍शा ताइक्‍चा माल्‍नीनी। मिनु मेको आ अङगुर खुप्‍चा माल्‍नीनी। प्रस्‍थान २३:१०-११ तन्‍न ७ बर्सम रू नेल्‍ले परमप्रभु यावे आ बर्सम नाइक्‍चा माल्‍ब। गेपुकीमी ७ बर्सम इन रूम मारेइ मशोक्‍चा मख्रुम्‍चा। मिनु अङगुर बोट आ फल मसिप्‍ब राशी यो मख्रोतीन। इन रूमी आंमा वाशो मारेइ मारेइ खुप्‍चा मदुम्‍ब। मख्रोइश्‍शो अङगुर बोट आ फल खुप्‍चा मदुम्‍ब। मेको रू कली थम नांइसीतीक बर्स दुम्‍चा माल्‍ब। मेको रू नांइसे ना आंमा सिश्‍शो मारेइ मारेइ जने चाप्‍नीनी। मिनु इन वाइलीम वाइल नु गे नु बाक्‍ब इन थाप्‍शो गेय पाइबपुकीमी जने चाप्‍नीमी। मेको रूमी वाशो, इन बस्‍तु भाव नु ब्‍वाकी ङा जन्‍तु आन कली ब्‍वतीक दुम्‍ब।
ङोंइती ङा खोदेंशो सेल्‍तीक बर्स
मिनु गेपुकीमी ७ नाइक्‍तीक बर्स मानेनी नोले, मिनु ४९ बर्स दुम्‍बा, मिनु ७ महिना ङा १० नाक्‍ती पाप क्‍याम्‍तीक नाक्‍त बाक्‍ब। मेको नाक्‍ती इन रागी नेल्‍लेमी तुराही ताप्‍पाइक्‍चा माल्‍नीनी। लेवी २३:२७ 10 मिनु ५० ङा बर्स परमप्रभु यावे आ बर्स बाक्‍ब। मिनु गे रागी ङा मुर नेल्‍ल आन कली आन ङोंइती ङा अधिकार लेंशा ताइनीम, दे नेंपाइक्‍चा माल्‍नीनी। मेको इन कली प्रोंइतीक बर्स बाक्‍ब। मिनु मुर नेल्‍ल आन आन खिं नु आन आन बाक्‍तीक लेन्‍ने चाप्‍नीम। यसैया ६१:२; लूका ४:१९ 11 मेको ५० बर्स इन कली ङोंइती ङा खोदेंशो पा लेंशा सेल्‍तीक बर्स बाक्‍ब। मेको बर्स गेपुकीमी मारेइ मशोक्‍कीन, मख्रुमीन। आंमा वाशो बाली नाली मरुप्‍चा। अङगुर बोट आन ममुंइशो राशीम सिश्शो अङगुर मखुप्‍चा। 12 मारदे हना मेको प्रोंइतीक बर्स बाक्‍ब। मेको परमप्रभु यावे आ बर्स दुम्‍ब। गेपुकीमी रूम आंमा वाशो, आंमा सिश्‍शो ला जने।
13 मेको प्रोंइतीक बर्समी मुर नेल्‍ल आन आन रू नु खिं लेत्‍चा माल्‍नीम।
14 मिनु आंम नेक्‍था ङा मुर नु ग्‍याप्‍तीक लेयतीक गेय पनीनु, मठगेपामुने। १ थिस्‍सलोनिकी ४:६ 15 गे इन नेक्‍था ङा मुर रे रू का ग्‍याप्‍तीवी हना, मेको प्रोंइतीक बर्स जाक्‍चा गिश बर्स लीनीम, दे हिक्‍शा ला ग्‍यापीन। 16 गिश बर्स लीनीमी मेको कोव़शा गेपुकीमी आ क्‍येट बारपाइक्‍चा माल्‍नीनी। मिनु इच्‍का बर्स ला लीतेक्‍म हना, क्‍येट तोक्‍चा माल्‍नीनी। मारदे हना अन्‍न खुप्‍तीक बर्स कोव़शा, मेको रू लेयशो बाक्‍ब। 17 गेपुकी आंम आंमा मठगेपामुने। तन्‍न परमप्रभु क्‍येङा हिनीन। मारदे हना गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ।
18 गेपुकीमी आं फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ तुइश्‍शा पचा माल्‍नीनी। आ पावो, दे अरेशो लोव़ टिने। मोपा ला गे मेको रागीमी रिम्‍शो पा बाक्‍ने चाप्‍नीनी। लेवी २६:५; १राजा ५:५ 19 मिनु रागीमी अन्‍न ग्रेल्‍ब। गेपुकी जचा तूचाम श्‍येत मजाइनीनी। मिनु मेको रागीमी महिंथु थुं नाइश्‍शा बाक्‍चा ताइनीनी। 20 गेपुकीमी अन्‍न मशोक्‍थु मखुप्‍थु ७ बर्सम चहिं गो मार जाइनीकी, दे देंतीनी हना, 21 गो ६ बर्सम इन कली आं आसीक गेनन्‍नी। मिनु रागीम बर्स सां सम्‍म शुश अन्‍न ग्रेल्‍पाइक्‍नुङ। ब्‍यवस्‍था २८:८ 22 गेपुकीमी ८ बर्सम ख्रुम्‍नीनु, गे माइत अन्‍न रे जाइनीनी। ९ बर्सम नक बाली नाली ममीम सम्‍म गे माइतन जाइनीनी।
रागी रू नेल्‍ल परमप्रभु के बाक्‍ब
23 मिनु इन गे रू गेना हना यो कली लेयने मचाप्‍नीनी। मारदे हना मेको रागी आं के बाक्‍ब। गेपुकी गे आं के वाइल नु बुम्‍था पाइब खोदेंशो बाक्‍नीनी। भजन संग्रह ३९:१३ 24 इन ग्‍याप्‍शो अधिकारम पिशो रू लेंशा लेत्‍चा माल्‍नीनी। 25 सुइ इन मुर प्रुङग दुम्‍तीके आन रू लेयचा माल्‍तेक्‍म हना, मेको आ नेक्‍था ङा मुर जाक्‍शा, मेको लेश्‍शा ग्‍याप्‍पाइक्‍चा माल्‍ब। रूथ ४:३-४ 26 तन्‍न मो पाइब सुइ मबाक्‍तेक्‍म हना, नोले मेको आंमान क्‍येट थीब दुम्‍शा, लेश्‍शा आंमा ग्‍याप्‍चा माल्‍ब। 27 मेकोमी मेको लेयशो गिश बर्स दुम्‍मे, मेको हिक्‍चा माल्‍ब। मिनु सु कली लेयशो बाक्‍मे, मेको लीशो बर्स ङा खुप्‍‍तीक अन्‍न ङा क्‍येट गेचा माल्‍ब। मिनु मेको मुर आ रू लेंशा मेको केन दुम्‍ब। 28 तन्‍न आंमा लेन्‍ने मचाप्‍तु हना, मेको रू ग्‍याप्‍ब मुर नु बाक्‍ब। मिनु रू ग्‍याप्‍बमी प्रोंइतीक बर्सम लेत्‍चा माल्‍ब।
29 मिनु सुइमी गारो हिरशो सहर आगा ङा खिं लेयतु हना, लेयशो बर्स का सम्‍म मेकोमी मेको आ खिं लेन्‍ने चाप्‍ब। मेको कली मेको अधिकार बर्स का सम्‍म बाक्‍ब। 30 तन्‍न बर्स काम यो मेको लेन्‍ने मचाप्‍तु हना, ग्‍याप्‍ब नु आ खिं ङा मुर आन कली मेको खिं आन शोंप दुम्‍ब। प्रोंइतीक बर्सम यो मेको लेश्‍शा गेचा ममाल्‍ब। 31 तन्‍न गारो महिरशो बाक्‍तीके ङा खिंपुकी चहिं रूपुकी खोदेंशो पा पचा माल्‍ब। मेको लेन्‍ने चाप्‍नीम। मिनु प्रोंइतीक बर्सम लेश्‍शा गेचा माल्‍नीम।
32 मिनु लेवी आन सहरमी बाक्‍शो खिं चहिं मेकोपुकीमी आंम खिं गेना हना यो लेन्‍ने चाप्‍नीम। गन्‍ती ३५:२-५ 33 लेवी आन सहरम बाक्‍शो लेयशो खिं अरु लेवीम लेन्‍ने मचाप्‍तेक्‍म हना, प्रोंइतीक बर्समी मेको खिं लेश्‍शा, मेको कली गेचा माल्‍ब। मारदे हना लेवी आन सहरम बाक्‍शो खिं इस्राएली आन दातेमी लेवी आन शोंप बाक्‍नीम। 34 मेको आन सहर क्‍येङा लाङगाम बाक्‍शो रूपुकी लेयचा मताइनीम। मारदे हना मेको आन गेना हना यो लीब शोंप बाक्‍नीम।
क्‍येट आ चाइक्‍ब मताक्‍को
35 मिनु इन इस्राएली लोक्‍ब का शुश प्रुङग दुम्‍शा, पने जने मचाप्‍तु हना, गेपुकीमी मेको कली अर्को रागी ङा मुर खोदेंशो पा वारच पचा माल्‍नीनी। मिनु मेको गेपुकी नु बाक्‍ने चबल। 36 मिनु गे मेको कली जेर गेनीनु, आ चाइक्‍ब मताक्‍कीन। गे इन परमप्रभु क्‍येङा हिनीन। मिनु इन लोक्‍ब कली गे नु बाक्‍चा गेन। प्रस्‍थान २२:२४; ब्‍यवस्‍था २३:२० 37 गेपुकीमी मेको कली क्‍येट गेतीकेमी चाइक्‍ब मताक्‍कीन। मिनु मेको कली जचा थोव़क गेशा, मेको आ क्‍येङा शुश मलेप्‍पाइक्‍तीन। 38 गो इन परमप्रभु दुम्‍चा नु इन कली कनान रागी गेचा, दे इन कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइशा, एक चाक्‍ब, गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ।
39 मिनु गे इन इस्राएली लोक्‍ब शुश प्रुङग दुम्‍शा, आंमा इन कली लेयसाक्‍म हना, मेको आन कली वाइल खोदेंशो पा गेय मपपतीन। प्रस्‍थान २१:२ 40 मिनु गेपुकीमी मेको कली थाप्‍शो गेय पाइब कि अर्को रागी ङा गेय पाइब खोदेंशो पा बाक्‍चा गेने। मिनु मेको प्रोंइतीक बर्स सम्‍म गेपुकी नु बाक्‍शा इन गेय पाइब दुम्‍ब। 41 मिनु नोले मेकोपुकी नु आन तमी तौ गे इन बाक्‍तीक रे लशा, आन खिं ङा मुर नु आन बाक्‍तीक लेम्‍मल। 42 मारदे हना मेकोपुकी गो इजीप्‍त रे ग्रुंइशा चाक्‍शो आं गेय पाइबपुकी बाक्‍नीम। मेको आन कली वाइलीम वाइल खोदेंशो पा लेयचा मदुम्‍ब। 43 मिनु गेपुकीमी मेको आन कली शुश अरेशा श्‍येत मगेन। इन परमप्रभु कली तशा हिनीन। प्रस्‍थान २१:२०-२१
44 मिनु गेपुकीमी इन वाइलीम वाइल चहिं एर ओंथ ङा अर्को रागी ङा मुर रे ग्‍याप्‍चा माल्‍नीनी। 45 गेपुकी नु बाक्‍ब अर्को रागी ङा मुरपुकी नु इन रागीम जरमेशो मेको आन खिं ङा मुर रे ग्‍याप्‍शा, इन के सेल्‍ने चाप्‍नीनी। 46 गे मेको आन कली आंम तौ चच आंम वाइलीम वाइल दुम्‍चा कली ग्‍याप्‍शा वोइक्‍ने चाप्‍नीनी। गे मेको आन कली वाइलीम वाइल खोदेंशो पा दिप्‍शा गेय पपाइक्‍ने चाप्‍नीनी। तन्‍न आंम लोक्‍ब इस्राएली आन कली मोपा श्‍येत गेशा दिप्‍ने मचाप्‍नीनी।
47 मिनु इन दातेमी बाक्‍ब अर्को रागी ङा मुर क्‍येट थीब दुम्‍त हना नु सुइ इन लोक्‍ब श्‍येत जशा, प्रुङग दुम्‍शा, मेको आंम कली कि आ खिं ङा मुर कली लेयसाक्‍व हना, 48 मेको लेयसे नोले आ लोक्‍बपुकीमी मेको कली लेन्‍ने चाप्‍नीम। मेको आ लोक्‍ब कामी मेको कली लेन्‍ने चाप्‍ब। 49 मेको आ आफ आ लोक्‍ब, आं लोक्‍ब नु सुइ आ नेक्‍था ङा मुरुमी मेको कली लेन्‍ने चाप्‍ब। मेको नोले शुश क्‍येट थीब दुम्‍त हना, आंमा थाप्‍शा ग्रूने चाप्‍ब। 50 मेको मुरुमी आ अर्को रागी ङा ठेयब मुर कली लेयसीशो बर्स रे प्रोंइतीक बर्स सम्‍म हिक्‍शा, आ गेय पतीक लीशो बर्स कली जेला तशो खोदेंशो पा हिक्‍चा माल्‍ब। मिनु लीशो बर्सम ततीके जेला ङा क्‍येट हिक्‍शा थाप्‍चा माल्‍ब। 51 मिनु शुश बर्स लीमेनु, आंमा लेयसीशो मुरुमी मेको गेय मपशो नेल्‍ल बर्स हिक्‍शा, मेको कली गारचा ङा पा थाप्‍चा माल्‍ब। 52 मिनु मेको प्रोंइतीक बर्स सम्‍म का निक्‍शी बर्स ला लीतेक्‍म हना, मेकोमी जेला तशो खोदेंशो पा का निक्‍शी बर्स ङा गारचा ङा पा प्रोंइतीक बर्स सम्‍म क्‍येट थाप्‍चा माल्‍ब। 53 मिनु मेको अर्को रागी ङा ठेयब मुरुमी आंमा लेयसीशो इस्राएली कली बर्स का कली जेला ताक्‍शा गेय पाइब खोदेंशो पा रिम्‍शो पचा माल्‍ब। मेको कली वाइलीम वाइल कली खोदेंशो पचा मदुम्‍ब। लेवी २५:४३
54 मोपा यो मेको मुर प्रोंइचा मपुंइसाक्‍व हना, रिम्‍शा। मेको नु आ खिं ङा मुर प्रोंइतीक बर्सम ला लचा ताइनीम। 55 मारदे हना इस्राएलीपुकी आं गेय पाइब बाक्‍नीम। गो मेको आन कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइशा चाक्‍ताक्‍मी। गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ’ दे शेंदो” दे परमप्रभु यावेमी देंत।