3
दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेतीक
लेवी ७:११-२१, २८-३४
सुइ आन चढ़ेतीके दुशा बाक्‍चा आ पर्बम बाक्‍त हना, मेकोमी बी ब्‍यफ रे का चढ़ेब हना, परमप्रभु यावे आ ङोंइती मारेइ मदुम्‍शो थम रिम्‍शो बी कि ब्‍यफ चढ़ेचा माल्‍ब। मेकोमी आ गुइ आ चढ़ेतीक बस्‍तु आ पिया तार वोइक्‍चा माल्‍ब। मिनु ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीक आ ङोंइती मेको कली क्‍योरशा साइक्‍चा माल्‍ब। मिनु चढ़ेब हारून आ तौपुकीमी मेको आ हुश लाइश्‍शा चढ़ेतीक आ एर ओंथ ब्रुइक्‍चा माल्‍नीम। मेकोमी दुशा बाक्‍चा आ पर्बम परमप्रभु यावे कली मीम चोशा चढ़ेतीक चढ़ेचा माल्‍ब। गा क्‍यी आ तार ङा नु मेको कली गिल्‍शो बोंसो नेल्‍ल चढ़ेचा माल्‍ब। आ चिच निम्‍फा नु मेको आ तार नु आ क्रातोम बाक्‍शो बोंसो, नु आइदीम क्‍येप्‍शो बोंसो नेल्‍ल ग्रुंइचा माल्‍नीम। मिनु हारून आ तौपुकीमी मेको नेल्‍ल कली चढ़ेतीके ङा मी तार ङा शीम वोइश्‍शा, चोचा माल्‍नीम। मेको परमप्रभु यावे कली आ दाक्‍शो ब्रोव़शो रिना पाइश्‍शो मीम चोशा चढ़ेतीक बाक्‍ब।
मेकोमी आ दुशा बाक्‍चा आ पर्बम परमप्रभु यावे कली चढ़ेतीके क्‍यारश भेडा रे का चढ़ेब हना, मेकोमी मारेइ मदुम्‍शो थम रिम्‍शो क्‍यारश भेडा बाक्‍त हना यो, बोका सांड बाक्‍त हना यो, चढ़ेचा माल्‍ब। मेको आ चढ़ेतीक भेडा का बाक्‍त हना, मेको परमप्रभु यावे आ ङोंइती चाक्‍चा माल्‍ब। मेकोमी आ गुइ आ चढ़ेतीक भेडा आ पिया तार वोइक्‍चा माल्‍ब। मिनु ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीक आ ङोंइती मेको कली क्‍योरशा साइक्‍चा माल्‍ब। मिनु चढ़ेब हारून आ तौपुकीमी मेको आ हुश लाइश्‍शा चढ़ेतीक आ एर ओंथ ब्रुइक्‍चा माल्‍नीम। मेकोमी दुशा बाक्‍तीक आ पर्बम चढ़ेतीक भेडा आ बोंसो परमप्रभु यावे कली मीम चोशा चढ़ेचा माल्‍ब। मेको बोंसो पाइश्‍शो मीलु नु क्रातो आ नेक्‍था रे नेल्‍ल ग्रुंइचा माल्‍नीम। गा क्‍यी आ तार ङा नु मेको कली गिल्‍शो बोंसो नेल्‍ल चढ़ेचा माल्‍नीम। 10 आ चिच निम्‍फा, मेको आ तार ङा क्रातो ङा बोंसो नेल्‍ल नु आ आइदीम क्‍येप्‍शो बोंसो नेल्‍ल ग्रुंइचा माल्‍नीम। 11 मिनु चढ़ेबमी मेको परमप्रभु यावे कली मीम चोशा जचा थोव़क चढ़ेतीक चढ़ेचा माल्‍नीम।
12 मिनु दुशा बाक्‍चा आ पर्बम परमप्रभु यावे कली चढ़ेतीक क्‍यारश का बाक्‍त हना, मेकोमी मेको परमप्रभु यावे आ ङोंइती चाक्‍चा माल्‍ब। 13 मेकोमी आ गुइ मेको क्‍यारश आ पिया तारी वोइक्‍चा माल्‍ब। मिनु मेको कली ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ङोंइती क्‍योरशा साइक्‍चा माल्‍ब। मिनु हारून आ तौपुकीमी मेको आ हुश चढ़ेतीक आ एर ओंथ ब्रुइक्‍चा माल्‍नीम। 14 मिनु मेकोमी मेको आ चढ़ेतीके परमप्रभु यावे कली मीम चोशा चढ़ेचा माल्‍ब। गा क्‍यी सुम्‍शो नु गिल्‍शो बोंसो नेल्‍ले, 15 आ चिच निम्‍फा, मेको आ तार ङा क्रातो ङा बोंसो नेल्‍ले नु आ आइदीम क्‍येप्‍शो बोंसो नेल्‍ल ग्रुंइचा माल्‍नीम। 16 मिनु चढ़ेबमी ब्रोव़शो रिना पाइश्‍शो जचा थोव़क मेको मीम चोशा चढ़ेतीकेमी चढ़ेचा माल्‍ब। बोंसो नेल्‍ले परमप्रभु यावे के बाक्‍ब। 17 मिनु गेपुकीमी बोंसो नु हुश मब्‍वने। इन नोले ङा पाला नेल्‍ल आन कली गेपुकी ते बाक्‍तीनी हना यो, गेना हना यो लीब अरेतीक बाक्‍ब’ दे इस्राएली आन कली देनो” दे परमप्रभु यावेमी मोसा कली देंत। लेवी ७:२३,२७; लेवी १७:१०-१४; उत्‍पत्ती ९:४; ब्‍यवस्‍था १२:१६,२३; प्रेरित १५:२०-२९