7
गारचा आ पर्बम चढ़ेशो
गारचा आ पर्बम चढ़ेतीक थम चोव़खो बाक्‍ब। एको दोपा पचा माल्‍ब देंशा हना, लेवी ५:१४-२६ चोशा चढ़ेतीक तेकेर साइक्‍नीमी, मेकेरेन गारचा आ पर्बम चढ़ेतीक साइक्‍चा माल्‍ब। मेको आ हुश, चढ़ेतीक आ एर ओंथ ब्रुइक्‍चा माल्‍ब। मेको आ बोंसो नेल्‍ले, बोंसो पाइश्‍शो मीलु, गा क्‍यी सुम्‍शो बोंसो, लेवी ३:९-१० चिच निम्‍फा, मेको आ तार ङा नु क्रातो ङा बोंसो, चिच सुन्‍दा आइदीम क्‍येप्‍शो बोंसो नेल्‍ल शोल्‍शा, चढ़ेचा माल्‍ब। चढ़ेबमी परमप्रभु यावे कली मीम चोशा चढ़ेचा माल्‍ब। मेको गारचा आ पर्बम चढ़ेतीके बाक्‍ब। मेको चढ़ेब आन खिं ङा वोंइश मुर नेल्‍लेमी मेको ब्‍वचा माल्‍नीम। मेको चोव़खो बाक्‍तीके ब्‍वचा माल्‍नीम। मेको थम चोव़खो बाक्‍ब।
गारचा आ पर्बम चढ़ेतीके पाप आ पर्बम चढ़ेतीक खोदेंशो बाक्‍ब। पतीक गेय यो कान बाक्‍ब। मिनु तेको चढ़ेबम मेको पाप क्‍याम्‍तीक गेय पवा, मेको मेको केन दुम्‍ब। मिनु तेको चढ़ेबमी मुर आन चाक्‍शो चोशा चढ़ेतीक चढ़ेबा, मेको चोशा चढ़ेशो आ कुशुल यो मेको केन दुम्‍ब। लेवी १:६ मिनु चुप्‍लुम चोशो, दिउरेमी क्‍येशो नु तांवाम चोशो चढ़ेशो नेल्‍ले मेको चढ़ेब केन दुम्‍ब। लेवी २:४,५,७ 10 तन्‍न अरु अन्‍न चढ़ेतीके तेलम ब्‍वाइश्‍शो नु मब्वाइश्‍शो नेल्‍ल हारून नु आ तौ आन कली योक्‍चा कली बाक्‍ब। लेवी २:१-३
दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेशो
11 मिनु परमप्रभु यावे कली दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेतीके दोपा चढ़ेचा माल्‍ब, दे अरेशो बाक्‍ब देंशा हना, लेवी ३:- 12 सुइमी परमप्रभु यावे कली “गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी” दे ठेयब सेल्‍शा चढ़ेप्‍तु हना, मेकोमी तेलम निशो बोरब ओख्‍ती मसुप्‍शो बटुक, बोरब ओख्‍ती मसुप्‍शो तेल ख्रेक्‍शो शोब्‍ले नु थम रिम्‍शो फस के सेल्‍शो तेल वोइश्‍शो शोब्‍ले चढ़ेचा माल्‍नीम। लेवी १९:५-८; लेवी २२:२९-३० 13 मेकोमी “गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी” दे ठेयब सेल्‍शा नु दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेशो नु बोरब ओख्‍ती सुप्‍शो शोब्‍ले यो चढ़ेचा माल्‍ब। 14 मेकोमी चढ़ेशो शोब्‍ले नेल्‍ल रे का का पा परमप्रभु यावे कली क्‍युक्‍शा चढ़ेचा माल्‍ब। दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेतीके आ हुश तेको चढ़ेबम ब्रुइक्‍बा, मेको केन दुम्‍ब। 15 “गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी” दे ठेयब सेल्‍शा नु दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेशो श्‍ये मेको चढ़ेशो नाक्‍तीन नेक्‍चा माल्‍नीम। सुनी सम्‍म मारेइ हें‍चा मदुम्‍ब। 16 मेको चढ़ेशो कसम जशो आ पर्बम नु ग्‍येरशा चढ़ेशो बाक्‍त हना, मेको चढ़ेशो नाक्‍ती ब्‍वचा माल्‍नीम। आ लीशो आ दीसा ब्‍वचा दुम्‍ब। 17 आ नित्‍थ नाक्‍त सम्‍म लीशो चढ़ेशो श्‍ये चहिं मीम चोचा माल्‍ब। 18 मेको दुशा बाक्‍तीक आ पर्बम चढ़ेशो आ श्‍ये आ नित्‍थ नाक्‍त सम्‍म सुइम ब्‍वाप्‍तु हना, मेको काइ मदुम्‍ब। मेको मुरुमी यो मचढ़ेशो खोदेंशो दुम्‍ब। मेको श्‍ये ब्‍वचा ग्रांग्रा दित्‍चा ङा बाक्‍ब। मेको ब्‍वाइब मुर दोस ताइब।
19 मारेइ ग्रांग्रा दिशो थोव़कम थिशो श्‍ये ब्‍वचा मदुम्‍ब। मेको चोचा माल्‍ब। तन्‍न सुइ चोव़खो दुम्‍शो बाक्‍तेक्‍म हना, अरु श्‍ये ब्‍वने चाप्‍नीम। 20 तन्‍न सुइ ग्रांग्रा दिशो दुम्‍शा, परमप्रभु यावे कली दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेशो श्‍ये ब्‍वाप्‍तु हना, मेको आ खिं ङा मुर रे तिल्‍चा पुंइसीब। 21 मिनु इन दातेमी सुमी मारेइ मारेइ ग्रांग्रा दिशो थोव़क थिशा, मुर आन ग्रांग्रा दिशो, ग्रांग्रा दिशो जन्‍तु कि मारेइ ग्रांग्रा दिशो थिप्‍तु हना, नोले परमप्रभु यावे कली दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेशो श्‍ये ब्‍वाप्‍तु हना, मेको आ खिं ङा मुर रे तिल्‍चा पुंइसीब’ दे माइक्‍मी” दे परमप्रभु यावेमी मोसा कली देंत।
बोंसो नु हुश ब्‍वचा मदुम्‍ब
22 मिनु लेंशा परमप्रभु यावेमी मोसा कली 23 “गे इस्राएली आन कली ‘गेपुकीम ब्‍यफ, भेडा नु क्‍यारश आन बोंसो काइ मब्‍वने। लेवी ३:१७ 24 आंमा बेक्‍शो, मारेइमी साइश्‍शो बस्‍तु भाव आन बोंसो अर्को मारेइ गेयम चलेने चाप्‍नीनी। तन्‍न गेपुकीमी मेको ब्‍वचा मदुम्‍ब। प्रस्‍थान २२:३० 25 मिनु इन दातेमी सुमी परमप्रभु यावे कली मीम चोशा चढ़ेतीके आ बोंसो ब्‍वाइबा, मेको आ खिं ङा मुर रे तिल्‍चा पुंइसीब। 26 गेपुकी ते बाक्‍तीनी हना यो, तेकोइ चिक्‍ब नु बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा आन हुश ब्‍वचा मदुम्‍ब। 27 मिनु सुमी हुश ब्‍वाइबा, मेको आ खिं ङा मुर रे तिल्‍चा पुंइसीब’ माइक्‍मी” देंत।
चढ़ेब आन भाग
28 मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली 29 “गे इस्राएली आन कली ‘सुमी परमप्रभु यावे कली गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी, दे ठेयब सेल्‍शा चढ़ेतीक चाड सेल्‍बा, मेकोमी आ चढ़ेशो रे परमप्रभु यावे आ बाक्‍तीकेम आंमान चाक्‍चा माल्‍ब। 30 मेकोमी परमप्रभु यावे कली मीम चोशा चढ़ेचा कली बोंसो नु कुथ्रु चाक्‍चा माल्‍ब। मिनु मेको कुथ्रु परमप्रभु यावे कली क्‍युक्‍शा चढ़ेतीक चढ़ेचा माल्‍ब। प्रस्‍थान २९:२४ 31 मिनु चढ़ेबमी मेको बोंसो कली मीम चोचा माल्‍ब। तन्‍न मेको कुथ्रु हारून नु आ तौ आन के दुम्‍ब। 32 मिनु इन दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेतीके रे आ ग्‍युरा फिला चढ़ेब कली क्‍युक्‍शा चढ़ेचा कली गेचा माल्‍नीनी। लेवी ९:२१ 33 हारून आ तौ तेकोम दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेतीक चढ़ेबा नु हुश ब्रुइक्‍बा, ग्‍युरा फिला मेको के दुम्‍ब। 34 मारदे हना गो इस्राएली आन “गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी” दे ठेयब सेल्‍शा चढ़ेशो कुथ्रु नु ग्‍युरा फिला गेपुकी रे ताक्‍शा चढ़ेब हारून नु मेको आ तौ आन कली गेना हना यो कली गेतामी’ दे माइक्‍मी।
35 हारून नु आ तौपुकी तेको नाक्‍त रे परमप्रभु यावे कली चढ़ेब दुम्‍मा, मेको नाक्‍ती रेन परमप्रभु यावे कली मीम चोशा चढ़ेशो चढ़ेतीक रे मेको आन भाग गेतामी। 36 तेको नाक्‍ती रे मेकोमी मेको आन कली तेल लुक्‍ता, मेको नाक्‍त रेन मेको आन कली इस्राएलीपुकी रे ततीक भाग परमप्रभु यावेमी ‘मेको आन के बाक्‍ब’ देंशो बाक्‍ब। मेको आन कली गेना हना यो नेल्‍ल आन पाला सम्‍म आन भाग बाक्‍ब, देनो” देंत।
37 “मेको चोशा चढ़ेतीके, अन्‍न चढ़ेतीके, पाप आ पर्बम चढ़ेतीके, गारचा आ पर्बम चढ़ेतीके, नक गेय पचा आ पर्बम चढ़ेतीके नु परमप्रभु यावे कली ‘गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी’ दे ठेयब सेल्‍शा चढ़ेतीक आ पर्बम पतीके बाक्‍ब। 38 मिनु परमप्रभु यावेमी मेको लोव़ मोसा कली सीनै डांडाम अरेशो बाक्‍त। मेको नाक्‍ती परमप्रभु यावेमी सीनै ङा गोरशो रागीम इस्राएली आन कली आन चढ़ेतीक आ बाक्‍तीक चाक्‍कीन” दे अरेशो बाक्ब।