म‍त्ती
ब्रेक्‍ब मुर: एको किताब मत्ती आ ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। मत्ती शेंसीब आन दाते ङा का बाक्‍त। मेको कली अल्‍फयस आ तौ लेवी यो देंतेक्‍म। तन्‍न थमा सुदा नोले मत्ती नें वोइक्‍तु।
गेना ब्रेक्‍शो: मत्ती आ ब्रेक्‍शो ग्‍येरपाइक्‍ब लोव़ यरूसलेम खतम सेल्‍चा क्‍येङा ङोंइती ब्रेक्‍ने थुम्‍शो बाक्‍त। एको ५८ ए. डी. हिब्रू लोव़मी ब्रेक्‍शो बाक्‍त। नोले यहूदी नेल्‍ल ब्रातेक्‍म। मिनु मत्ती मेको आन कली शेंचा कली लत। मेना ग्रीक लोव़ पाइबमी यो एको लोव़ रुप्‍चा दाक्‍शो बाक्‍तेक्‍म। मोपतीके मेकोमी आ ब्रेक्‍शो ग्‍येरपाइक्‍ब लोव़ लेंशा ग्रीक लोव़म ब्रेक्‍शो बाक्‍त, दे मिम्‍नीम। मत्ती आ ब्रेक्‍शो ग्‍येरपाइक्‍ब लोव़म ङोंइती नु नोले दुम्‍शो लोव़ इच्‍का खाल्‍शा ब्रेक्‍शो बाक्‍ब।
मारदे ब्रेक्‍शो: येसु ख्रीस्‍त पिप बाक्‍ब। परमप्रभु यावे आ राज्‍य आ पर्बम लोव़ पाइब।
1
येसु आ किकी पिपी
लूका ३:२३-२८
अब्राहाम आ तौ, पिप दाऊद आ तौ, येसु ख्रीस्‍त आ किकी पिपी आन नें एको बाक्‍नीम। १इतिहास १७:११; उत्‍पत्ती २२:१८
येसु ख्रीस्‍त आ किकी पिपी सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, ङोंइती अब्राहाम बाक्‍माक्‍त। अब्राहाममी इसहाक थि‍माक्‍त। इसहाकमी याकूब थि‍माक्‍त। याकूबमी यहूदा नु आ वोबु थीमी बाक्‍त। उत्‍पत्ती २१:३,१२; उत्‍पत्ती २५:२६; उत्‍पत्ती २९:३५; उत्‍पत्ती ४९:१० यहूदामी तामार रे पेरेस नु जेरह तौ निक्‍शी थिम्‍सी बाक्‍त। पेरेसमी हेस्रोन थि‍माक्‍त। हेस्रोनमी अराम थि‍माक्‍त। रूथ ४:१८-२२; उत्‍पत्ती ३८:२९-३० अराममी अम्‍मीनादाब थि‍माक्‍त। अम्‍मीनादाबमी नहशोन थि‍माक्‍त। नहशोनमी साल्‍मोन थि‍माक्‍त। साल्‍मोनमी राहाब माइश्‍शो मीश रे बोआज थि‍माक्‍त। बोआजमी रूथ माइश्‍शो मीश रे ओबेद थि‍माक्‍त। ओबेदमी येस्‍से थि‍माक्‍त। येस्‍सेमी दाऊद थि‍माक्‍त। दाऊद चहिं पिप दुम्‍माक्‍त। यहोसु २:१; रूथ ४:१३-१७ पिप दाऊदमी उरीयाह आ मीश चाक्‍शा, सोलोमन थि‍माक्‍त। २सामुएल१२:२४ सोलोमनमी रेहोबाम थि‍माक्‍त। रेहोबाममी अबीयाह थि‍माक्‍त। अबीयाहमी आसा थि‍माक्‍त। १इतिहास ३:१०-१६ आसामी येहो-शाफात थि‍माक्‍त। येहो-शाफातमी योराम थि‍माक्‍त। मिनु योराममी उज्‍जीयाह थि‍माक्‍त। उज्‍जीयाहमी योथाम थि‍माक्‍त। योथाममी आहाज थि‍माक्‍त। आहाजमी हिज्कीयाह थि‍माक्‍त। 10 हिज्कीयाहमी मनस्‍से थि‍माक्‍त। मनस्‍सेमी आमोन थि‍माक्‍त। आमोनमी योसीयाह थि‍माक्‍त। 11 योसीयाहमी येकोन्‍याह नु आ लोक्‍ब थीमी बाक्‍त। येकोन्‍याह आ पालामी बेबीलोन ङा मुरपुकीमी यहूदी आन कली लडाइ पा ग्‍याइश्‍शा बेबीलोन चाक्‍दीत्‍मे बाक्‍त। २राजा २५:७,११,२१
12 बेबीलोन चाक्‍दीत्‍मे आ नोले येकोन्‍याहमी शाल्‍तीएल थिम्‍माक्‍त। शाल्‍तीएलमी जेरूब-बाबेल थि‍माक्‍त। 13 जेरूब-बाबेलमी अबीउद थि‍माक्‍त। अबीउदमी एल्‍याकीम थि‍माक्‍त। एल्‍याकीममी आजोर थि‍माक्‍त। 14 आजोरमी सादोक थि‍माक्‍त। सादोकमी अकीम थि‍माक्‍त। अकीममी एलीउद थि‍माक्‍त। 15 एलीउदमी एलाजर थि‍माक्‍त। एलाजरमी मात्‍थान थि‍माक्‍त। मात्‍थानमी याकूब थि‍माक्‍त। 16 मिनु याकूबमी योसेफ थि‍माक्‍त। योसेफ मरीयम आ वोंइश बाक्‍माक्‍त। मरीयममी येसु थि‍माक्‍त। येसु कली ख्रीस्‍त देंमा बाक्‍त। लूका १:२७
17 अब्राहाम रे पा दाऊद सम्‍म १४ पाला दुम्‍मा बाक्‍त। मिनु दाऊद पिप रे पा बेबीलोन चाक्‍दीत्‍‍ची सम्‍म १४ पाला दुम्‍मा बाक्‍त। बेबीलोन चाक्‍दीश्‍शो रे ख्रीस्‍त जरमेसेनु १४ पाला दुम्‍मा बाक्‍त।
येसु जरमेशो
18 येसु ख्रीस्‍त जरमेचा कली दोदेंशो दुम्‍माक्‍त देंशा हना, मरीयम योसेफ कली गेशा लोव़ ख्रोइक्‍ने थुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु योसेफमी मरीयम कली ग्‍युंबे पा आ खिं लाइक्‍चा क्‍येङा ङोंइती मरीयम आल कुरशो बाक्‍माक्‍त। मेको आल चहिं मुर आ आल ममाइ। परमप्रभु यावे आ सोक्‍त रे पा दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। लूका १:३५ 19 मिनु योसेफमी “मरीयम आल कुरशो बाक्‍माक्‍त” दे तुइश्‍शा “मुल प्रोंइचा दुम्‍ती” दे मिम्‍ता बाक्‍त। योसेफ रिम्‍शो मुर बाक्‍माक्‍त। मोपतीके “मरीयम कली मुने मतोक्‍चा” दे मिम्‍शो बाक्‍माक्‍त। 20 मिनु “गो प्रोंइचा दुम्‍ती” दे मिम्‍ना मिम्‍न बाक्‍मेनु, काबु ङोमु तवा बाक्‍त। मिनु ङोमु तवानु, परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइबमी “दाऊद आ तौ योसेफ नेनो। मरीयम कली प्रोंइनुङ, दे ममिम्‍तो। महिंथु इ खिं लाइश्‍शा वोंइसो। आ कोव़जम बाक्‍शो चहिं परमप्रभु यावे आ सोक्‍त के बाक्‍त। 21 नोले तौ का थीब। मेको कली येसु नें वोतो। मारदे हना मेकोमी आ मुर आन कली पाप रे प्रोंइब” दे तुइक्‍पदा बाक्‍त। लूका २:२१; प्रेरित ४:१२; भजन संग्रह १३०:८ 22 मेको मो दुम्‍शोमी परमप्रभु यावेमी साइ नेसी आ लोव़ पाइब पपाइश्‍शो लोव़ खाप्‍ताक्‍व। साइ नेसी परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइबमी 23 “नेनीने, कन्‍ने मीश आलमी कोव़ज कुरशा, तौ का थीब। मेको आल आ नें इम्‍मानुएल वोइक्‍नीम। इम्‍मानुएल देंशो ‘परमप्रभु यावे गोपुकी नु बाक्‍शो बाक्‍ब’ दे रुम्‍सीब” दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। यसैया ७:१४ 24 योसेफ निन्‍द्रा रे सेंसीशा बोक्‍शा, परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइब आ लोव़ टिशा, मरीयम कली आ खिं लदा बाक्‍त। 25 मरीयम नु मइप्‍थु, तौ का थि‍माक्‍त। मिनु मेको कली येसु नें वोदा बाक्‍त।