19
मिनु येसुमी मोदें शेंने थुम्‍शा, गालील रागी प्रोंइशा, यर्दन खोला शोक्‍शा, यहूदीया रागीम जाक्‍दीत्‍त। मिनु शुश मुर आ नोले खोइश्‍शा लाम्‍तेक्‍म। मिनु येसुमी रोइ पाइब आन कली सापाइक्‍ना पाइक्‍न गाक्‍त।
मीश वोंइश आस पर्बम शेंशो
मर्कूस १०:१-१२
काबु फरिसीपुकी जाक्‍शा, येसु आ थुं थाम्‍चा कली “आन मीश आन कली मारेइ दोस गेशा प्रोंइचा तांइसीबा?” दे हिल्‍लो पाम्‍तेक्‍म। मिनु येसुमी “नेल्‍ल क्‍येङा ङोंइती परमप्रभु यावेमी वोंइश मुर नु मीश मुर सेल्‍तीम्‍सी। उत्‍पत्ती १:२७ मेको लोव़ मपढेनी? ‘मुरुमी आम आफ प्रोंइशा, आ मीश नु गारशा बाक्‍ब। मिनु मेको निक्‍शी रां का दुम्‍नीस’ दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। उत्‍पत्ती २:२४ मोपतीके वोंइश मीश निक्‍शी मनसी। निम्‍फा का नस, दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। परमप्रभु यावेमी कांइचीक सेल्‍शो मुरुमी मफ्रादमेक्‍ल” दे माइक्‍तीमी। १कोरिन्‍थी ७:१०-११; उत्‍पत्ती २:२४ मिनु फरिसीपुकीमी “मो हना मारदे मोसामी ‘छोड पत्र गेशा, मीश प्रोंइने चाम्‍सीब’ दे मुर आन कली शेंदा?” देंमानु, मत्ती ५:३१ येसुमी “मुरपुकीमी शिशी मपाइनीम, दे तुइश्‍शा, परमप्रभु यावेमी मोदेंशो पा इन मीश प्रोंइचा गेप्‍तु। तन्‍न ङोंइती रे मोदेंशो मबाक्‍शो बाक्‍त। सुमी आ मीश प्रोंइशा, अर्को चाक्‍बा, मेकोमी वोंइश मीश आस नाता फ्राब। मीश मुर आ वोंइश बाक्‍ना बाक्‍न अर्को वोंइश खोइक्‍तु हना चहिं, मोदेंशो मीश कली प्रोंइचा दुम्‍ब। सुमी छोड पत्र गेचा पुंइसीशो मीश मुर कली ग्‍युंबे पाइबा, मेकोमी यो वोंइश मीश आस नाता फ्राब, दे इन कली देंनुङ” दे माइक्‍तीमी। मत्ती ५:३२; लूका १६:१८
10 मिनु येसु आ शेंसीबपुकीमी आ लोव़ नेंशा “मोदेंशो बाक्‍त हना, ग्‍युंबे मपचा रिम्‍शो बाक्‍माक्‍त” देंतेक्‍म। 11 मिनु येसुमी “का निक्‍शी आन कली ला एको लोव़ रुप्‍तीक थुं गेशो बाक्‍ब। शुशेमी मरुप्‍नीम। १कोरिन्‍थी ७:७ 12 मुरपुकी मारदे ग्‍युंबे मपाइनीम देंशा हना, का निक्‍शी जरमेसे रे ग्‍युंबे पा, आल थिचा मगारचा ङा बाक्‍नीम। का निक्‍शी आन कली मुरुमी आल मथीब सेल्‍शो बाक्‍नीम। का निक्‍शी चहिं स्‍वर्ग ङा राज्‍य आ पर्बम ग्‍युंबे मपथु बाक्‍नीम। मोपतीके सु सु आन कली रुप्‍तीक थुं गेशो बाक्‍मे, मेकोपुकीमी रुप्‍मेक्‍ल” दे शेंताक्‍मी।
आल आन कली आसीक गेशो
मर्कूस १०:१३-१६; लूका १९:१५-१७
13 मिनु मुरपुकीमी आल आन तारी आ गुइ चाक्‍शा प्रार्थना पवल, दे आल चाक्‍गमेनु, शेंसीबपुकीमी “आल मचाक्‍कीन” दे हुइक्‍ताक्‍म। 14 मिनु येसुमी “आल आन कली आं बाक्‍तीके जाक्‍चा गेन। मारदे हना स्‍वर्ग ङा राज्‍य मेको आन केन बाक्‍ब” देंत। मत्ती १८:२-३ 15 मिनु आल आन तारी आ गुइ वोइश्‍शा प्रार्थना पाइक्‍तीमी। मिनु मेकेर रे गाक्‍त।
शोंप पाइश्‍शो आन पर्बम शेंशो
मर्कूस १०:१७-२७; लूका १८:१८-२७
16 मिनु मुर का जाक्‍शा, मेकोमी येसु कली “शेंब, गेना हना यो परमप्रभु यावे नु बाक्‍चा तचा कली रिम्‍शो पा मार पचा माल्‍नुङा?” देंमेनु, 17 येसुमी “रिम्‍शो पचा आ पर्बम मारदे हिल्‍लो पवी? रिम्‍शो पाइब का ला बाक्‍ब। गेना हना यो मेको नु ब्रोंइशा बाक्‍चा थुं पाप्‍तीवी हना, मेको रिम्‍शो पाइब आ देंशो लोव़ टिचा माल्‍नेवे” देंमेनु 18 “लोव़ शुश बाक्‍नीम। तेक तेको लोव़ टिचा माल्‍नुङा?” देंत। मिनु येसुमी “मसाइक्‍चा, मीश वोंइश आस नाता मफ्राचा, खुइ मपचा, जोल मपथु सांकछी बाक्‍चा। 19 आम आफ आस कली मान पा आस लोव़ टिचा। मिनु इ कली दाक्‍शो खोदेंशो पा इ नेक्‍था बाक्‍ब आन कली दाक्‍तो” देंत। प्रस्‍थान २०:१२-१६, लेवी १९:१८ 20 मिनु मेको ठिटामी “इन देंशो नेल्‍ल पना पन बाक्‍ती। में ङा लाक्‍शा मार पचा माल्‍नुङा?” देंमेनु, 21 येसुमी “मेको ङा लाक्‍शा पचा दाक्‍तावी हना, लशा इ शोंप नेल्‍ल लेयशा, जचा फेक्‍चा मताइब आन कली योक्‍शा गेमी। मिनु लेश्‍शा, आं नोले खोइय्‍यी। मो पाप्‍तीवी हना, इ कली स्‍वर्गम शोंप वोइश्‍शो बाक्‍ब” देंत। मत्ती ६:२०; लूका १२:३३ 22 मिनु मेको ठिटामी एको लोव़ नेंशा, आ कुल राव कीपाइश्‍शा गाक्‍त। मारदे हना शुश शोंप पाइश्‍शो मुर बाक्‍माक्‍त। भजन संग्रह ६२:११
23 मिनु येसुमी आ शेंसीब आन कली “नोफा दाइश्‍शा नेनीने, शुश शोंप पाइश्‍शो मुर स्‍वर्ग ङा राज्‍य हेरा ओव़चा मताइनीम। 24 मिनु शोंप पाइश्‍शो मुर परमप्रभु यावे आ राज्‍यमी ओव़ने चाप्‍चा क्‍येङा दलओंठ लूजे आ पोलामी ग्रीने चाप्‍ब, दे लेंशा इन कली देंनुङ” देंत। 25 मिनु आ शेंसीबपुकीमी छक लाक्‍शा “मो हना सु ओव़चा ताइनीमी ङा?” देंतेक्‍म। 26 मिनु येसुमी मेको आन कुल गे कोव़शा “मुरपुकीमी पने मचाप्‍नीम। तन्‍न परमप्रभु यावेमी पने चाप्‍ब। मारदे हना परमप्रभु यावेमी मारेइ मारेइ पने चाप्‍ब” दे माइक्‍तीमी। अय्‍युब ४२:२
येसु कली खोइक्‍ब आन तशो
मर्कूस १०:२८-३१; लूका १८:२८-३०
27 मिनु पत्रुसमी “गोपुकीमी मारेइ मारेइ प्रोंइशा, इन नोले खोइक्‍तक। मिनु गो मार ताइनीकी” देंमेनु, मत्ती ४:२०-२२ 28 येसुमी “नोफा दाइश्‍शा नेनीने, मार ताइनीनी देंशा हना, परमप्रभु यावेमी सेल्‍शो नक सरीङ नु रागीमी दुम्‍शा, रागीम जरमेशो पिप दुम्‍मेनु, आं कली खोइक्‍बपुकी १२ ओटा ठेयब नित्‍तीकेम निश्‍शा, इं इस्राएल ङा १२ थर आन कली निसाफ पाइब दुम्‍नीनी। लूका २२:३०; प्रकाश ३:२१; १कोरिन्‍‍थी ६:२ 29 सुमी आं नें आ पर्बम आ खिं, आ लोक्‍ब, दिदी बहिनी, आम आफ, तमी तौ, आ नु बाक्‍शो नेल्‍ल प्रोंइबा, मेकोमी आ प्रोंइशो क्‍येङा शुश ताइब। मिनु गेना हना यो परमप्रभु यावे नु बाक्‍चा ताइब। 30 ङोंइती दुम्‍शोपुकी नोले दुम्‍नीम। नोले दुम्‍शोपुकी ङोंइती दुम्‍नीम।