जकरिया
ब्रेक्‍ब मुर: जकरिया बेरेक्‍याह आ तौ, इददो आ चच बाक्‍त। इददो चढ़ेब आ खिं ङा ठेयब मुर बाक्‍त। जकरिया यहूदीपुकी ग्‍याइश्‍शा लाइक्‍चा पुंइसीमानु, बेबीलोनम जरमेशो बाक्‍त। ङोंइती यरूसलेम लेप्‍ब चढ़ेब आन दातेमी मेको यो बाक्‍त। एको किताब ब्रेक्‍ब परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब जकरिया बाक्‍ब।
गेना ब्रेक्‍शो: ५२०-५१८ बि. सी. पिप दाराम सासन पशो बर्स निक्‍शी दुम्‍मेनु, परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब जकरियामी गेय पशो बाक्‍त। मेना परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब हाग्‍गैम यो लोव़ पशो बाक्‍त।
मार ब्रेक्‍शो: जकरियामी मुर आन शुश श्‍‍येत जची ना मेको आन कली थुं बारपाइक्‍तीक लोव़ पवा बाक्‍त। मेकोमी मस्‍सीह जाक्‍ब, दे परमप्रभु यावे आ लोव़ ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। मस्‍सीह आ पर्बम:
१. मस्‍सीह गधा आ चाइक्‍ब ङोइश्‍शा यरूसलेम ओव़ब जकरिया ९:९; मत्ती २१:५
२. मस्‍सीह ३० ओटा चांदी के शेकेलम लेयचा पुंइसीब जकरिया ११:१२; मत्ती २६:१५
३. मेको क्‍येटीमी मार पाइनीम जकरिया ११:१३; मत्ती २७:९-१०
४. मस्‍सीह बेक्‍शो जकरिया ११:-; १३:७ ; यूहन्‍ना १०:११-१८
५. थमा सुइक्‍ब ब्रशो जकरिया १३:७; मत्ती २६:३१; जकरिया १२:१०; यूहन्‍ना १९:३७
1
परमप्रभु गे ले‍तीन, दे अरेशो
पिप दारामी सासन प‍शो बर्स का ८ महिना दुम्‍मेनु, परमप्रभु यावेमी इददो आ चच, बेरेक्‍याह आ तौ परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब जकरिया कली लोव़ पाप्‍तु। परमप्रभु यावेमी मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना, एज्रा ५:१ “परमप्रभु यावे इन किकी पिपी आन पर्बम शुश गाइक्‍ताक्‍व। मोपतीके मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी मुर आन कली मार देंत देंशा हना ‘आं गे ले‍तीन। मिनु गो इन कली कोव़नुङ। मलाकी ३:७; याकूब ४:८ साइ ङा आं लोव़ पाइबपुकीमी इन किकी पिपी आन कली लोव़ पाम्‍तेक्‍म। मेकोपुकीमी मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी इन कली मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना इन मरिम्‍शो लां रे नु इन मरिम्‍शो पतीके रे परमप्रभु आ लां गे ले‍तीन, दे लोव़ पाम्‍तेक्‍म। तन्‍न इन किकी पिपीमी आं लोव़ मनेंथु मटीम। गेपुकी मेको आन खोदेंशो मपने। येरमीया ३:१२; इजीकीएल ३३:११ इन किकी पिपी ते बाक्‍नीमी? आं लोव़ पाइबपुकी गेना हना यो ब्रोंइ‍शा बाक्‍नी‍मी ङा? तन्‍न गो आं गेय पाइब, आं लोव़ पाइब आन कली पशो लोव़ नु आं फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ इन किकी पिपी आन पाला रे मुल सम्‍म मबाक्‍म ङा?’ मिनु मेकोपुकी परमप्रभु यावे गे लेत्‍चा माल्‍‍शा, मेकोपुकीमी ‘मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी आंइ मरिम्‍शो लां नु आंइ मरिम्‍शो पशो आ पर्बम आ देंशो खोदेंशो पा पाप्‍तु’ देंतेक्‍म” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत।
लल शारा ङोइक्‍ब
मिनु पिप दारामी सासन प‍शो बर्स निक्‍शी, शेबात माइश्‍शो ११ महिना ङा २४ नाक्‍ती इददो आ चच, बेरेक्‍याह आ तौ जकरिया, परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब आ बाक्‍तीकेमी परमप्रभु यावे आ लोव़ जाक्‍त। मिनु जकरियामी “गो नाक्‍दो लल शारा ङोइक्‍ब का गाक्‍शो ता‍ता। मेको दिंममी बाक्‍शो मूरे रवा आन दातेमी दिक्‍शा राप्‍शा बाक्‍शो बाक्‍त। मिनु मेको आ नोले अरु लल, खाइरो नु बुश शारापुकी राप्‍शो बाक्‍तेक्‍म। जकरिया ६:१-८ मिनु गो नु लोव़ पाइब, परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइब कली ‘आं प्रभु, मेको मार कली नमी?’ दे हिल्‍लो पा‍ता। मिनु मेकोमी ‘एको मार कली नमी, दे गो इ कली कोंइनन’ देंत। 10 मिनु नोले मूरे रवा आन दातेमी राप्‍शा बाक्‍ब मुरुमी लोव़ लेश्‍शा ‘परमप्रभु यावेमी एको आन कली रागी नेल्‍ल हिरशा कोव़चा कली सोइक्‍ताक्‍व’ देंत। 11 मिनु नोले शारा ङोइक्‍बपुकीमी मूरे रवा आन दा‍तेमी बाक्‍ब परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइब कली ‘गो रागी नेल्‍ल हिरशा कोव़तक। मिनु रागी नेल्‍ल ङा मुर सिक्‍सी पा नाइश्‍शा बाक्‍शो बाक्‍तेक्‍म’ देंतेक्‍म। 12 मिनु परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइबमी ‘मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावे, गे गेना सम्‍म यरूसलेम नु यहूदा सहर ङा मुर आन कली शिशी मपाइनीनी? गे मेको आन कली मुल रे ७० बर्स सम्‍म गाइक्‍ना गाइक्‍न बाक्‍शो बाक्‍‍तीनी’ ” देंत। भजन संग्रह १०२:१४; दानीएल ६:२ 13 मिनु परमप्रभु यावेमी गो नु लोव़ पाइब, आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइब कली रिम्‍शो नु थुं बारपाइक्‍‍तीक लोव़ पाप्‍तु। 14 मिनु स्‍वर्ग ङा गेय पाइबमी आं कली “परमप्रभु आ लोव़ नेल्‍ल आन कली नेंपतो। मिनु मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी ‘गो यरूसलेम नु सियोन कली शुश रुश पशो बाक्‍नुङ। 15 रिम्‍शो पा बाक्‍ब रागी रागी ङा मुर आन कली तशा शुश गाइश्‍शो बाक्‍नुङ। गो ङोंइती इच्‍का ला गाइक्‍‍ताक्‍ङ। मिनु मुरपुकीमी तेम्‍शा मरिम्‍शो पचा गोम्‍तेक्‍म’ देंत। येरमीया ४७:६ 16 मोपतीके परमप्रभु यावेमी मार देंत, देंशा हना ‘गो शिशी पा यरूसलेम लेत्‍ती। मेकेर आं खिं लेंशा सेल्‍चा माल्‍नीम। मिनु यरूसलेम नेल्‍लेमी पुक्‍तीक डोरी की‍चा माल्‍नीम’ दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत। जकरिया ८:३ 17 मिनु मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी मार देंत, देंशा हना ‘आं सहरपुकी लेंशा शुश सो‍शो बोशो दुम्‍चा माल्‍नीम। परमप्रभु यावेमी सियोन कली लेम्‍शा शिशी पाइब। मिनु यरूसलेम कली योव़‍ब’ ” देंत। यसैया ४०:१-२; यसैया १४:१
४ ओटा ग्रोव़ नु ४ जना तुप्‍तील
18 मिनु इर गे कोव़ङुनु, ४ ओटा ग्रोव़ ता‍ता। 19 मिनु गो नु लोव़ पाइब, स्‍वर्ग ङा गेय पाइब कली “एको मार में?” दे हिल्‍लो पा‍ता। मिनु मेकोमी “एको ग्रोव़पुकीमी यहूदा, इस्राएल नु यरूसलेम ङा मुर आन कली एर ओंथ फ्राम्‍तेक्‍म” देंत। 20 मिनु नोले परमप्रभु यावेमी आं कली ४ जना तुप्‍तील कोंइताक्‍यी। 21 मिनु गो “एको मार पचा कली जाक्‍‍मा?” दे हिल्‍लो पा‍ता। मिनु मेकोमी “मेको ग्रोव़पुकीमी यहूदा कली मबोक्‍चा ङा पा खोल्‍शो बाक्‍‍तेक्‍म। मिनु मेको तुप्‍तीलपुकी रागी रागी ङा मुर आन कली ब्रपाइक्‍ब ग्रोव़ खोदेंशो ठेयब हुकुम पाइब मुर आन कली श्‍येत गेशा साइक्‍चा कली जाक्‍शो बाक्‍तेक्‍म। मारदे हना मेकोपुकीमी यहूदा ङा मुर आन कली फ्रना फ्रन बाक्‍तेक्‍म” देंत।