2
Kristi ankomst och Herrens dag
Låt er inte skrämmas
[När Paulus hade varit hos tessalonikerna hade han undervisat utifrån gamla testamentet om Herrens dag och den sista tiden, se vers 5. En dag är som tusen år för Herren, se 2 Pet 3:8, så denna dag behöver inte vara en tjugofyratimmarsperiod. Herrens dag beskriver en tid då Gud griper in i historien med både dom och välsignelse på ett mer direkt och dramatiskt sätt. Läran om den yttersta tiden kallas ”eskatologi”. Ordet kommer från grekiskans eschaton, ”det yttersta”, och logos, ”lära”.]
När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom [ 1 Tess 4:16-17] ber vi er, syskon (bröder och systrar i tron), att inte plötsligt tappa fattningen (skakas, svaja).
Låt er inte skrämmas av
någon ande [andligt, profetiskt inspirerat uttalande],
något ord [rykte, uttalande, tolkning av bibeltext]
eller [falskt] brev,
som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här.
[Den hårda förföljelsen av de kristna i detta område, tillsammans med falska profetiska ord, rykten och brev hade gjort att man trodde att Herrens dag redan inträffat. De trodde de levde i vedermödan. Anledningen till att de så snabbt hade blivit vilseledda kan vara att de inte var förankrade i Skriften. I jämförelse hade de troende i Berea, strax söder om Tessalonike, ett ädlare sinnelag eftersom de varje dag forskade i Skrifterna för att verifiera och själva förstå vad Paulus sagt, se Apg 17:11. I Berea, till skillnad från tessalonikerna, trodde man inte bara på något påstått ord eller brev om det inte stämde med Bibelns budskap.]
Laglöshetens människa
[Paulus beskriver nu tre händelser, inte nödvändigtvis i kronologisk ordning, som måste ske innan Herrens dag kommer: ett stort avfall ska komma, se vers 3; laglöshetens människa ska träda fram, se vers 3; det/den som håller laglöshetens människa tillbaka ska tas bort, se vers 6-7.]
Låt ingen bedra er på något sätt. Först [innan Herrens dag] måste
avfallet (uppbrottet) komma
och laglöshetens (syndens) människa träda fram,
fördärvets son,
motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt
så att han sätter sig i Guds tempel (helgedom) [i Jerusalem] och säger sig vara Gud.
 
Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er?
[Det grekiska ordet ”apostasia”, översatt ”avfallet”, används bara på ett ställe till i NT. Där syftar det på judarnas avfall från att följa Mose undervisning, se Apg 21:21. Det i kombination med referensen till templet kan göra att avfallet främst syftar på ett avfall från att tillbe den ende sanne Guden, kanske då främst i judiskt perspektiv men också ett kristet. Det har i alla tider funnits avfall från tron, men detta avfall kallas ”avfallet” och verkar vara en specifik händelse. Ordet kan också betyda uppbrott eller att lämna något, och kan då syfta på uppryckandet av församlingen.
Laglöshetens man nämns även av Jesus, se Matt 24:15. Det är troligen samma ledare som Daniel omnämner, se Dan 11:21-45. Johannes som skriver sina brev senare, kallar honom Antikrist, se 1 Joh 2:18. Ordet ”Antikrist” betyder både ”motståndare till Kristus”, och ”ersättare för Kristus”, och beskriver någon som kopierar och härmar Kristus.]
 
Ni vet vad det är som nu håller honom [laglöshetens människa, se vers 3] tillbaka så att han kan träda fram (bli uppenbarad) först när hans tid (epok, som börjar och slutar vid en specifik händelse) kommer. Laglöshetens mysterium (hemlighet) är ju redan verksam [i världen]. Nu måste bara [det som återstår att ske är] han som håller tillbaka [hindrar laglöshetens utbredande] tas bort (röjas ur vägen).
[Många antikrister har redan uppstått och dessa onda krafter är verksamma, se 1 Joh 2:18. Vad eller vem är den som håller tillbaka laglöshetens hemlighet eller Antikrist själv från att träda fram? I vers 6 används den opersonliga formen ”det”, medan den ­maskulina formen ”han” används i vers 7. Det finns många förslag:
- Något i världen som t.ex. den romerska staten, kejsaren, lag och ordning, osv.
- Den helige Ande.
- Församlingen, dock anges den alltid i feminin form.
- En ängel, i Upp 9:1 nämns hur en ängel har nyckeln till avgrundens brunn.
Paulus anger inte vad det/han är här i sitt brev, men han hade berättat det för Tessalonikerna när han undervisade dem på plats, så de kände till det. Även om vi inte exakt vet vad det är, förstår vi att både de gudsfientliga och de gudomliga krafterna är verksamma i världen, och att både den laglöses och Kristi ankomst förbereds.]
 
Sedan ska den laglöse [Antikrist] träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. [Jes 11:4, Upp 19:5] Den laglöses [Antikrists] ankomst är ett verk av Satan som kommer med
stor kraft [ Upp 13:2]
med tecken (mirakel vars syfte är att bekräfta att den som utför dem är sann)
och falska under (som väcker förundran). [ Mark 13:22]
10 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen [evangeliet] så att de kunde bli frälsta (räddade).
11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen [att Antikrist är gud] 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.
Tacksägelse för kallelsen
13  [I kontrast till de som inte tror, var tessalonikerna en källa för glädje och tacksamhet. Samma fras som i 1:3 används.]
Men vi måste (är skyldiga att) alltid tacka Gud för er syskon (bröder och systrar i tron), Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen (som en förstlingsfrukt) har utvalt er till befrielse (räddning, frälsning, en pågående helgelseprocess) genom att ni helgas av Anden och tror på sanningen. 14 Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.
Bön att stå fasta
15 Stå därför fasta och håll er till den undervisning ni har fått, muntligt eller genom brev. 16 Och må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Far, som har älskat oss och gett oss evig tröst och gott hopp i sin nåd, 17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i gärning och ord.