Hebreerbrevet
Inledning
Introduktion: Brevet är mycket välskrivet och innehåller den största variationen av grekiska ord som något nytestamentligt brev har. Titeln ”till hebréerna” finns inte i de äldsta manuskripten, men beskriver brevet fint och kan ha getts av författaren. Brevet riktar sig till hebréer, och då i bemärkelsen ett folk som är på vandring, på väg till löfteslandet. Brevet innehåller många citat från GT.
Genre:
Uppmuntran och brev, se Heb 13:22.
Struktur:
Brevet är fint strukturerat och skrivet som en kiasm, där man rör sig inåt mot det heligaste, på samma sätt som även 3 Mosebok är strukturerad.
Skrivet: Omkring år 60-65 e.Kr. Det är troligt att brevet är skrivet före templets förstörelse, 70 e.Kr., eftersom offren nämns i presens och verkar pågå, se Heb 8:4; 9:6; 12:27; 13:10. Om brevets mottagare är kristna i Italien, verkar inte Neros blodiga förföljelser, 64 e.Kr., ännu ha inträffat.
Till: Okänd plats, troligen Rom, Italien.
Ingen mottagare anges, men eftersom de som lämnat Italien hälsar är det troligt att brevet är riktat dit, se Heb 13:24. De äldsta citaten från brevet kommer från Clemens I av Rom och är skrivna 96 e.Kr., vilket också pekar på Rom som brevets destination. Brevet nämner fängelser och att de troendes tillgångar konfiskerats, vilket indikerar att mottagarna bodde i en central romersk stad.
Från: Okänd plats, troligtvis Mindre Asien, kanske Efesos. Anledningen till den gissningen är referensen till Timoteus i Heb 13:23. Han var till största delen verksam i Efesos. Han är också känd bland de troende i Rom där han varit tillsammans med Paulus.
Författare: Okänd.
Författaren har ibland antagits vara Paulus, men brevet har inte någon inledning som alla andra Paulus brev brukar ha. Avslutningen ”Nåd åt er alla” är däremot lik. Dock utesluter inte det Paulus som författare, en duktig författare kan skriva i olika stilar. Brevet har många citat från GT, men till skillnad från Paulus brev är citaten hämtade från Septuaginta, den grekiska översättningen av de hebreiska texterna. I Paulus andra brev översatte han oftast dem själv från hebreiskan. Detta talar i så fall för t.ex. Lukas eller Barnabas som författare. Martin Luther föreslår Apollos. Paulus brukar säga att han är en apostel och själv hört från Jesus, men i Heb 2:3 står det ”vi har fått bestyrkt av dem som hört honom”. Samtidigt skriver Petrus i 2 Pet 3:15 om hur ”Paulus har skrivit till er” där er refererar till judar, dvs. hebréer! Petrus bekräftar alltså att åtminstone ett brev skrivits av Paulus till hebréerna, men om detta är Hebreerbrevet vet vi inte!
1
Gud har talat genom sin son
[De första fyra verserna är en mening i grekiskan.]
I många olika uppenbarelser [där varje fragment har sin del av sanningen] och på olika sätt har Gud talat till förfäderna genom profeterna,
men nu i dessa sista (ordagrant ”eskatologiska”) dagar har han talat till oss genom sin Son. Honom har han gett äganderätten till allting, och genom honom har han också skapat tidsåldrarna (universum, världen, tidsepokerna). Han är strålglansen av Guds härlighet [Jesus reflekterar Gud] och är en exakt kopia av hans natur (har Guds väsen ingraverat i sig) och han upprätthåller allt med sitt mäktiga ord. När han hade renat (befriat) oss från synd [genom att offra sig själv] satte han sig på Faderns högra sida. Han blev mycket mäktigare än änglarna, då han ärvt ett mycket högre namn än deras.
Jesus är mäktigare än änglarna (1:5-2:18)
Sju citat som bekräftar att Jesus är högre än änglarna
[Änglar utgjorde en viktig del inom judendomen. Anledningen var att tusentals änglar fanns med när Mose fick lagen på berget Sinai, se 5 Mos 33:2; Ps 68:17; Apg 7:53; Gal 3:19. Eftersom en stor del av brevet används för att visa att Jesus är högre än änglarna måste det varit ett viktigt ämne. Fyndet av dödahavsrullarna har gett inblick i lärorna hos den judiska inriktning som hade flyttat ut till Qumran vid Döda havet. De praktiserade tillbedjan av änglar. Ängeln Mikael hade t.o.m. högre status än den kommande Messias. Det är inte omöjligt att liknande tankar smugit sig in i hos mottagarna av Hebreerbrevet. Författaren börjar med att lägga grunden utifrån Skriften att Jesus också är Gud.]
För till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt:
Du är min son,
i dag har jag fött dig? [ Ps 2:7]
 
eller på ett annat ställe [från profeterna]:
Jag ska vara hans Fader,
och han ska vara min son? [ 2 Sam 7:14]
 
När han åter igen ska föra sin förstfödde son till världen (den bebodda delen av jorden) säger han:
Alla Guds änglar ska tillbe (hylla, falla ner på sina knän inför) honom. [ Ps 97:7]
 
Om änglarna säger han:
Han gör sina änglar till vindar
och sina tjänare till eldslågor. [Ps 104:4]
 
Men om Sonen säger han:
Gud, din tron består i evigheters evighet,
och ditt rikes spira är rättens spira.
Du älskar rättfärdighet
och hatar orättfärdighet.
Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja (olja av jublande glädje)
mer än dina medbröder. [Ps 45:7-8]
 
10 och
I begynnelsen lade du, Herre, jordens grund,
och himlarna är dina händers verk.
11 De [himlarna] ska gå under,
men du ska bestå.
De ska alla nötas ut
som en mantel (himation, den vanliga ytterklädnaden),
12 som ett draperat tyg [huvudbonad eller mantel]
ska du rulla (vika) ihop dem [himlarna]
och de ska bytas ut
som en mantel (himation).
Men du är densamme,
och dina år har inget slut. [Ps 102:26-28]
 
13 Till vilken av änglarna har han någonsin sagt:
Sätt dig på min högra sida
tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter? [Ps 110:1]
 
14 Är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa [skydda] dem som ska ärva frälsningen?