2 Johannesbrevet
Inledning
Introduktion: Detta är ett kort brev som varnar för falska lärare som vill tränga sig på. Brevet kan ha varit ett försättsblad till Första Johannesbrevet. Det är intressant att notera att detta brev är adresserat till en kvinna och att nästa brev är adresserat till en man. Detta brev uppmanar församlingen att inte okritiskt i kärlek släppa in vem som helst att undervisa, eftersom det finns bedragare, se 2 Joh 1:10. Nästa brev har den motsatta uppmaningen att öppna upp och tillåta lärare utifrån, se 3 Joh 1:9.
Skrivet: Omkring år 85-90 e.Kr.
Genre: Brev.
Struktur: Brevet har knappt trehundra grekiska ord och rymdes på ett papyrusark.
Till: Troligtvis någonstans i Mindre Asien, se vers 12.
Från: Troligtvis Efesos.
Författare: Johannes, en av de tolv apostlarna.
1
Inledning
[Från:] Den gamle (äldste)
[Grekiska ”presbyteros”, kan syfta på någon i hög ålder eller en församlingsledare. I detta fall stämmer båda beskrivningarna på Johannes, som när det här brevet skrevs var den siste ännu levande av de tolv apostlarna.]
 
Till den utvalda frun (härskarinnan, grekiska ”kyrio”)
och hennes barn.
[Kan syfta på en kvinna och hennes barn. Nästa brev är adresserat till en person. Uttrycken kan också syfta på församlingen och dess medlemmar. Johannes benämner ofta de troende med uttrycket ”mina barn”. De utvalda var ju också ”ett konungsligt prästerskap”, kallade att regera med Kristus. Kyrkan var brud åt ”Kyrios Christos” och kunde kallas ”Kyrio”, se 2 Kor 11:2; Upp 19:7.]
 
Jag älskar er alla i sanning,
och inte bara jag,
utan alla som har lärt känna (personligen fått erfara) sanningen,
på grund av sanningen som förblir i oss
och ska vara med oss i evighet.
 
Nåd (kraft, gudomlig favör),
barmhärtighet (medlidande uttryckt i handling)
och frid,
vare med oss från Gud Fadern
och från Jesus Kristus, Faderns Son,
i sanning och kärlek.
Det stora budet
Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen, efter det bud som vi har fått från Fadern.
 
[Vers 5-6 är symmetriskt strukturerade i en form som kallas kiasm. Detta innebär att temat i första raden hör ihop med temat i den sista, temat i andra raden med näst sista osv. I en kiasm återkommer ofta ord och fraser. Centralt finns huvudpunkten. Den litterära konstruktionen förstärker att kärleken är det mest centrala.]
Nu ber jag dig, min fru,
det är inget nytt bud jag ger dig, utan det som vi haft från början:
låt oss ständigt älska varandra
(med en osjälvisk, utgivande kärlek).
Detta är kärleken,
 
att vi vandrar (lever) efter hans bud [plural].
Detta är budet som ni har hört från början,
att ni ska vandra (leva) i det [budet, som är kärleken, se Matt 22:36].
Varning för falska läror
Det finns nämligen många bedragare [falska lärare] som har gått ut i världen [ Mark 13:5-6, 22], de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Sådan är Bedragaren, Antikrist.
[Ordet ”Antikrist” betyder både ”motståndare till Kristus” och ”ersättare för Kristus” och beskriver någon som kopierar och härmar Kristus, se 1 Joh 2:18.]
 
Se till (var ständigt på er vakt) att ni inte förlorar det vi [vissa manuskript: ”ni”] har arbetat för, utan får full lön.
Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära,
han har inte Gud.
Den som blir kvar i hans lära,
han har både Fadern och Sonen.
10 Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.
[Gudstjänsten firades i hemmen, se Rom 16:5; Kol 4:15. Att välkomna någon i hemmen har innebörden av att ge en falsk lärare en bas för att sprida sin lära i staden. Det är inte ett förbud att bjuda in och prata med människor. Det grekiska ordet ”chairein”, som översatts att ”hälsa välkommen”, är mer än ett vanligt ”hej” och handlar om att be om Guds välsignelse över någons arbete.]
Sluthälsning
12 Jag [Johannes] har mycket att säga er, men jag vill inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas i stället kunna komma till er och tala med er ansikte mot ansikte, så att vår glädje blir fullkomlig.
13 Din utvalda systers barn [systerförsamlingen där Johannes befinner sig, troligtvis i Efesos, se vers 1] hälsar till dig.