4
Älska Gud och älska människor
Strider och konflikter - mord
[Följande stycke hör tematiskt ihop med kapitel 2. Där citeras buden att inte begå äktenskapsbrott och inte mörda, se Jak 2:11. Nu upprepas och förklaras dessa i omvänd ordning. Mord i vers 2 och äktenskapsbrott i vers 4.]
 
Varifrån kommer alla strider och konflikter bland er?
Kommer de inte från begären som kämpar i era kroppar?
 
Ni vill ha (brinner av iver),
men får inget,
ni mördar [ Jak 2:11] och avundas,
men vinner inget,
ni kämpar och strider.
 
Ni har inget
 
därför att ni inte ber (frågar).
 
Ni ber, men får inget,
därför att ni ber illa [med fel motiv]
- för att sedan slösa bort det på era njutningar.
Vänskap med världen - äktenskapsbrott
Ni äktenskapsbrytare (otrogna)! [Ni älskar världen och bedrar Gud, se Jak 2:11.]
Vet ni inte att vänskap med världen
är fiendskap mot Gud?
Den som vill vara vän med världen
blir fiende till Gud.
Eller tror ni att det är tomma ord när Skriften säger:
Svartsjukt längtar Anden
som han låtit bo i oss?
[Inget exakt citat, men samma innehåll som 2 Mos 20:5, 1 Mos 6:3-5, Jes 63:8-16.]
 
Men han [den helige Ande] ger oss mer och mer nåd (kraft, oförtjänt favör från Gud) [när vi vänder oss bort från vår själviskhet och övervinner ondska och avundsjuka]. Det är därför det står:
Gud står emot [gör sig redo att gå ut till strid mot] de arroganta (högmodiga),
men ger nåd (favör) till de ödmjuka. [Ords 3:34]
 
Underordna er därför Gud. [Ställ er genast under hans befäl.]
Stå emot djävulen
och han ska fly från er. [ 1 Pet 5:9]
Närma er Gud (dra er nära honom)
och han ska närma sig er.
Tvätta era smutsiga händer rena [metafor för att rena sitt yttre sätt att agera och handla], ni syndare. Rena era hjärtan [metafor för att rena sitt inre liv, sätt att tänka] ni som är delade i två (ordagrant ”två-själade”). [Ni som älskar Gud och samtidigt följer era egna begär.]
 
[När ni drar er närmare Gud:]
Känn djup ånger och gråt [över er trolöshet],
låt era skratt bytas ut till sorg,
och glädjen till bedrövelse [för era synder].
10 Ödmjuka er [böj er inre människa] inför Herren,
och han ska upphöja er. [ 1 Pet 5:6]
Tala inte illa om varandra - Gud är vår domare
11  [Följande stycke handlar om att ”göra”, se vers 11, 13, 15. Huvudpoängen är att det är bara en som har rätt att döma - Gud. Stycket börjar med ordet ”tala” och hör tematiskt ihop med Jak 3:1-12 som handlar om tungan.]
 
Tala inte illa om (anklaga inte, förtala inte) varandra, syskon (bröder och systrar i tron).
Den som förtalar eller dömer en annan troende
förtalar och dömer lagen [eftersom lagen befaller att älska Gud och sin nästa, se Matt 22:39].
Men om du dömer lagen [om du inte själv står under lagen],
då är du inte lagens görare utan [ställer dig över den som] dess domare.
12  [Kiasmens centrum:]
Det finns bara en lagstiftare och domare,
han som har kraft att frälsa och förgöra.
 
Vem är då du som dömer din nästa?
[Bara Gud känner människors hjärtan och intentioner. Därför kan endast han döma ­rättvist, se Rom 2:12-16 och Matt 7:1-5.]
Varning - skryt inte om morgondagen
13  [Uttrycket ”Lyssna nu” återfinns bara här och i Jak 5:1. Det binder ihop dessa stycken och ger en skarp varning. I nästa stycke, Jak 5:1-6, varnas det för att förtjäna rikedom på ett orättfärdigt sätt. Här i Jak 4:13-16 nämns inte rikedom. Däremot handlar det om den bakomliggande drivkraften som är kärleken till pengar. Det är inte pengarna i sig som är problemet, utan kärleken till dem, se 1 Tim 6:10. Problemet som Jakob lyfter fram i exemplet nedan är när Gud utelämnas från det dagliga livet och kärleken till ekonomisk vinning blir större än önskan att göra Guds vilja.]
Lyssna nu (var uppmärksamma), ni som säger:
”I dag eller i morgon ska vi resa till den eller den staden, stanna där ett år och göra affärer och tjäna pengar.”
 
14 Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. 15 I stället borde ni säga:
”Om Herren vill och vi får leva ska vi göra det eller det.”
 
16 I stället skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo. 17 Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar.