4
Ut i öknen för att prövas
(Mark 1:12-13; Luk 4:1-13)
Sedan [direkt efter att den helige Ande hade kommit över honom, se Matt 3:16] blev Jesus ledd av Anden upp i öknen [som ligger på högre höjd än Jordandalen där han befann sig] för att bli prövad (testad) av djävulen. Jesus fastade (åt ingen mat) i fyrtio dagar och fyrtio nätter [på liknande sätt som Mose och Elia också gjort, se 2 Mos 34:28; 1 Kung 19:8]. Efter detta blev han hungrig.
[Från Mark 1:13 och Luk 4:2 är det tydligt att djävulen frestade honom under hela denna sexveckorsperiod och den kulminerar i följande tre specifika frestelser.]
1) Förvandla stenar till bröd
Då kom frestaren [djävulen, han som förleder] fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son (eftersom du är det), befall då att de här stenarna blir bröd (mat).”
[Inget direkt citat, men om stenar kan bli Abrahams barn eller ge israeliterna vatten i öknen, se Matt 3:9 och 2 Mos 17:1-7, då skulle de också kunna bli till bröd och mätta Jesu hunger.]
 
Men Jesus svarade:
”Det står skrivet [5 Mos 8:3]: Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som kommer från Guds mun.”
 
2) Kasta dig ner från templet
Sedan tog djävulen honom till den heliga staden [Jerusalem] och ställde honom på den högsta platsen på templet [kan syfta på tempelbyggnaden eller hela tempelområdet], och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner, för det står skrivet [Ps 91:11-12]:
Han ska befalla sina änglar [att vaka] över dig
och de ska lyfta upp dig på sina händer
så att din fot inte stöter emot någon sten.”
[Djävulen utelämnar den sista delen ”på alla dina vägar” från citatet i Psalm 91:11 där det står ”Han ska befalla sina änglar att skydda dig på alla dina vägar.” Det ingick inte i Guds plan för Jesus att han skulle kasta sig ner från templet och göra ett spektakulärt under. När vi vandrar på Guds väg finns också hans beskydd för oss.]
 
Jesus sade till honom:
”Det står också skrivet [5 Mos 6:16]: Du ska inte pröva (fresta) Herren din Gud.”
 
3) Tillbe mig
Igen tog djävulen honom till ett mycket högt berg och visade alla världens riken och deras prakt (ära, glans). Han sade till Jesus: ”Jag ger dig allt detta om du faller ner och tillber mig.”
[Jesus motsäger inte att djävulen skulle kunna ge honom alla riken. Djävulen kallas ju den här världens härskare och gud, se Joh 12:31; 2 Kor 4:4. I den tredje och sista frestelsen försöker djävulen inte dölja sina intentioner med bibelcitat; han vill ha Guds plats av tillbedjan.]
 
10 Då sade Jesus till honom:
”Gå bort Satan, för det står skrivet [5 Mos 6:13]: Du ska tillbe Herren din Gud, bara honom ska du tjäna.”
 
11 Då lämnade djävulen honom och änglar kom och betjänade honom.
Jesus bosätter sig i Kapernaum
(Mark 1:14-15; Luk 4:14-15)
12 När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, återvände han till Galiléen. [Han gick till sin hemstad Nasaret, se Luk 4:16-31.] 13 Han lämnade [ganska snart, se Luk 4:14-31] Nasaret och bosatte sig i Kapernaum, en stad längs med sjön [Gennesarets sjö] i regionen Sebulon och Naftali. 14 Han gjorde det för att uppfylla en av Jesajas profetior [ Jes 9:1-2]:
15  [Du] Sebulons och Naftalis land
[motsvarar övre och nedre Galiléen],
sjövägen [handelsvägen Via Maris],
landet på andra sidan [väster om] Jordan,
hedningarnas Galiléen:
16 Det folk som sitter i mörker
har sett ett stort ljus,
över dem som sitter i dödsskuggans land
har ett ljus gått upp.
[Matteus citerar fritt från Jesajas profetiska ord om Messias skrivna 700 f.Kr. Han ändrar citatet från ”vandrar” till ”sitter” som beskriver en än större uppgivenhet och apati än i Jesajas dagar.]
 
17 Från och med nu började Jesus predika [och fortsatte på samma tema som Johannes Döparen, se Joh 3:2] och sade:
”Omvänd er (förändra ert sätt att tänka, och agera),
för himmelriket är nära.”
 
[Frasen ”Från och med nu började Jesus” återfinns även i Matt 16:21 och markerar ett skifte i Jesu liv. Här i kapitel fyra startar hans publika tjänst. I kapitel 16 sker en vändpunkt och vandringen mot korset och uppståndelsen påbörjas.]
Lärjungarna kallas
(Mark 1:16-20; Luk 5:2-11)
18 Medan han vandrade längs med Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som [senare också] kallas Petrus och hans bror Andreas, fiska med ett kastnät i sjön. [Denna typ av cirkulära kastnät, med en radie på omkring sex meter, kastades ut från stranden eller från en båt. När nätet sjunkit snörptes det ihop undertill och fångade fisken.] 19 Han sade till dem: ”Följ mig [bli mina lärjungar] och jag ska göra er till människofiskare.” 20 På en gång lämnade de sina nät (generellt ord för olika typer av nät) och följde honom.
[Bröderna Simon Petrus och Andreas kände redan Jesus sedan deras gemensamma tid hos Johannes Döparen ett par månader tidigare, se Joh 1:35-42. Nu tar de ett steg till och lämnar sina arbeten för att följa Jesus på heltid.]
 
21 När han gick vidare därifrån såg han två andra bröder, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes. [De var också fiskare.] De satt i båten tillsammans med sin far Sebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem [på samma sätt som han gjort med Simon Petrus och Andreas]. 22 På en gång lämnade de båten och sin far och följde honom.
[I parallellstället från Luk 5:4-11 beskrivs i mer detalj hur de har fiskat hela natten utan att få något. Jesus säger till Petrus att lägga ut näten på nytt i djupt vatten och de får en enorm fångst. Denna händelse visar på Jesu omsorg om lärjungarnas familjer; de lider inte nöd och får tid på sig att anställa nya fiskare.]
Jesus undervisar och botar sjuka
(Mark 3:7-12; Luk 4:44; 6:17-19)
23 Jesus gick omkring i (runt i) hela Galiléen. [På en gång fick de fyra första lärjungarna följa med Jesus på den första av tre längre resor i Galiléen som omnämns i Bibeln.] Han undervisade i synagogorna. Han predikade evangeliet (det glada budskapet) om riket och helade alla slags sjukdomar (kroniska, obotliga sjukdomar) och alla slags krämpor (tillfälliga sjukdomar) bland folket.
[Ordet evangelium betyder glädjebud och segerbudskap. Ordet användes i den romerska världen om det glada budskapet kurirerna från fronten kom och läste upp i Rom efter stora segrar.]
 
24 Ryktet om honom spred sig i hela [den romerska provinsen] Syrien [hedniskt område norr om Galiléen]. Man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar (kroniska, obotliga sjukdomar) och plågor (var drabbade av tortyrliknande smärtor), de under demoniskt inflytande (demoniserade), de som var fallandesjuka (ordagrant ”blir sjuk under månens inflytande”, grekiska ordet beskriver sjukdomar med periodiskt återkommande anfall och kramper) och de som var paralyserade (lama) och han helade dem.
[Matteus är noga med att särskilja demoniskt inflytande från vanliga fysiska sjukdomar.]
 
25 Stora skaror följde honom. De kom från Galiléen, Dekapolis [ordagrant ”De tio städerna”, ett område, öster om Galileiska sjön, som från början bestod av tio städer], Jerusalem, Judéen och från den andra [östra] sidan av Jordan [Peréen].