7
Var inte för snabb att kritisera andra
(Luk 6:37-42)
[Jesus fortsätter att undervisa:] ”Döm (kritisera, förtala) inte andra, så blir du själv inte dömd. [Döm inte över andra människors motiv och yttre sätt, hur de ger, ber och fastar som det talats om i föregående kapitel.] För med den dom som ni dömer andra ska ni själva dömas, och med det mått (den standard) ni mäter med, ska det mätas upp åt er.
Varför fokuserar du på dammkornet (flisan) i din broders öga, utan att ens fundera på (vara medveten om) bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: ’Låt mig ta bort dammkornet från ditt öga,’ du som har en bjälke i ditt eget öga? Du skenhelige (som bara spelar ett skådespel för andra), ta först bort bjälken ur ditt eget öga, sedan kan du se klart och ta ut dammkornet från din broders öga.”
[Det grekiska ordet för att döma, ”krino”, kan användas både i positiv och negativ betydelse. Paulus gör det klart i 1 Kor 5:12-13 att det inte är vår sak att döma dem som inte är med i församlingen - de behöver få höra evangeliet! Däremot uppmanas vi bedöma: oss själva, se 1 Kor 11:31, falska profeters frukt, se Matt 7:15-23, det som predikas, se Rom 16:17-18, profetiska ord, se 1 Tess 5:19-22, en församlingsledares kvalifikationer, se 1 Tim 3:1-7, en kristen som syndar mot dig, se Matt 18:15-20. Jesus säger i Joh 7:24: ”Döm inte efter skenet, utan döm rättvist.” Vi ska döma/bedöma, men inte ytligt eller förhastat!]
 
”Ge inte det som är heligt [offerkött helgat och avskilt till Gud] åt hundarna. Kasta inte era pärlor till (framför) svinen. De [svinen] trampar ner pärlorna och [hundarna] vänder sig om och sliter sönder er.”
[Offerköttet i templet var helgat åt Gud och tillhörde honom. I Bibeln är hundar ofta en bild på hedningar. I detta sammanhang handlar ”inte ge det som är heligt” om att inte döma och påpeka vad som är heligt för någon som inte förstår att uppskatta värdet av det.
Till skillnad från offerköttet som var helgat åt Gud så syftar ”era pärlor” på något mer personligt, troligtvis våra innersta drömmar och tankar. I Bibeln är svin ofta en bild på något som är orent. I Ords 11:12 liknas hånfulla, omdömeslösa personer vid svin. Slutsatsen är att vara varsam med vem man delar sitt hjärtas innersta tankar och drömmar.]
Uthållig bön ger resultat
(Luk 11:9-13)
[Utifrån parallellstället i Lukas har Jesus nyss berättat en liknelse om hur självklart det är att en vän kommer att öppna dörren, även om du bultar på den mitt i natten och frågar honom efter bröd, se Luk 11:5-13.]
”Be (och fortsätt be, gång på gång) och ni ska få,
sök (och fortsätt söka, gång på gång) och ni ska finna,
bulta (och fortsätt bulta, gång på gång) och det ska öppnas.
För alla som fortsätter att be, de fortsätter att få,
och den som fortsätter att söka, han fortsätter att finna,
och den som fortsätter att bulta, för honom ska det öppnas.
Finns det någon bland er
som ger sin son en sten när han ber om bröd,
10 eller ger honom en orm när han frågar efter en fisk?
11 Om nu ni som är onda (aktivt står emot det goda),
förstår att ge era barn goda (bra, nyttiga, glädjefulla) gåvor,
hur mycket mer ska då inte er Fader i himlen [som är alltigenom god]
ge det som är gott (bra, nyttigt, glädjefyllt) åt dem som ständigt (gång på gång) ber honom!”
Välj livets väg!
(Luk 6:31; Luk 13:24)
12 ”Så därför [eftersom er Fader i himlen är god och generös, se vers 11]:
Allt [gott] vad ni vill att andra ska göra för er,
det ska ni göra för dem.
Detta är [summan av] lagen och profeterna.
[Denna vers har kommit att kallas ’den gyllene regeln’, men Jesus var inte den förste med att formulera en sådan tanke. De som lyssnade till Jesu Bergspredikan måste ha känt till den store rabbinen Hillel som många år tidigare sammanfattat lagen med orden: ’Gör inte mot din nästa vad du själv hatar. Detta är hela lagen. Resten är kommentarer.’ Skillnaden mellan detta uttalande är att Jesu uppmaning inte innehöll något förbud. Det är stor skillnad mellan att undvika att göra ont och att aktivt sätta sig in i en annan människas situation och göra gott! Den gyllene regeln tvingar oss att handla och ställa oss frågan: ’Hur skulle jag vilja bli bemött om jag var i min nästas situation?’]
 
13 Gå in genom den trånga porten (ingången, dörren).
Eftersom porten är bred (formbar, föränderlig),
och vägen som leder till fördärvet är rymlig (som ett landområde utan fasta gränser),
är det många som ständigt går in genom den porten.
[Det krävs ingen ansträngning för att leva på världens sätt.]
 
14 Eftersom porten [till livets väg] är trång (hoppressad på grund av tryck),
och vägen som leder till livet är smal (kräver självförsakelse, är besvärlig för köttet),
är det få som hittar den (söker och upptäcker den).”
 
Frukten avslöjar om trädet är gott eller ont
(Matt 12:33; Luk 6:43-45)
15 ”Var ständigt på vakt mot falska profeter [människor som säger sig tala inspirerat av Gud och föra hans talan, men inte gör det]. De kommer till er klädda som lamm [i fromma yttre uttryckssätt], men i sitt inre är de rovlystna vargar [hungriga efter att plundra och förgöra]. 16 På deras frukt ska ni klart och tydligt känna igen dem.
Man plockar väl inte:
vindruvor från törnbuskar
eller
fikon från vilda tistlar?
[Grundordet för törnbuskar är extremer och beskriver något som dras till den yttersta punkten, som en spets eller tagg. Symboliskt kan det syfta på läror som ensidigt bara betonar en sanning. Tistlar är ett ogräs som bränner och sticker, och vars karaktär är att tränga undan andra plantor. Törne och tistel beskriver bildligt de falska profeternas tal och sätt.]
 
17 På samma sätt bär ett friskt träd god (vacker, hälsosam) frukt, medan ett sjukt (murket) träd bär dålig (rutten, ond) frukt. 18 Ett friskt träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett sjukt träd bära god frukt. 19 Varje träd som inte bär god frukt huggs ner och kastas i elden. 20 Alltså, ni ska klart och tydligt känna igen dem [de falska profeterna] på deras frukt.
 
21 Inte alla som säger (har för vana att säga) till mig: ’Herre, Herre’ [upprepningen visar på ett tydligt ställningstagande för Jesus], ska komma in i himmelriket, utan den som gör (har för vana att utföra) min himmelske Faders vilja. 22 På den dagen [vid tidens slut då Jesus ska döma alla människor] ska många [de falska profeterna, se vers 15] säga till mig:
’Herre, Herre,
[Upprepningen indikerar att man verkligen trodde att man gjorde Guds vilja.]
har vi inte profeterat (predikat, talat inspirerat)
i ditt namn,
och drivit ut demoner
i ditt namn
och gjort många kraftgärningar (under, mäktiga gärningar)
i ditt namn?’
 
23 Då ska jag öppet säga till dem:
’Jag kände inte (hade ingen personlig relation med) er, gå bort från mig, ni som agerar laglöst (syndar, som avvisar och byter ut Guds lag mot sin egen).’
 
[Det är möjligt att göra rätt saker och bygga en kristen verksamhet utan att känna Jesus. Relationen till Jesus Kristus, klippan, måste vara grunden i allt en kristen gör.]
Bygg ditt liv på klippan Jesus - inte det jordiska och mänskliga
(Luk 6:47-49)
24 Den som hör (aktivt lyssnar) och gör (agerar på, lyder, lever sitt liv efter) mina ord kan liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på klippan[väljer att bygga sitt liv, sin tjänst och allt man tar sig för på Jesus].
25 Slagregnet kom [ovanifrån]
och vattenfloden kom [underifrån med översvämning]
och vindarna blåste
och slog mot [väggarna på] huset [som blev ansatt från alla håll],
 
ändå föll det inte ihop, eftersom det hade sin grund lagd på klippan.
 
26 Den som hör mina ord men inte handlar efter dem kan liknas vid en oförståndig man (utan visdom, utan karaktär) som byggde sitt hus på sanden[mänskliga tankar och idéer, det jordiska].
27 Slagregnet kom
och vattenfloden kom
och vindarna blåste
och slog mot huset,
 
och det föll, och dess fall var stort (fullständigt).”
[Intill platsen för bergspredikan ligger dalgången Wadi Amud. Den sträcker sig från den högt belägna staden Safed ner till Galileiska sjön, en nivåskillnad på över 1 000 m. Största delen av året är flodbädden torrlagd men efter kraftiga skyfall fylls den med forsande vatten. Åhörarna kunde säkert föreställa sig de två husprojekten med ett hus högt upp på en klippavsats och det andra nere på sanden i flodbädden. De såg inom sig vinterstormarna med regn, den forsande vårfloden och vindarna som slet sönder huset på sanden och svepte bort det.
Samma stormar, prövningar på alla livets områden, slår mot både den rättfärdige och den orättfärdige. Skillnaden är att den som byggt sitt liv på Jesus står kvar.]
 
28 När Jesus hade avslutat detta tal [hela Bergspredikan, Matt 5-7] häpnade folket över hans undervisning (de fick ett plötsligt uppvaknande, hela deras tidigare begreppsvärld utmanades), 29 för han undervisade som en som hade auktoritet och inte som deras skriftlärda [som mestadels citerade andra rabbiner].