11
Vad Herren avskyr och gläder sig över
[Den första och sista versen i detta stycke använder ordet ”avskyvärd”. Det grupperar tjugo verser som handlar om sådant som Herren avskyr och gläder sig över.]
En falsk balansvåg är avskyvärd(motbjudande, vidrig) för Herren,
men omanipulerade (felfria, kompletta, fulla) vikter behagar honom.
 
Först kommer stolthet, sedan kommer skam (vanära, förödmjukelse),
men med ödmjukhet följer vist handlande.
 
De oskyldigas integritet vägleder dem [framåt på Guds väg],
men de otrognas falskhet leder till deras undergång.
 
Rikedomar hjälper inte (är ingen säkerhet) på vredens (domens) dag,
men rättfärdighet befriar från döden.
 
Rättfärdigheten hos den oskyldige jämnar vägen (gör den rak),
men syndaren faller på grund av sin egen synd (ogudaktighet, ondska).
 
Rättfärdigheten hos de som tänker och handlar moraliskt rätt (de ärliga) befriar dem,
men de otrogna fångas av sina egna giriga begär (lystnad, lust till ondska).
 
När en skyldig (kriminell) människa dör, går hans hopp [för framtiden] om intet,
det onda han hoppades på blir det inget av.
 
Den rättfärdige räddas från problem,
syndaren drabbas i stället.
 
Med sin mun ödelägger (förstör, raserar) den gudlöse (skenhelige, hycklaren) sin granne,
men genom kunskap (insikt, förståelse) [av Guds sanna ord] blir de rättfärdiga räddade.
 
10 När det går bra för de rättfärdiga gläder sig staden,
och när syndaren (den skyldige, kriminelle) förgås (tas undan), då höjs glädjerop.
 
11 De rättfärdigas inflytande välsignar (bygger upp) en stad,
men syndares ord (tal, råd, mun) slår omkull den.
 
12 Den som är utan vett förringar sin granne (värderar sin landsman lägre än vad som är rättvist),
medan den som har insikt (förstånd) bevarar lugnet (sprider inte rykten).
 
13 Den som pratar bredvid munnen berättar hemligheter (vad som sagts i förtroende),
men den som är pålitlig (trogen i sitt hjärta) bevarar ett förtroende (en hemlighet).
 
14 Utan vist ledarskap (styre), faller nationen (folket blir utslaget eller deserterar),
men många [goda och visa] rådgivare ger trygghet (säkerhet, befrielse).
 
15 Den som går in med en garanti (går i borgen) för ett lån till en främling kommer med säkerhet att få lida,
men den som vägrar (undviker) att skaka hand (skriva under) är säker.
 
16 En generös (god, vänlig) kvinna vinner ära (respekt),
hänsynslösa (våldsverkare) vinner [bara materiella] rikedomar.
 
17 En god (nådefull, vänlig, generös) man gör sig själv gott (får tillbaka välsignelse),
men den som är hård [grym mot andra] skadar sin egen kropp.
 
18 Den ogudaktiges vinst är bedräglig (falsk, imaginär),
men den som sår rättfärdighet skördar en säker lön.
 
19 Sann rättfärdighet leder till liv,
men den som ständigt strävar (söker) efter ondska jagar den till sin egen död (den leder till döden).
 
20 De som medvetet har ett falskt (förvridet) hjärta är avskyvärda(motbjudande, vidriga) i Herrens ögon,
men de som vandrar med integritet (ostraffligt, utan skuld) är hans glädje(behag).
Dom och befrielse
21 Var säker på att de onda inte blir ostraffade,
men de rättfärdigas barn blir befriade.
 
22 Som en guldring i svinets tryne
är skönhet hos en kvinna utan vett (omdöme, bedömningsförmåga, stadga).
 
23 Vad de rättfärdiga längtar efter (hoppas på) är bara gott,
men vad de ogudaktiga (onda, syndiga) kan förvänta sig är vrede.
Guds ekonomi
24 Det finns de som [är generösa och] sprider ut (sår, fördelar över ett större område) [genom att ge av sina tillgångar],
och ändå blir rikare och rikare,
medan andra undanhåller (är snåla, håller inne med) mer än vad som är rätt,
men blir ändå fattigare och fattigare.
 
25 Den som välsignar andra (är generös, givmild, sluter fred i stället för att strida för sin rätt)
blir själv välsignad (framgångsrik, smord).
Den som stänker lite vatten på andra [vederkvicker genom att släcka törsten med ett glas vatten]
kommer själv att bli översköljd [vederkvickt genom att bli översköljd av vatten].
 
26 Folket förbannar den som medvetet håller tillbaka sin säd [när folket behöver få mat],
men den som säljer blir välsignad [av både Gud och människor].
 
27 Den som ihärdigt (flitigt, omsorgsfullt, som första prioritet) söker det som är gott
får [Guds och människors] favör (gillande, godkännande),
men den som utövar (söker, kräver) ondska, kommer själv att få den över sig.
 
28 Den som förtröstar på (sätter sitt hopp till) rikedomar kommer att falla,
men den rättfärdige ska grönska som en växande kvist (blomstrande trädkrona).
 
29 Den som ställer till med olycka i sin egen familj, hans arv blir som vinden (tomhet, den är som bortblåst),
och dåren kommer att få tjäna (vara slav till) de som har visa hjärtan.
 
30 De rättfärdigas frukt (resultat, vinst) är som ett livets träd,
och den som vinner hjärtan är vis.
[Den grekiska översättningen, LXX, har i stället för det synonyma parallellen ”vinner hjärtan”, ett motsatsförhållande: ”men våld utsläcker liv”.]
 
31 Se (lägg noga märke till detta), om den rättfärdige får sin belöning redan här på jorden
[alla våra handlingar får konsekvenser, rättfärdighet ger välsignelse, frid och framgång, men även felsteg ger konsekvenser],
hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren.
[Detta är den enda av alla verser i Ordspråksboken som börjar med ordet ”Se”. Det ger extra fokus och belyser att versen har ett viktigt budskap. Hebreiska ordet för belöna, ”shalam”, kommer från ordet ”shalom” och kan användas både i positiv och negativ bemärkelse. Detta gör att versen kan tolkas på två sätt. Den rättfärdige belönas med frid, välsignelse redan här på jorden, men kan också behöva ta konsekvenserna av de felsteg han gör. Oavsett tolkning så är grundbudskapet klart och sammanfattas i 1 Pet 4:18: ”Om den rättfärdige knappt blir räddad, hur ska det gå för den orättfärdige?”]