9
Visheten inbjuder till fest
Visheten har byggt sig ett hus,
hon har huggit ut sju pelare.
[Sju är fullkomlighetens tal, och är det som bär upp byggnaden.]
Hon har förberett maten (slaktat boskap),
blandat sitt vin och dukat sitt bord.
Hon har skickat ut sina unga tjänsteflickor [för att bjuda in till fest],
hon ropar från de högsta platserna i staden:
”Den som är okunnig (osäker), kom hit!”
Till den som behöver (saknar, är i behov av) förstånd (kunskap), säger hon:
”Kom och ät av mitt bröd!
Drick av det vin som jag har blandat.
Lämna oförståndet och lev! [Kan översättas ”lämna dåligt sällskap” eller ”var inte naiv, och låt dig inte bli förledd”.]
Vandra på förståndets (insiktens) väg.”
 
Den som korrigerar en hädare (bespottare, en människa full av förakt) blir bara förolämpad (kränkt),
den som tillrättavisar en galen (ogudaktig) man får själv blåmärken.
Om du tillrättavisar en hädare, kommer han att hata dig.
Tillrättavisa en vis människa och han kommer att älska [respektera] dig.
Ge [undervisning] till en vis man och han växer i vishet.
Lär en rättfärdig man och han lär sig ännu mer.
 
10 Att i vördnadsfull tillbedjan frukta Herren är början till vishet,
och att ha kunskap (vishet) om den Helige är förstånd (insikt).
11 För genom mig [visheten från Gud] förökas (multipliceras) dina dagar,
och år läggs till ditt liv.
12 Om du är vis, hjälper visheten dig,
men om du hädar (föraktar, hånar) får du själv bära straffet [ensam bära konsekvenserna].
En falsk vishet ropar också
13 Det finns en annan kvinna som kallas dårskapen, hon är rastlös (bullrig, stökig),
hon är lättsinnig (agerar utan tanke, öppen för alla former av ondska) och omedveten om allt [som är av evighetsvärde].
14 Hon sitter vid ingången till sitt hus,
på en stol (tron) över stadens höjder (iögonfallande),
15 och ropar till dem som passerar,
till dem som går rakt fram på sin väg:
16 ”Den som är okunnig (lättledd, osäker), kom hit!”
Till den som behöver (saknar, är i behov av) kunskap (mod), säger hon:
17 ”Stulet vatten [sex utanför äktenskapet] är sött (ger tillfredsställelse)
och bröd givet i hemlighet är underbart gott (behagligt, tilltalande).”
18 Han [som följer hennes råd] inser inte att de döda är där,
att hennes [den prostituerades] gäster redan har sjunkit ner i dödsrikets djup (Sheol, helvetet, de dödas plats).